ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

murmur

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *murmur*, -murmur-

murmur ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
murmur (vi.) บ่นพึมพำ See also: บ่นอุบอิบ Syn. babble, meander, whisper Ops. clang, noise, peal
murmur (n.) เสียงพึมพำ See also: เสียงบ่นอุบอิบ Syn. buzz, whiz
murmur (n.) การบ่นพึมพำ See also: การบ่น, การบ่นอุบอิบ
murmur (n.) เสียงเต้นผิดปกติของหัวใจซึ่งบ่งบอกถึงความผิดปกติของลิ้นหัวใจ (ทางการแพทย์) See also: เสียงเมอร์เม่อร์
murmuration (n.) การบ่นพึมพำ See also: การพูดอุบอิบ
murmurer (n.) คนบ่นพึมพำ Syn. complainer, grumbler
murmuring (adj.) ซึ่งพูดพึมพำ Syn. mourning, rustling, sounding
murmurous (adj.) ซึ่งพูดพึมพำ Syn. indistinct, muffled
murmurously (adv.) อย่างพูดพึมพำ
English-Thai: HOPE Dictionary
murmur(เมอ'เมอ) n. เสียงพึมพำ,การบ่น,การบ่นอุบอิบ,เสียงเต้นของหัวใจที่มีลิ้นผิดปกติที่ได้ยินผ่านเครื่องฟันเสียง (stethoscope) vi. ทำเสียงต่ำที่ไม่ชัดเจน,บ่น,บ่นอุบอิบ. vt. บ่น., See also: murmurer n. murmuring adj. murmuringly adj.
murmurous(เมอ'เมอเริส) adj. ซึ่งบ่นอุบอิบ,เต็มไปด้วยเสียงต่ำต่อเนื่องกันที่ไม่ชัด
English-Thai: Nontri Dictionary
murmur(n) เสียงพึมพำ,เสียงหึ่ง,เสียงบ่น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
murmur; souffleเสียงฟู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Murmur, Innocentได้ยินเสียงฟู่โดยไม่มีโรคหัวใจ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พำๆ พึมๆ (v.) murmur See also: mutter Syn. พึมพำ
พำพึม (v.) murmur See also: mutter Syn. พึมพำ, พำๆ พึมๆ
พูดงึมงำ (v.) murmur See also: grumble, mutter Syn. พูดพึมพำ
พูดพึมพำ (v.) murmur See also: grumble, mutter
อ้ำๆ อึ้งๆ (adv.) murmur Syn. อ้ำอึ้ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
At that time, she heard the murmur of a woman from the empty upper berth...ทันใดนั้นเอง, เธอได้ยินเสียงผู้หญิงพูดอย่างแผ่วเบา มาจากเตียงชั้นบนที่ว่างเปล่า
And I heard a holosystolic murmur through his wheezing.แล้วก็ได้ยิน holosystolic murmur ระหว่างที่เขาสูดหายใจ
Whether it's the murmur of a neighbor's television... the hum of the street lamps... or the songs of the night birds...ไม่ว่าจะเป็นเสียงพึมพัมของโทรทัศน์จากฝั่งเพื่อนบ้าน เสียงหึ่งๆของโคมไฟริมถนน หรือเสียงนกร้องเจื้อยแจ้วยามราตรี
(Murmuring) She cannot be sacrificed without the ring.เธอไม่สามารถเสียสละโดยไม่ต้อง แหวน
[ Murmuring ]ก็จงไปซะ... กลับไปบ้านอย่างมนุษย์...
"Murmurs of a once-divorced salaryman"เสียงบ่นจากลูกจ้างที่หย่าแล้ว
There has been murmurings that the sword trace is the same of the late king's.เริ่มมีเสียงซุบซิบกันถึงเรื่องของรอยพิมพ์ดาบว่าน่าจะเป็นของพระราชาพระองค์ก่อน
[SIRENS] [MURMURING]ทุกท่าน ได้โปรดอยู่ในความสงบ
Is not functioning properly. [murmurs of panic ripple through crowd]ทำงาน ไม่เต็มที่ ดร.
Dr. Rush is working on that right now. [murmuring increasing] Brody and park?รัส กำลัง จัดการเรื่องนี้อยู่ โบรดี้ และ ปาร์ค ?
Yes. [murmurs of excitement] You physically take controlใช่ คุณจะควบคุมได้โดยการสัมผัส
So let's use them. [murmurs of assent] I already have.ยังนั้น ก็ใช้มันเลย ผมใช้มันแล้ว

