ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cell

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cell*, -cell-

cell ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cell (n.) เซลล์ See also: หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต Syn. cellule, corpuscle
cell (n.) เซลล์ไฟฟ้า Syn. electric cell
cell (n.) โพรงหรือช่องเล็กๆ
cell (n.) หน่วยเล็กๆในหน่วยใหญ่ เช่น กลุ่มเล็กๆในพรรคการเมือง
cell (n.) ห้องเล็กๆ Syn. cubicle, vault, hold
cell (vi.) อาศัยอยู่ในห้องเล็กๆ
cell division (n.) การแบ่งเซลล์
cellar (vt.) เก็บในห้องใต้ดิน
cellar (n.) ห้องใต้ดิน Syn. underground room, vault, basement
cellarage (n.) ค่าธรรมเนียมสำหรับการเก็บของในห้องเก็บของ
cellist (n.) นักเล่นเชลโล
cello (n.) เครื่องสายประเภทหนึ่งมีลักษณะคล้ายไวโอลินขนาดใหญ่ ขณะเล่นผู้เล่นจะวางไว้ระหว่างเข่าทั้งสอง
cellophane (n.) กระดาษใสใช้ห่อของหรืออาหาร
cellphone (n.) โทรศัพท์มือถือ Syn. mobile phone, cellular phone
cellular (adj.) เกี่ยวกับเซลล์ See also: ที่ประกอบด้วยเซลล์
cellular (adj.) เกี่ยวกับโทรศัพท์เซลลูล่าร์
cellular phone (n.) โทรศัพท์มือถือ Syn. mobile phone
cellule (n.) เซลล์ See also: หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต Syn. corpuscle
cellulite (n.) ประเภทของไขมันที่อยู่ใต้ผิวหนังทำให้ผิวหนังดูไม่เรียบ
celluloid (adj.) เกี่ยวกับภาพยนตร์ Syn. cinematic, filmlike
celluloid (n.) พลาสติกชนิดหนึ่ง ใช้ในการทำฟิล์มหรือสิ่งของอื่นๆ
celluloid (n.) ภาพยนตร์ Syn. cinema, film
cellulose (n.) เซลลูโลส See also: สารประกอบคาร์โบไฮเดรตชนิดหนึ่ง
English-Thai: HOPE Dictionary
cell(เซลล์) n. เซลล์,ห้องเล็ก ๆ ,กุฎิ,กลุ่มเล็ก ๆ ,ห้องขังนักโทษ,ช่องหนึ่ง ๆ ในหม้อแบตเตอรี่,อุปกรณ์กำเนิดไฟฟ้า,ช่องในรังผึ้ง,กล่อง,ตลับ, Syn. compartment
cellar(เซล'ลาร์) n. หลุมใต้ดิน,ห้องเก็บเหล้าใต้ดิน,ปริมาณเหล้าที่เก็บ
cellarage(เซล'ลาร์) n. ห้องใต้ดิน,หลุมใต้ดิน,ห้องเก็บเหล้าใต้ดิน,ปริมาณเหล้าที่เก็บ, Syn. vault
cellarer(เซล'เลอเรอ) n. ผู้ดูแลรักษาห้องใต้ดิน
cellaretn. ตู้ใส่เหล้า,หิ้งใส่เหล้า
cellaretten. ตู้ใส่เหล้า,หิ้งใส่เหล้า
cellblockn. ตึกในคุกที่ประกอบด้วยห้องขังเป็นห้อง ๆ
cellistn. ผู้เล่นไวโอลินใหญ่, Syn. violoncellist,
celloเซล'โล) n. ไวโอลินใหญ่, See also: cellist n.
