ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

jester

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *jester*, -jester-

jester ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
jester (n.) ตัวตลก See also: ตัวโจ๊ก, จำอวด Syn. clown, fool, buffon
English-Thai: HOPE Dictionary
jester(เจส'เทอะ) n. ตัวตลก,จำอวด,ผู้ที่พูดล้อเล่น,ผู้ที่พูดตลก -S.joker
English-Thai: Nontri Dictionary
jester(n) จำอวด,ตัวตลก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know another meaning of jester is "keeper of secrets".ท่านรู้มั้ย อีกความหมายของตัวตัวตลก คือ "การรักษาความลับ"
Jester is telling the truth. He cleans his weapon after every mission.เจสเตอร์พูดความจริง เขาทำความสะอาดอาวุธของเขา หลังจากเสร็จสิ้นแต่ละภารกิจ
Sure I have. Those are jesters' shoes.ไม่นะ หม่อมฉันเคยเห็น นี่มันรองเท้าของเจสเตอร์
I got you your own jester.ผมเลยจ้างตัวตลกมาเล่นให้ดู
They're jesters, so they jest.เขาเป็นตัวตลก เขาเลยพูดเล่น
Surely that is not us that those jesters mock?แน่นอน ไม่ใช่พวกข้า นั่นมันเสียงหัวเราะเยาะของพวกตัวตลก
He's chosen the role of court jester.เขาเลือกที่จะเป็นตัวตลก
Originally, we were going to go with the name Jester, but we didn't want peopleตอนแรก เรากะว่าจะใช้ ชื่อว่าเจสเตอร์ แต่เราไม่อยากให้คน
They can't afford castles... or knights...or jesters.พวกเขาไม่สามารถดูแลวัง... . หรืออัศวิน หรือตัวตลก
An army of jesters in black?กองทัพตัวตลกในชุดสีดำ
If I ever become King, I'm going to have you made you court jester!ถ้าข้าเป็นกษัตริย์ ข้าจะทำให้เจ้าเป็นตัวตลก
Your Majester, I is your humbug servant.ข้าแต่ฝ่าบาท หม่อมคือ ฝ่าบาทรับใช้ พระองค์

jester ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
道化者[どうけもの, doukemono] (n) buffoon; jester
幇間;太鼓持ち[たいこもち;ほうかん(幇間), taikomochi ; houkan ( houkan )] (n) (1) professional jester; professional entertainer; comedian; buffoon; (2) flatterer; sycophant; brown-noser
道化方[どうけがた, doukegata] (n) jester; comic in a play

jester ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผีเสื้อลายตลกขีดยุ่ง[n. exp.] (phīseūa lāi) EN: Intricate Jester FR:
ผีเสื้อลายตลกลายจุด[n. exp.] (phīseūa lāi) EN: Spotted Jester FR:
ผีเสื้อลายตลกธรรมดา[n. exp.] (phīseūa lāi) EN: Common Jester FR:
ตลก[n.] (talok) EN: funnyman ; joker ; jester ; comedian ; clown ; buffoon ; fool FR: comique [m] ; plaisantin [m] ; amuseur [m] ; farceur [m] ; bouffon [m] (litt.) ; amusette [f] (Belg.)
ตลกหลวง[n. exp.] (talok lūang) EN: royal jester FR: bouffon du roi [m]

jester ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rainfords Grundel {f} (Amblygobius rainfordi) [zool.]court jester goby

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า jester
Back to top