murmur ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
私语[sī yǔ, ㄙ ㄩˇ, 私语 / 私語] murmur
呢喃细语[ní nán xì yǔ, ㄋㄧˊ ㄋㄢˊ ㄒㄧˋ ㄩˇ, 呢喃细语 / 呢喃細語] whispering in a low voice (成语 saw); murmuring

murmur ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ささやき声;囁き声[ささやきごえ, sasayakigoe] (n) whisper; murmur
怨声[えんせい, ensei] (n) complaint; murmur
さらさら[, sarasara] (adj-na,adv-to,n,vs) (1) (on-mim) rustling; murmuring; (2) fluently; (3) silky (hair); (P)
せせらぎ[, seseragi] (n) (1) small stream; brooklet; (2) murmuring (as of a stream)
ほざく[, hozaku] (v5k,vt) (vulg) to say; to spatter; to prate; to prattle; to babble; to grumble; to murmur; to brawl
ボソリ;ぼそり[, bosori ; bosori] (adv) whispering; murmuring; subdued
私語(P);囁き[しご(私語)(P);ささやき, shigo ( shigo )(P); sasayaki] (n,vs) (ささやき is a 義訓 of 私語) whispering; whisper; secret talk; murmur; (P)
騒めく[ざわめく, zawameku] (v5k,vi) (uk) to be noisy; to be astir; to rustle; to murmur; (P)

murmur ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ่น[n.] (bon) EN: mutter ; grumble ; murmur ; complain FR: grogner ; ronchonner ; marmonner ; se plaindre ; maugréer ; râler (fam.) ; rouspéter (fam.)
กระซิบ[v.] (krasip) EN: whisper ; talk in a whisper ; speak in each other's ear ; murmur ; mutter FR: murmurer ; chuchoter ; parler à voix basse ; chuchoter à l'oreille ; susurrer ; marmonner
นั่งบริกรรม[v. exp.] (nang børika) EN: sit and murmur an incantation FR:
งึมงำ[X] (ngeum-ngam) EN: murmur ; mutter ; grumble FR: murmurer ; marmonner ; ronchonner
ภาวนาพึมพำ[v. exp.] (phāwanā phe) EN: murmur a prayer FR:
พึม[v.] (pheum) EN: mutter ; murmur ; grumble FR:
พึมพำ[v.] (pheumpham) EN: mumble ; mutter ; murmur ; grumble ; complain FR: marmonner ; ronchonner
พูดงึมงำ[v.] (phūt ngeum-) EN: murmur ; mutter ; grumble FR: murmurer ; marmonner ; ronchonner
ร่ำ[v.] (ram) EN: talk repeatedly ; murmur continually/incessantly ; speak continually/incessantly FR: ressasser ; rabâcher
กระซาบ[v.] (krasāp) EN: whisper FR: murmurer ; chuchoter
พึม[n.] (pheum) EN: [referring to the sound of grumbling or murmuring, or the sound itself] FR:
พูดเบา ๆ = พูดเบาๆ[v.] (phūt bao-ba) EN: FR: murmurer
เสียงกระซิบ[n. exp.] (sīeng krasi) EN: FR: murmure [m]
เสียงพึมพำ[n. exp.] (sīeng pheum) EN: murmuring ; grumbling ; muttering ; mutter FR:
ซุบซิบ[v.] (supsip) EN: whisper ; talk in whispers FR: chuchoter ; murmurer ; parler à voix basse

murmur ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
murmelnd {adj}murmurous

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า murmur
Back to top