cellophanen. กระดาษแก้ว
cellular(เซล'ยะลาร์) adj.เกี่ยวกับเซลล์
celluloid(เซล'ลูลอยดฺ) n. วัตถุใสที่ใช้ทำฟิล์มภาพยนตร์ ฟิล์มเอกซเรย์ ของเด็กเล่นและอื่น ๆ
cellulose(เซล'ยะโลส) n. เซลลูโลส
cellulousadj. ประกอบด้วยหรือเต็มไปด้วยเซลล์
English-Thai: Nontri Dictionary
cell(n) ตัวเซลล์,ห้องขัง,กรง,กุฏิ,ห้องเล็ก,รู,โพรงเล็กๆ,หม้อไฟฟ้า
cellar(n) ห้องใต้ดิน,ห้องเก็บเหล้าใต้ดิน
cello(n) ไวโอลินใหญ่
cellophane(n) กระดาษแก้ว
cellular(adj) เกี่ยวกับเซลล์,ที่เป็นโพรง,ที่เป็นรู,โปร่ง,ปรุ
celluloid(n) เซลลูลอยด์
cellulose(n) เซลลูโลส
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cell๑. เซลล์๒. ช่อง [มีความหมายเหมือนกับ locule; loculus] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cell divisionการแบ่งเซลล์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cellarห้องเก็บของใต้ดิน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cellular-โพรงข่าย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
celluloid stripแถบเซลลูลอยด์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
celluloseเซลลูโลส [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cellเซลล์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cell Divisionการแบ่งเซลล์,การแบ่งตัวของเซลล์ [การแพทย์]
Cellobioseเซลโลไบโอส [การแพทย์]
Cellophaneเซลโลเฟน,แผ่นเซลโลเฟน [การแพทย์]
Cellular Aberrationเซลล์ที่ผิดไปจากปกติ [การแพทย์]
Celluliteเซลลูไลท์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Celluloidเซลลูเลส
Celluloseเซลลูโลส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cellulose Xanthateเซลลูโลสแซนเธท,เซลลูโลสแซนเทต [การแพทย์]
Cellulose, Acetylatedอะเซททิลเลทเต็ดเซลลูโลส [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ที่จองจำ (n.) cell See also: prison, chamber Syn. คุก, กรงขัง, เรือนจำ
ห้องขัง (n.) cell See also: detention cell, prison cell Syn. คุก, กรงขัง
ห้องขัง (n.) cell See also: prison, chamber Syn. คุก, กรงขัง, เรือนจำ, ที่จองจำ
เซลล์ (n.) cell
ใต้ดิน (n.) cellar Ops. บนดิน
กระดาษแก้ว (n.) cellophane See also: tracing paper
มือถือ (n.) cellphone See also: mobile phone Syn. โทรศัพท์มือถือ, โทรศัพท์เคลื่อนที่
เซลลูลอยด์ (n.) celluloid
เซลลูโลส (n.) cellulose
guncotton (n.) วัตถุระเบิดแรงสูงจำพวก cellulose nitrate ทำจากฝ้าย
microsome (n.) ส่วนเล็กๆ ในไซโตปลาสซึมของเซลล์ active cell
misc. (abbr.) คำย่อจาก micellaneous หรือ miscellany
shearwater (n.) นกทะเลตระกูล Procellariidae
violoncellist (n.) คนเล่น cello
กรง (n.) prison cell See also: jail, ward, cell Syn. ตะราง, ห้องขัง, คุก
กระจุบกระจิบ (adv.) miscellaneously See also: daintily, betweentimes Syn. จุบจิบ
การงด (n.) cancellation Syn. การยกเลิก
การยกเลิก (n.) cancellation
