ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*literal*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น literal, -literal-

*literal* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
literal (adj.) ตามความหมายที่แท้จริงของคำ Syn. denotative, explicit Ops. figurative, metaphorical
literal (adj.) ตามตัวอักษร See also: ตามตัวหนังสือ
literal (adj.) ตามที่เป็นจริง See also: แท้จริง Syn. truthful, exact, reliable
literalism (n.) การยึดถือตามตัวอักษร
literally (adj.) อย่างตามตัวอักษร See also: ตามตัวหนังสือ
literally (adv.) อย่างแท้จริง See also: อย่างตามจริง, อย่างตรงกับความจริง Syn. virtually, actually
English-Thai: HOPE Dictionary
literal(ลิท'เทอเริล) adj. ตามตัวอักษร,ตามตัวหนังสือ,ตามตัวพยัญชนะ,แท้จริง,ไม่เลยเถิด., See also: literalness n. ดูliteral, Syn. veritable,verbal
English-Thai: Nontri Dictionary
literal(adj) ตามตัวอักษร,แท้จริง
literally(adv) เป็นไปตามตัวอักษร,อย่างแท้จริง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
literalสัญพจน์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In this case, it's the literal truth.ในกรณีนี้, มันอย่างนั้นจริงๆ
A source of literal, visible delight... but necessary.แหล่งของความสุข ที่จับต้องได้ แต่จำเป็นต้องมี
I literally don't understand what those words mean.ผมไม่เข้าใจอย่างแท้จริง สิ่งที่คำเหล่านั้นหมายถึง
This is big, Edward, literally and figuratively.มันจะต้องใหญ่แน่ เอ็ดเวิร์ด ใหญ่และดัง
If only one out of a million of those had planets if just one out of a million of those had life and if just one out of a million of those had intelligent life there would be literally millionsถ้ามีเพียงหนึ่งในล้าน ของผู้ที่มีดาวเคราะห์ ถ้าเพียงแค่หนึ่งในล้าน ของผู้ที่มีชีวิต และถ้าเพียงแค่หนึ่งในล้าน
Come in. My house is literally your house.เ้ข้ามาสิ บ้านฉันก็เหมือน บ้านคุณ
We haven't actually, literally looked at each other for three months and now you're here, and I have this ring on my finger.เราไม่ได้เจอหน้ากันเลย 3 เดือน... ตอนนี้คุณอยู่ที่นี่ นิ้วนางฉันใส่แหวน
I'm sorry, I literally don't have anybody else to talk to.ผมขอโทษ ผมไม่มีใครให้คุยด้วยน่ะ
Day after day without a word - I literally went to pieces.วันแล้ววันเล่า ไม่มีข้อความอะไรเลย ฉันเหมือนแตกสลายเป็นเสี่ยงๆ
I can literally feel my eggs atrophyอ่านไปอ่านมา มดลูกแทบจะหยุดทำงาน
Though not literally. That was done by person or persons unknown.ถึงไม่ได้ทำตรงๆ แต่ก็โดย คนอื่นๆ และ คนอื่นๆ ที่ไม่มีใครรู้
Just three more of these and I'm quite literally all ears.ขอดื่มอีกสักสามแก้ว แล้วเดี๋ยวจะนั่งฟังดีๆ

*literal* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
字面意义[zì miàn yì yì, ㄗˋ ㄇㄧㄢˋ ㄧˋ ㄧˋ, 字面意义 / 字面意義] literal meaning
字面解释[zì miàn jiě shì, ㄗˋ ㄇㄧㄢˋ ㄐㄧㄝˇ ㄕˋ, 字面解释 / 字面解釋] literal explanation
逐字逐句[zhú zì zhú jù, ㄓㄨˊ ㄗˋ ㄓㄨˊ ㄐㄩˋ, 逐字逐句] literal; word by word and phrase by phrase
意译[yì yì, ㄧˋ ㄧˋ, 意译 / 意譯] meaning (of foreign expression); translation of the meaning (as opposed to literal translation 直譯|直译); paraphrase; free translation
字面[zì miàn, ㄗˋ ㄇㄧㄢˋ, 字面] literal
按照字面[àn zhào zì miàn, ㄢˋ ㄓㄠˋ ㄗˋ ㄇㄧㄢˋ, 按照字面] literally
[yū, ㄩ, 迂] literal-minded

