ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

affiliation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *affiliation*, -affiliation-

affiliation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
affiliation (n.) การเป็นสมาชิก See also: สมาชิกสภาพ, การเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม, การเข้าร่วม Syn. participation, association
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นสังกัด (n.) original affiliation Syn. สังกัดเดิม
สังกัดเดิม (n.) original affiliation

affiliation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アフィリエイト;アフィリエート;アフェリエイト(ik)[, afirieito ; afirie-to ; aferieito (ik)] (n) affiliate; affiliation
加入[かにゅう, kanyuu] (n,vs,adj-no) becoming a member; joining; entry; admission; subscription; affiliation; adherence; signing; (P)
加盟[かめい, kamei] (n,vs) participation; affiliation; (P)
合併[がっぺい(P);ごうへい(ok), gappei (P); gouhei (ok)] (n,vs) combination; union; amalgamation; consolidation; merger; coalition; fusion; annexation; affiliation; incorporation; (P)
旗色[はたいろ, hatairo] (n) (1) situation; outlook; (2) one's allegiance; affiliation; position; (P)

affiliation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การเป็นสมาชิก[n. exp.] (kān pen sam) EN: FR: affiliation [f] ; admission [f]
การผูกพัน[n.] (kān phūkpha) EN: affiliation FR:
สังกัดเดิม[X] (sangkat doē) EN: original affiliation FR:
ต้นสังกัด[n.] (tonsangkat) EN: one's affiliation ; one's organization FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า affiliation
Back to top