ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*miraculous*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น miraculous, -miraculous-

*miraculous* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
miraculous (adj.) น่าอัศจรรย์ See also: เหมือนปาฏิหาริย์, น่าประหลาด, น่าพิศวง Syn. wonderful, amazing, astonishing
miraculously (adv.) อย่างน่าอัศจรรย์ See also: อย่างน่าประหลาด, อย่างน่าพิศวง
miraculousness (n.) ความอัศจรรย์ See also: การมีปาฏิหาริย์
English-Thai: HOPE Dictionary
miraculous(มิแรค'คิวลัส) adj. อัศจรรย์,ปาฏิหาริย์,อภินิหาร,อาเพศ., See also: miraculously adv. miraculousness n., Syn. prodigious
English-Thai: Nontri Dictionary
miraculous(adj) มหัศจรรย์,อัศจรรย์,แปลก,เหลือเชื่อ,อภินิหาร,ปาฏิหาริย์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มหัศจรรย์ (adj.) miraculous See also: wonderful, amazing, astonishing, marvelous, magical Syn. อัศจรรย์, น่าพิศวง
อัศจรรย์ (adj.) miraculous See also: wonderful, marvelous, surprising, amazing, astonishing Syn. แปลก, ประหลาด, แปลกประหลาด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's nothing miraculous about good sleight of hand.ไม่เอาน่า ไม่มีอภินิหารใดๆ หรอกคุณ
Yet, miraculously, Job was still able to retain his dignity.กระนั้นเอง เป็นความอัศจรรย์อย่างยิ่ง จ๊อปก็ยังสามารถสงวนเกียรติของเขาไว้ได้
"There is a sole survivor... and he is miraculously unharmed. ""ผู้รอดชีวิตรายหนึ่ง" "ปลอดภัยราวปาฏิหาริย์"
Some miraculous thing that keeps that valiant little muscle dancing, you know what I mean?มหัศจรรย์มาก ที่หัวใจของเราไม่เคยจะหยุดพักเลย นายรู้มั้ยมันหมายถึงอะไร
So, is this Phileas Fogg's miraculous flying invention?นี่เหรอเครื่องบินที่ฟิเลียส ฟ็อกก์ทำขึ้นมา
And so, on a miraculous play, the cons end the first half with the score: 14-all.และแล้วในเกมปาฎิหาริย์ ทีมนักโทษสามารถ จบครึ่งแรกด้วยคะแนน 14 เท่า
I guess I've always had my suspicions the quick exits, the miraculous recoveries, the lame excuses.ทุกๆครั้งที่ฉันสงสัยสิ่งที่เธอทำ อย่างที่เธอหายตัวออกจากห้อง ฉันบอกตัวเองว่าเป็นเรื่องบังเอิญแบบมหัศจรรย์,เป็นข้อแก้ตัวที่ไม่เข้าท่า
Not miraculous, simply man.ไม่ใช่สิ่งปาฏิหาริย์ท่านเป็นเพียง มนุษย์
I'm miraculously done being in love with you!ฉันหมดรักคุณได้อย่างปาฏิหาริย์
The human body is a miraculous creation.ร่างกายมนุษย์ ถูกสร้างมาอย่างน่าอัศจรรย์
Oh, Miraculous lion in the desertโอ้.. สิงโตที่น่าอัศจรรย์อยู่ในทะเลทราย
After a week, miraculously, we found a survivor.ปรากฎว่าหลังจากนั้น 1 สัปดาห์ เราพบผู้รอดชีวิตราวกับปาฏิหารย์ 1 คนค่ะ

*miraculous* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
惊人之举[jīng rén zhī jǔ, ㄐㄧㄥ ㄖㄣˊ ㄓ ㄐㄩˇ, 惊人之举 / 驚人之舉] to astonish people (with a miraculous feat)
灵光[líng guāng, ㄌㄧㄥˊ ㄍㄨㄤ, 灵光 / 靈光] divine light (around the Buddha); a halo; a miraculous column of light; (slang) jolly good!
奇迹[qí jì, ㄑㄧˊ ㄐㄧˋ, 奇迹 / 奇跡] miracle; miraculous; wonder; marvel
妙手[miào shǒu, ㄇㄧㄠˋ ㄕㄡˇ, 妙手] miraculous hands of a healer; highly skilled person; brilliant move in chess or weiqi (go) 圍棋|围棋
神奇[shén qí, ㄕㄣˊ ㄑㄧˊ, 神奇] magical; mystical; miraculous

*miraculous* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
奇しくも[くしくも, kushikumo] (adv) strangely; oddly; miraculously; mysteriously
神機[しんき, shinki] (n) miraculous deed; unmeasurable resourcefulness

*miraculous* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัศจรรย์[adj.] (atsajan) EN: marvelous ; astonishing ; amazing ; wonderful ; miraculous ; surprising FR: merveilleux ; miraculeux ; fascinant ; surprenant
อิทธิฤทธิ์[n.] (itthirit) EN: supernatural power ; paranormal power ; magical power ; miraculous faculty FR: pouvoir surnaturel [m]
กายสิทธิ์[adj.] (kāiyasit) EN: magic ; miraculous ; supernatural ; wonder-working FR: magique ; miraculeux ; surnaturel
ขลัง[adj.] (khlang) EN: magical ; miraculous ; mystical ; marvelous ; wonderful ; sacred FR: magique ; surnaturel ; sacré ; mystique
กระบองเพชร[n.] (krabøngphet) EN: diamond studded club (having miraculous power) FR:
มหัศจรรย์[adj.] (mahatsajan) EN: miraculous ; wonderful ; amazing ; astonishing ; marvelous ; magical FR: merveilleux ; miraculeux ; magique
รอดอย่างปาฏิหาริย์[v. exp.] (røt yāng pā) EN: miraculously escape FR: échapper miraculeusement (à) ; échapper par miracle (à)
วิจิตรพิสดาร[adv.] (wijitphitsa) EN: exquisitely ; weirdly ; queerly ; miraculously ; strangely ; amazingly FR:
อย่างปาฏิหาริย์[adv.] (yāng pātihā) EN: miraculously FR: miraculeusement

*miraculous* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wunderbild {n}miraculous image
Wunderkur {f}miraculous cure
Wunderzeichen {n}miraculous sign
Wunderbare {n}miraculousness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *miraculous*
Back to top