*literal* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アドレス定数リテラル[アドレスていすうリテラル, adoresu teisuu riteraru] (n) {comp} address constant literal
リテラル[, riteraru] (n) literal
写実主義[しゃじつしゅぎ, shajitsushugi] (n,adj-no) realism; literalism
属性値表現[ぞくせいちひょうげん, zokuseichihyougen] (n) {comp} attribute value literal
引数表記[ひきすうひょうき, hikisuuhyouki] (n) {comp} parameter literal
数字定数[すうじていすう, suujiteisuu] (n) {comp} numeric literal
文字通り(P);文字どおり[もじどおり, mojidoori] (adj-no) (1) literal; (n-adv) (2) literally; (P)
本食い虫[ほんくいむし, honkuimushi] (n) bookworm (literal and figurative)
柳葉[やないば;やなぎば;りゅうよう, yanaiba ; yanagiba ; ryuuyou] (n) (1) (やないば, やなぎば only) willow-leaf arrowhead; (2) (やないば, やなぎば only) part of a Japanese stirrup; (3) (やなぎば, りゅうよう only) (original, literal meaning) willow leaf
空桶[からおけ, karaoke] (n) (See カラオケ) pun on karaoke (literally, empty bucket)
解釈済み引数表記[かいしゃくずみひきすうひょうき, kaishakuzumihikisuuhyouki] (n) {comp} interpreted parameter literal
逐字訳[ちくじやく, chikujiyaku] (n) verbatim or literal translation
逐語訳[ちくごやく, chikugoyaku] (n,vs) literal translation
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アドレス定数リテラル[アドレスていすうリテラル, adoresu teisuu riteraru] address constant literal
リテラル[りてらる, riteraru] literal
定数[ていすう, teisuu] constant, literal
定数表現[ていすうひょうげん, teisuuhyougen] literal constant
属性値表現[ぞくせいちひょうげん, zokuseichihyougen] attribute value literal
引数表記[ひきすうひょうき, hikisuuhyouki] parameter literal
数字定数[すうじていすう, suujiteisuu] numeric literal
文字定数[もじていすう, mojiteisuu] nonnumeric literal
直定数[ちょくていすう, chokuteisuu] literal
解釈済み引数表記[かいしゃくずみひきすうひょうき, kaishakuzumihikisuuhyouki] interpreted parameter literal

*literal* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดยพยัญชนะ[adv.] (dōi phayanc) EN: literally ; word for word FR: littéralement
การแปลแบบตรงตัว[n. exp.] (kān plaē ba) EN: literal translation FR: traduction littérale [f]
การแปลตรงตัว[n. exp.] (kān plaē tr) EN: literal translation ; direct translation FR: traduction littérale [f]
แปลตามพยัญชนะ[n. exp.] (plaē tām ph) EN: word-for-word translation ; literal translation FR:
แปลตรงตัว[X] (plaē trong ) EN: literally FR: littéralement
สมการเชิงตัวอักษร[n. exp.] (samakān cho) EN: literal equation FR: équation littérale [f]
ตามตัวอักษร[adv.] (tām tūa-aks) EN: literally FR: à la lettre

*literal* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
figurative Konstante {f} (Literale)figurative constant
wörtlich {adj} | etw. wörtlich nehmenliteral | to take sth. in literal sense
wortgetreu {adj} | wortgetreuer | am wortgetreustenliteral | more literal | most literal
Wortsinn {m}literal sense
Buchstabenglaube {m}literalism

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *literal*
Back to top