กุฎี (n.) monk´s cell See also: monk´s dwelling, monk´s house Syn. กุฏิ
ขนมจีน (n.) Thai vermicelli eaten with curry See also: Thai rice noodle
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Now I know why my cell phone bills are so highตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าทำไมบิลค่าโทรศัพท์ถึงได้แพงมากนัก
But your cellphone was turned offแต่คุณปิดมือถือ
Your pronunciation is excellentการออกเสียงของคุณยอดเยี่ยม
I'm sure I'll have an excellent timeฉันแน่ใจว่าฉันจะสนุกสุดยอดแน่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There were three of us in the cell block down there!มีสามคนในเซลล์ที่นั้น
A cell gets out, it could imitate everything on the face of the earth !เยี่ยมมาก แม๊คเรดดี้ - ขอโทษนะ
He's up in his cell writing away.เขาขึ้นในเซลล์ของเขาเขียนออกไป
It's strange to be in a cell without him.มันแปลกเป็นที่อยู่ในเซลล์ โดยไม่ต้องเขา
Return to your cell blocks for evening count.ย้อนกลับไปยังบล็อกมือถือของคุณสำหรับการนับตอนเย็น
All prisoners return to your cell blocks.นักโทษทั้งหมดกลับไปยังบล็อกมือถือของคุณ
That's fine during the day, but at night he's got that cell all to himself.ที่ดีในระหว่างวัน แต่ในเวลากลางคืนเขามีเซลล์ที่ตอบกับตัวเอง
I want every man on this cell block questioned.ฉันต้องการคนที่อยู่บนบล็อกของเซลล์นี้ทุกคำถาม
He was in his cell at lights out.เขาเป็นคนที่อยู่ในห้องขังของเขาที่ไฟออก
About two hours ago, a machining cell at the Newport City factory of Megatech assembled a completed cyber-body.เมื่อ 2 ชม.ก่อน, ที่นิวพอร์ตซิตี้ ระบบจักรกลย่อยของเมก้าเทค... ควบคุมหุ่นไซบอร์กตัวนึงได้อย่างสมบูรณ์.
Of course, there isn't one human brain cell in its head, but something strange was discovered.หุ่นนั่นมันไม่ใช่แบบที่มีความคิดแบบมนุษย์ก็จริง แต่เราก็เจออะไรแปลกๆเข้า
Consider all the neuro-med devices the machining cell crammed into that body.ดูจากสายระบบประสาทและกลไกที่อัดอยู่ตามตัวนั่นสิ

cell ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
基底细胞癌[jī dǐ xì bāo ái, ㄐㄧ ㄉㄧˇ ㄒㄧˋ ㄅㄠ ㄞˊ, 基底细胞癌 / 基底細胞癌] Basal cell carcinoma
手机[shǒu jī, ㄕㄡˇ ㄐㄧ, 手机 / 手機] cell phone; cellular phone; mobile phone
细胞分裂[xì bāo fēn liè, ㄒㄧˋ ㄅㄠ ㄈㄣ ㄌㄧㄝˋ, 细胞分裂 / 細胞分裂] cell division
内细胞团[nèi xì bāo tuán, ㄋㄟˋ ㄒㄧˋ ㄅㄠ ㄊㄨㄢˊ, 内细胞团 / 內細胞團] inner cell mass (ICM)
细胞膜[xì bāo mó, ㄒㄧˋ ㄅㄠ ㄇㄛˊ, 细胞膜 / 細胞膜] cell membrane
少突胶质[shǎo tū jiāo zhì, ㄕㄠˇ ㄊㄨ ㄐㄧㄠ ㄓˋ, 少突胶质 / 少突膠質] oligodendrocytes (Greek: cells with few branches), a type of cell in central nervous system; oligodendroglia
肽聚糖[tài jù táng, ㄊㄞˋ ㄐㄩˋ ㄊㄤˊ, 肽聚糖] peptidoglycan (PG) or murein (polymer of sugars and amino acids forming cell wall)
