ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pharisaical

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pharisaical*, -pharisaical-

pharisaical ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Pharisaical (adj.) เคร่งระเบียบ See also: เคร่งศาสนา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pharisaical
Back to top