ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

reproof

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *reproof*, -reproof-

reproof ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reproof (n.) การตำหนิติเตียน Syn. censure, rebuke, reprimand
English-Thai: HOPE Dictionary
reproof(รีพรูฟ') n. การตำหนิ,การติเตียน,การกล่าวหา,การดุ,การประณาม, See also: reproofless adj., Syn. censure,rebuke
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดอกดั้ว (n.) fireproof horn Syn. เขาดอกดั้ว
ทนไฟ (v.) fireproof
เขาดอกดั้ว (n.) fireproof horn
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your reproof I shall never forget.คำตำหนิของคุณที่ผมไม่เคยลืมเลย
But marriages aren't fireproof. Sometimes, you get burned.แต่การแต่งงงานไม่ได้กันไฟ บางครั้งก็ถูกไฟลวกได้
Fireproof doesn't mean that a fire will never come but that when it comes, you'll be able to withstand it.กันไฟไม่ได้มันป้องกันไฟได้ แต่เมื่อไฟไหม้มันช่วยเราจากไฟได้
Not so fireproof on the inside, are you?ข้างในไม่กันไฟสินะ เจ้าหนะ
These things are totally indestructible-- waterproof, fireproof, yadda yadda yadda, knows who you had for breakfast and where you go to ground.เจ้าเครื่องนี้ มันทำลายไม่ได้-- กันน้ำ กันไฟ ไปเรื่อยๆๆๆ รับรู้ได้ว่าคุณกินใครในมื้อเช้า และไปซ่อนในพื้นดินแถวไหน
Where are we on tracking the fireproof suit? Oh, there's at least 100 sites that sell that on the Internet.มีบางอย่างเกิดขึ้น และผมก็ไม่เคยบอกใคร
The boxes themselves are water and fireproof and can withstand 2 tons of pressure.น่าประทับใจจัง ตัวกล่องกันน้ำและไฟได้ และทนแรงอัดได้ถึง 2 ตัน

reproof ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
非难[fēi nàn, ㄈㄟ ㄋㄢˋ, 非难 / 非難] reproof; blame

reproof ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
がり;ガリ[, gari ; gari] (n) (1) sliced ginger prepared in vinegar (served with sushi); pickled ginger; (2) (がり only) (abbr) (See がり版) mimeograph; (3) (がり only) (usu. as がりを食う) reprimand; rebuke; censure; reproof
ファイアプルーフ[, faiapuru-fu] (n) fireproof
耐火[たいか, taika] (n,adj-no) fireproof; (P)
耐火建築[たいかけんちく, taikakenchiku] (n) fireproof building
耐火被覆[たいかひふく, taikahifuku] (n) fire resistive covering; fireproof coating; fireproof covering
諫め;諌め;禁め[いさめ, isame] (n) remonstrance; remonstration; admonition; protest; reproof; expostulation; advice; counsel
防火建築[ぼうかけんちく, boukakenchiku] (n) a fireproof building
防火造り[ぼうかずくり, boukazukuri] (n) fireproof construction
防燃[ぼうねん, bounen] (n) fireproof; fire-resistant
難燃加工[なんねんかこう, nannenkakou] (n) fireproof

reproof ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โจทนา[n.] (jōthanā) EN: reproof ; charge ; accusation ; plaint FR:
กันไฟ[adj.] (kan fai) EN: fireproof FR:
ทนไฟ[v.] (thonfai) EN: fireproof FR: ignifuger
ทนไฟ[adj.] (thonfai) EN: fireproof ; fire resistant ; heat resistant ; heat-proof ; oven-proof ; refractory FR: ignifuge ; réfractaire

reproof ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
tadelnswert {adj}deserving of reproof
Tadel {m}reproof; reprehension

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า reproof
Back to top