许旺细胞[Xǔ wàng xì bāo, ㄒㄩˇ ㄨㄤˋ ㄒㄧˋ ㄅㄠ, 许旺细胞 / 許旺細胞] Schwann cell (support axon of nerve cell); neurolemmocyte
镰刀细胞贫血[lián dāo xì bāo pín xuè, ㄌㄧㄢˊ ㄉㄠ ㄒㄧˋ ㄅㄠ ㄆㄧㄣˊ ㄒㄩㄝˋ, 镰刀细胞贫血 / 鐮刀細胞貧血] sickle cell anemia
镰状细胞血症[lián zhuàng xì bāo xuè zhèng, ㄌㄧㄢˊ ㄓㄨㄤˋ ㄒㄧˋ ㄅㄠ ㄒㄩㄝˋ ㄓㄥˋ, 镰状细胞血症 / 鐮狀細胞血症] sickle cell anemia
干细胞研究[gàn xì bāo yán jiū, ㄍㄢˋ ㄒㄧˋ ㄅㄠ ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ, 干细胞研究 / 幹細胞研究] stem cell research
默克尔[Mò kè ěr, ㄇㄛˋ ㄎㄜˋ ㄦˇ, 默克尔 / 默克爾] Angela Merkel (1954-), German CDU politician, chancellor from 2005
俾斯麦[Bǐ sī mài, ㄅㄧˇ ㄙ ㄇㄞˋ, 俾斯麦 / 俾斯麥] Bismarck (name); Otto von Bismarck (1815-1898), Prussian politician, Minister-President of Prussia 1862-1873, Chancellor of Germany 1871-1890
铁血宰相[Tiě xuè zǎi xiàng, ㄊㄧㄝˇ ㄒㄩㄝˋ ㄗㄞˇ ㄒㄧㄤˋ, 铁血宰相 / 鐵血宰相] Iron Chancellor, refers to Otto von Bismarck (1815-1898), Prussian politician, Minister-President of Prussia 1862-1873, Chancellor of Germany 1871-1890
轴索[zhóu suǒ, ㄓㄡˊ ㄙㄨㄛˇ, 轴索 / 軸索] axon (long thin axis of nerve cell)
轴丝[zhóu sī, ㄓㄡˊ ㄙ, 轴丝 / 軸絲] axoneme (long thread of nerve cell)
嗜碱性粒细胞[shì jiǎn xìng lì xì bāo, ㄕˋ ㄐㄧㄢˇ ㄒㄧㄥˋ ㄌㄧˋ ㄒㄧˋ ㄅㄠ, 嗜碱性粒细胞 / 嗜鹼性粒細胞] basophil granulocytes (rarest type of white blood cell)
地下室[dì xià shì, ㄉㄧˋ ㄒㄧㄚˋ ㄕˋ, 地下室] basement; cellar
粉丝[fěn sī, ㄈㄣˇ ㄙ, 粉丝 / 粉絲] bean vermicelli; mung bean starch noodles; Chinese vermicelli; cellophane noodles; fans (loan); enthusiast for sb or sth
血细胞[xuè xì bāo, ㄒㄩㄝˋ ㄒㄧˋ ㄅㄠ, 血细胞 / 血細胞] blood cell
布氏杆菌病[bù shì gǎn jūn bìng, ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄍㄢˇ ㄐㄩㄣ ㄅㄧㄥˋ, 布氏杆菌病 / 布氏桿菌病] brucellosis (undulant fever or Mediterranean fever)
虎斑鹦鹉[hǔ bān yīng wǔ, ㄏㄨˇ ㄅㄢ ˇ, 虎斑鹦鹉 / 虎斑鸚鵡] budgerigar (genus Psittacella, several species); budgie
扣式电池[kòu shì diàn chí, ㄎㄡˋ ㄕˋ ㄉㄧㄢˋ ㄔˊ, 扣式电池 / 扣式電池] button cell; watch battery
假象牙[jiǎ xiàng yá, ㄐㄧㄚˇ ㄒㄧㄤˋ ㄧㄚˊ, 假象牙] celluloid
地窖[dì jiào, ㄉㄧˋ ㄐㄧㄠˋ, 地窖] cellar; basement
大哥大[dà gē dà, ㄉㄚˋ ㄍㄜ ㄉㄚˋ, 大哥大] cellphone
大提琴[dà tí qín, ㄉㄚˋ ㄊㄧˊ ㄑㄧㄣˊ, 大提琴] cello; violoncello
大提琴手[dà tí qín shǒu, ㄉㄚˋ ㄊㄧˊ ㄑㄧㄣˊ ㄕㄡˇ, 大提琴手] cellist
密室[mì shì, ㄇㄧˋ ㄕˋ, 密室] cell; private room
[jiào, ㄐㄧㄠˋ, 窌] cellar
[jiào, ㄐㄧㄠˋ, 窖] cellar
[yìn, ˋ, 窨] cellar
纤维素[xiān wéi sù, ㄒㄧㄢ ㄨㄟˊ ㄙㄨˋ, 纤维素 / 纖維素] cellulose
醋酸纤维[cù suān xiān wéi, ㄘㄨˋ ㄙㄨㄢ ㄒㄧㄢ ㄨㄟˊ, 醋酸纤维 / 醋酸纖維] cellulose acetate (used for film and fiber)
大臣[dà chén, ㄉㄚˋ ㄔㄣˊ, 大臣] chancellor
掌玺大臣[zhǎng xǐ dà chén, ㄓㄤˇ ㄒㄧˇ ㄉㄚˋ ㄔㄣˊ, 掌玺大臣 / 掌璽大臣] chancellor (rank in various European states); grand chancellor
掌玺官[zhǎng xǐ guān, ㄓㄤˇ ㄒㄧˇ ㄍㄨㄢ, 掌玺官 / 掌璽官] chancellor (rank in various European states)
多糖[duō táng, ㄉㄨㄛ ㄊㄤˊ, 多糖] polysaccharide (complex carbohydrate such as starch 澱粉|淀粉 and cellulose 纖維素|纤维素)
