ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

muffled

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *muffled*, -muffled-

muffled ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
muffled (adj.) ซึ่งได้ยินไม่ชัด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
[ Marsellus, Muffled ] Motherfucker![Marsellus, ลำคอ] เวรตะไล!
[ Marsellus Screaming, Muffled ][Marsellus กรีดร้องในลำคอ]
# Jess and Leslie sitting in a tree... [continues muffled singing]คุณเคอรี่คะ.. มีอะไร?
Hemopericardium can lead to cardiac tamponade, which can be detected by Beck's triad-- increased J.V.P., Hypotension and muffled heart sounds.ถุงหุ้มหัวใจมีเลือดอาจทำให้เกิดการบีบรัดหัวใจ ซึ่งสามารถตรวจพบได้ด้วย Beck's triad เพิ่ม J.V.P., ความดันเลือดต่ำ และเสียงหัวใจไม่ชัด
Then came the muffled call of 'Open Sesame! 'มีเสียงแว่วมาว่า "โอเพ่น เซซามี"
[ Mechanical Pounding, Muffled ][Mechanical Pounding, Muffled]
[ Mechanical Clanking, Muffled ][Mechanical Clanking, Muffled]
Jane, is that everyone? [ muffled shouting ] Okay, then.เจน นั้นหมดทุกคนรึยัง? โอเคงั้น
The girl, they know it was you. (♪ Rock, muffled ♪) - Josh?เรื่องเด็กคนนั้น เขารู้ว่านายทำ จอช?
[ Whimpering ] [ Muffled shouting ] [ Screaming ]ถ้ามีชีส ติดตามชมตอนต่อไป
Danielle, would you double-check? ( muffled yells ) Nope, still alive.แดเนียล เช็คดูอีกทีซิ ไม่ ยังอยู่
Its pulse muffled by the secrets it keeps.มันเต้นแผ่วเบา เพียงเพื่อเก็บงำความลับ

muffled ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
低沉[dī chén, ㄉㄧ ㄔㄣˊ, 低沉] overcast; gloomy; downcast; deep and low (of sound); muffled

muffled ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
くぐもった声[くぐもったこえ, kugumottakoe] (n) muffled voice
含み声[ふくみごえ, fukumigoe] (n) muffled voice

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า muffled
Back to top