ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

literal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *literal*, -literal-

literal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
literal (adj.) ตามความหมายที่แท้จริงของคำ Syn. denotative, explicit Ops. figurative, metaphorical
literal (adj.) ตามตัวอักษร See also: ตามตัวหนังสือ
literal (adj.) ตามที่เป็นจริง See also: แท้จริง Syn. truthful, exact, reliable
literalism (n.) การยึดถือตามตัวอักษร
literally (adj.) อย่างตามตัวอักษร See also: ตามตัวหนังสือ
literally (adv.) อย่างแท้จริง See also: อย่างตามจริง, อย่างตรงกับความจริง Syn. virtually, actually
English-Thai: HOPE Dictionary
literal(ลิท'เทอเริล) adj. ตามตัวอักษร,ตามตัวหนังสือ,ตามตัวพยัญชนะ,แท้จริง,ไม่เลยเถิด., See also: literalness n. ดูliteral, Syn. veritable,verbal
English-Thai: Nontri Dictionary
literal(adj) ตามตัวอักษร,แท้จริง
literally(adv) เป็นไปตามตัวอักษร,อย่างแท้จริง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
literalสัญพจน์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In this case, it's the literal truth.ในกรณีนี้, มันอย่างนั้นจริงๆ
In Latin, sub rosa. Literal translation..ภาษาละติน ซัป โรซา ความหมายตรงตัวแปลได้ว่า...
Oh, guys look, this isn't a literal adaptation hereคือ พวกนาย ฟังนะ นี่ไม่ใช่การดัดแปลงบทมาตรงๆอะ
But you actually said that this wasn't literal translation so that means, Lester's character could have sex with Miri's character.แต่คุณเพิ่งบอกว่า นี่ไม่ได้ดัดแปลงมาตรงๆ เพราะฉะนั้น หมายความว่า ตัวละครของเลสเตอร์ ก็มีอะไรกับตัวละครของมิริได้
Its literal translation?มันไม่ใช่แค่ความหมายตามตัวอักษรนะ
Sometimes I feel... in a very literal sense,บางครั้งพ่อรู้สึกเหมือนในคัมภีร์
That's not literal enough, Sweets.มันก็ยังไม่เป็นความจริงใน ทางโลกพอน่ะ สวีทส์
As a literal deadweight, yes.ตอบอย่างกำปั้นทุบดิน คือ ใช่
Too literal. Far too literal again!ตามหลักเกินไป คิดตามหลักเกินไปอีกแล้ว
I mean a literal deadline.- ผมหมายถึงเส้นตายตามคำของมันจริงๆ น่ะ
I guess there's no literal translation, but it helps to read a book you already know in English.รู้สึกจะไม่มีเวอร์ชันแปล แต่มันคงช่วยเธออ่านได้ดีขึ้น เธอรู้เวอร์ชันภาษาอังกฤษนี่นา
You mean that in a literal sense?คุณหมายถึง ตามความเป็นจริงหรอ?

literal ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
字面意义[zì miàn yì yì, ㄗˋ ㄇㄧㄢˋ ㄧˋ ㄧˋ, 字面意义 / 字面意義] literal meaning
字面解释[zì miàn jiě shì, ㄗˋ ㄇㄧㄢˋ ㄐㄧㄝˇ ㄕˋ, 字面解释 / 字面解釋] literal explanation
意译[yì yì, ㄧˋ ㄧˋ, 意译 / 意譯] meaning (of foreign expression); translation of the meaning (as opposed to literal translation 直譯|直译); paraphrase; free translation
字面[zì miàn, ㄗˋ ㄇㄧㄢˋ, 字面] literal
按照字面[àn zhào zì miàn, ㄢˋ ㄓㄠˋ ㄗˋ ㄇㄧㄢˋ, 按照字面] literally
[yū, ㄩ, 迂] literal-minded
逐字逐句[zhú zì zhú jù, ㄓㄨˊ ㄗˋ ㄓㄨˊ ㄐㄩˋ, 逐字逐句] literal; word by word and phrase by phrase

literal ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アドレス定数リテラル[アドレスていすうリテラル, adoresu teisuu riteraru] (n) {comp} address constant literal
リテラル[, riteraru] (n) literal
属性値表現[ぞくせいちひょうげん, zokuseichihyougen] (n) {comp} attribute value literal
引数表記[ひきすうひょうき, hikisuuhyouki] (n) {comp} parameter literal
数字定数[すうじていすう, suujiteisuu] (n) {comp} numeric literal
柳葉[やないば;やなぎば;りゅうよう, yanaiba ; yanagiba ; ryuuyou] (n) (1) (やないば, やなぎば only) willow-leaf arrowhead; (2) (やないば, やなぎば only) part of a Japanese stirrup; (3) (やなぎば, りゅうよう only) (original, literal meaning) willow leaf
解釈済み引数表記[かいしゃくずみひきすうひょうき, kaishakuzumihikisuuhyouki] (n) {comp} interpreted parameter literal
逐字訳[ちくじやく, chikujiyaku] (n) verbatim or literal translation
逐語訳[ちくごやく, chikugoyaku] (n,vs) literal translation
写実主義[しゃじつしゅぎ, shajitsushugi] (n,adj-no) realism; literalism
文字通り(P);文字どおり[もじどおり, mojidoori] (adj-no) (1) literal; (n-adv) (2) literally; (P)
本食い虫[ほんくいむし, honkuimushi] (n) bookworm (literal and figurative)
空桶[からおけ, karaoke] (n) (See カラオケ) pun on karaoke (literally, empty bucket)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アドレス定数リテラル[アドレスていすうリテラル, adoresu teisuu riteraru] address constant literal
リテラル[りてらる, riteraru] literal
定数[ていすう, teisuu] constant, literal
定数表現[ていすうひょうげん, teisuuhyougen] literal constant
属性値表現[ぞくせいちひょうげん, zokuseichihyougen] attribute value literal
引数表記[ひきすうひょうき, hikisuuhyouki] parameter literal
数字定数[すうじていすう, suujiteisuu] numeric literal
文字定数[もじていすう, mojiteisuu] nonnumeric literal
直定数[ちょくていすう, chokuteisuu] literal
解釈済み引数表記[かいしゃくずみひきすうひょうき, kaishakuzumihikisuuhyouki] interpreted parameter literal

literal ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การแปลแบบตรงตัว[n. exp.] (kān plaē ba) EN: literal translation FR: traduction littérale [f]
การแปลตรงตัว[n. exp.] (kān plaē tr) EN: literal translation ; direct translation FR: traduction littérale [f]
แปลตามพยัญชนะ[n. exp.] (plaē tām ph) EN: word-for-word translation ; literal translation FR:
สมการเชิงตัวอักษร[n. exp.] (samakān cho) EN: literal equation FR: équation littérale [f]
โดยพยัญชนะ[adv.] (dōi phayanc) EN: literally ; word for word FR: littéralement
แปลตรงตัว[X] (plaē trong ) EN: literally FR: littéralement
ตามตัวอักษร[adv.] (tām tūa-aks) EN: literally FR: à la lettre

literal ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wörtlich {adj} | etw. wörtlich nehmenliteral | to take sth. in literal sense
wortgetreu {adj} | wortgetreuer | am wortgetreustenliteral | more literal | most literal
figurative Konstante {f} (Literale)figurative constant
Wortsinn {m}literal sense
Buchstabenglaube {m}literalism

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า literal
Back to top