水痘[shuǐ dòu, ㄕㄨㄟˇ ㄉㄡˋ, 水痘] chickenpox; Varicella zoster (med.)
不可一世[bù kě yī shì, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄧ ㄕˋ, 不可一世] consider oneself unexcelled in the world; be insufferably arrogant

cell ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
Bリンパ球;B淋巴球[ビーリンパきゅう, bi-rinpa kyuu] (n) (See B細胞) B lymphocyte; B cell
ES細胞[イーエスさいぼう, i-esu saibou] (n) (abbr) (See 胚性幹細胞) embryonic stem cell
アクティブセル[, akuteibuseru] (n) {comp} active cell
アモルファス太陽電池[アモルファスたいようでんち, amorufasu taiyoudenchi] (n) amorphous solar cell
イースト菌[イーストきん, i-suto kin] (n) yeast cell
カドミウム標準電池[カドミウムひょうじゅんでんち, kadomiumu hyoujundenchi] (n) cadmium standard cell
キラー細胞[キラーさいぼう, kira-saibou] (n) killer cell
ジェネリックセル速度アルゴリズム[ジェネリックセルそくどアルゴリズム, jienerikkuseru sokudo arugorizumu] (n) {comp} generic cell rate algorithm; GCRA
シュワン細胞[シュワンさいぼう, shuwan saibou] (n) Schwann cell
セルアニメーション[, seruanime-shon] (n) {comp} cell animation
セルスクランブル[, serusukuranburu] (n) {comp} cell scrambling
セルバッファ[, serubaffa] (n) {comp} cell buffer
セルヘッダー[, seruhedda-] (n) {comp} cell header
セルポインタ[, serupointa] (n) {comp} cell pointer
セルループバック試験[セルループバックしけん, seruru-pubakku shiken] (n) {comp} cell loopback test
セルレートアルゴリズム[, serure-toarugorizumu] (n) {comp} cell rate algorithm
セル分割[セルぶんかつ, seru bunkatsu] (n) {comp} cell splitting
セル化[セルか, seru ka] (n) {comp} cell encapsulation; conversion into cells
セル廃棄[セルはいき, seru haiki] (n) {comp} cell discarding
セル廃棄率[セルはいきりつ, seru haikiritsu] (n) {comp} cell loss rate
セル損失プライオリティ[セルそんしつプライオリティ, seru sonshitsu puraioritei] (n) {comp} cell loss priority; CLP
セル損失優先権[セルそんしつゆせんけん, seru sonshitsuyusenken] (n) {comp} cell loss priority
セル組立分解[セルくみたてぶんかい, seru kumitatebunkai] (n) {comp} cell assembly and disassembly
セル遅延変動[セルちえんへんどう, seru chienhendou] (n) {comp} cell delay variation; CDV
セル配列[セルはいれつ, seru hairetsu] (n) {comp} cell array
セル間の到着時間[セルかんのとうちゃくじかん, seru kannotouchakujikan] (n) {comp} cell inter-arrival time
デコ電[デコでん, deko den] (n) (See 姫電) decorated cell phone
ピークセルレート[, pi-kuserure-to] (n) {comp} peak cell rate
ピークセル速度[ピークセルそくど, pi-kuseru sokudo] (n) {comp} peak cell rate; PCR
ヒト癌細胞;ヒトがん細胞;人癌細胞[ヒトがんさいぼう(ヒト癌細胞;ヒトがん細胞);ひとがんさいぼう(人癌細胞), hito gansaibou ( hito gansaibou ; hito gan saibou ); hitogansaibou ( nin gansaibou ] (n) human cancer cell
ヘルパーT細胞[ヘルパーティーさいぼう, herupa-tei-saibou] (n) helper T cell; helper cell
ヘルパー細胞[ヘルパーさいぼう, herupa-saibou] (n) (obsc) (See ヘルパーT細胞) helper cell; helper T cell
ボルタの電池[ボルタのでんち, boruta nodenchi] (n) voltaic cell
ボルタ電池[ボルタでんち, boruta denchi] (n) voltaic cell
マナーモード;マナー・モード[, mana-mo-do ; mana-. mo-do] (n) silent profile (in cell phones) (wasei
マンガン乾電池[マンガンかんでんち, mangan kandenchi] (n) manganese dry cell
レイアウトセル[, reiautoseru] (n) {comp} layout cell
ローミング[, ro-mingu] (n) roaming (e.g. for cell phones, etc.)
一升;ひと升[ひとます, hitomasu] (n) one square on a grid; one cell of a grid
三軸室[さんじくしつ, sanjikushitsu] (n) triaxial cell
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ジェネリックセル速度アルゴリズム[ジェネリックセルそくどアルゴリズム, jienerikkuseru sokudo arugorizumu] generic cell rate algorithm (GCRA)
セル[せる, seru] cell
セルスイッチング[せるすいっちんぐ, serusuicchingu] cell switching
セルスイッチング容量[セルスイッチングようりょう, serusuicchingu youryou] cell switching capacity
セルスクランブル[せるすくらんぶる, serusukuranburu] cell scrambling
セルバス[せるばす, serubasu] cell path
セルバッファ[せるばっふぁ, serubaffa] cell buffer
セルベース[せるべーす, serube-su] cell based
セルヘッダー[せるへっだー, seruhedda-] cell header
セルリレー[せるりれー, serurire-] cell relay
セルリレーサービス[せるりれーさーびす, serurire-sa-bisu] cell relay service
セルループバック試験[セルループバックしけん, seruru-pubakku shiken] cell loopback test
セルレートアルゴリズム[せるれーとあるごりずむ, serure-toarugorizumu] cell rate algorithm
セルロス[せるろす, serurosu] cell loss
セル処理[セルしょり, seru shori] cell processing
セル分割[せるぶんかつ, serubunkatsu] cell splitting
セル化[セルか, seru ka] cell encapsulation, conversion into cells
セル廃棄[セルはいき, seru haiki] cell discarding
セル廃棄率[セルはいきりつ, seru haikiritsu] cell loss rate
セル損失[セルそんしつ, seru sonshitsu] cell loss
セル損失プライオリティ[セルそんしつプライオリティ, seru sonshitsu puraioritei] cell loss priority (CLP)
セル損失優先権[セルそんしつゆせんけん, seru sonshitsuyusenken] cell loss priority
セル損失比[セルそんしつひ, seru sonshitsuhi] cell loss ratio
セル損失率[セルそんしつりつ, seru sonshitsuritsu] cell loss rate
セル組立分解[セルくみたてぶんかい, seru kumitatebunkai] cell assembly and disassembly
セル遅延変動[セルちえんへんどう, seru chienhendou] cell delay variation (CDV)
セル配列[せるはいれつ, seruhairetsu] cell array
セル間の到着時間[セルあいだのとうちゃくじかん, seru aidanotouchakujikan] cell inter-arrival time
ピークセルレート[ぴーくせるれーと, pi-kuserure-to] peak cell rate
ピークセル速度[ピークセルそくど, pi-kuseru sokudo] peak cell rate (PCR)
固定長セル[こていちょうセル, koteichou seru] fixed length cell
廃棄セル[はいきセル, haiki seru] discarded cell
持続可能セルレート[じぞくかのうセルレート, jizokukanou serure-to] sustainable cell rate
準拠セル[じゅんきょセル, junkyo seru] conforming cell
点オクテット[てんオクテット, ten okutetto] cell octet
維持可能セル速度[いじかのうセルそくど, ijikanou seru sokudo] sustainable cell rate (SCR)
総セル数[そうセルすう, sou seru suu] total cell count
エコーキャンセラ[えこーきゃんせら, eko-kyansera] echo canceller
エコーキャンセル[えこーきゃんせる, eko-kyanseru] echo cancellation
キャンセラー[きゃんせらー, kyansera-] canceller
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
優良[ゆうりょう, yuuryou] Thai: เยี่ยมยอด English: excellent

cell ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบตมือถือ[n. exp.] (baet meūthe) EN: cell phone battery FR: batterie de téléphone mobile [f]
ชีววิทยาของเซลล์[n. exp.] (chīwawittha) EN: cell biology FR: biologie cellulaire [f]
ชีววิทยาของเซลล์ทางการแพทย์[n. exp.] (chīwawittha) EN: medical cell biology FR:
ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ[v. exp.] (hām chai th) EN: No Cell Phone FR: téléphone portable interdit ; portable interdit
ห้องขัง[n. exp.] (hǿng khang) EN: remand cell ; prison cell ; detention cell ; cell FR: cellule de détention [f]
ห้องขังนักโทษ[n. exp.] (hǿng khang ) EN: cell FR: cellule [f]
การแบ่งเซลล์[n. exp.] (kān baeng s) EN: cell division FR: division cellulaire [f]
การแบ่งตัวออกเป็นสอง[n. exp.] (kān baeng t) EN: binary fission ; cell division FR:
การเพาะเลี้ยงเซลล์[n. exp.] (kān phǿlīen) EN: cell culture FR:
โครงสร้างของเซลล์[n. exp.] (khrōngsāng ) EN: cell structure FR: structure de la cellule [f]
กรงขัง[n.] (krong khang) EN: detention cell ; prison cell FR: cellule de détention [f] ; cellule de prison [f] ; cellule [f]
กุฎี[n.] (kudī) EN: monk's cell ; meditation hut ; monk's dwelling ; monk's residence ; monk's living quarters ; house for Buddhist priests ; abode of a Buddhist monk (or novice) ; kuti FR: loge monacale [f] ; chambre de méditation [f] ; kuti [m] ; cellule monacale [f]
กุฏิ[n.] (kut = kutti) EN: monk's cell ; meditation hut ; monk's dwelling ; monk's residence ; monk's living quarters ; house for Buddhist priests ; abode of a Buddhist monk (or novice) ; kuti FR: loge monacale [f] ; chambre de méditation [f] ; kuti [m] ; cellule monacale [f]
กุฏิ[n.] (kutti = kut) EN: monk's cell ; meditation hut ; monk's dwelling ; monk's residence ; monk's living quarters ; house for Buddhist priests ; abode of a Buddhist monk (or novice) ; kuti FR: loge monacale [f] ; chambre de méditation [f] ; kuti [m] ; cellule monacale [f]
เม็ดเลือดแดง[n.] (metleūat) EN: blood cell ; corpuscle FR: globule [m]
เม็ดเลือดแดง[n. exp.] (metleūat da) EN: red bood cell ; erythrocyte FR: globule rouge [m] ; hématie[f]
เม็ดเลือดขาว[n. exp.] (metleūat kh) EN: white blood cell ; leukocyte FR: globule blanc [m] ; leucocyte [m]
เม็ดโลหิต[n.] (metlōhit) EN: blood cell ; corpuscle FR: globule [m]
เม็ดโลหิตแดง[n. exp.] (metlōhit da) EN: red blood cell ; erythrocyte FR: globule rouge [m] ; hématie [f]
เม็ดโลหิตขาว[n. exp.] (metlōhit kh) EN: white blood cell ; leukocyte FR: globule blanc [m] ; leucocyte [m]
มือถือ[n. exp.] (meū theū) EN: mobile phone ; mobile ; cellular telephone ; cell phone FR: téléphone portable [m] ; GSM [m] (Belg.)
นิวโรซีครีทอรีเซลล์[n. exp.] (niurōsīkhrī) EN: neurosecretory cell FR:
ผนังเซลล์[n. exp.] (phanang sel) EN: cell wall FR: paroi cellulosique [f]
โพลาร์เซลล์[n. exp.] (phōlā sel =) EN: polar cell FR: cellule polaire [f]
สเต็มเซลล์[n. exp.] (satem sel =) EN: stem cell FR: cellule souche [f]
สเต็มเซลล์ที่ได้จากร่างกาย[n. exp.] (satem sel t) EN: adult stem cell FR:
เซลล์[n.] (sel = sen) EN: cell FR: cellule [f]
เซลล์เชื้อเพลิง[n. exp.] (sel cheūaph) EN: fuel cell FR:
เซลล์ไฟฟ้าเคมี [n. exp.] (sel faifā k) EN: electrochemical cell FR:
เซลล์ฟอลลิเคิล[n. exp.] (sel fønlikh) EN: follicular cell FR:
เซลล์กัลวานิก [n. exp.] (sel kanwāni) EN: galvanic cell FR:
เซลล์กล้ามเนื้อ[n. exp.] (sel klāmneū) EN: muscle cell FR: cellule musculaire [f]
เซลล์หนังกำพร้า[n. exp.] (sel nang ka) EN: epidermal cell FR:
เซลล์ปฐมภูมิ[n.] (selpathomma) EN: primary cell FR:
เซลล์รับรส[n. exp.] (sel raprot) EN: gustatory cell FR:
เซลล์รับแสง[n. exp.] (sel rap saē) EN: photoreceptor cell ; photoreceptor FR: photorécepteur [m]
เซลส์รูปกรวย[n. exp.] (sel rūp krū) EN: cone cell FR: cône [m]
เซลล์แสงอาทิตย์[n. exp.] (sel saēng ā) EN: solar cell FR: cellule solaire [f]
เซลล์สุริยะ[n. exp.] (sel suriya) EN: solar cell FR: cellule photovoltaïque [f] ; photopile [f] ; cellule solaire [f]
เซลล์ทุติยภูมิ[n.] (selthutiyap) EN: secondary cell FR:

cell ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Akkumulatorzelle {f}accumulator cell
angrenzend; benachbart; anliegend; anschließend {adj} | angrenzendes Feld; nachfolgendes Feld | benachbarte Kanten | benachbarter Kanaladjacent | adjacent cell | adjacent edges | adjacent channel
Alkalibatterie {f}alkaline cell
Zellwand {f}cell wand; cell wall
Kühlzelle {m}cold storage cell
Gegenzelle {f}counter cell
Trockenbatterie {f}dry battery; dry cell
Eizelle {f}egg cell
Brennstoffzelle {f} | alkalische Brennstoffzellefuel cell | alkaline fuel cell (AFC)
Zellmembrane {f} [biol.]membrane of the cell
Speicherplatz {m}memory cell
Nervenzelle {f}nerve cell
Samenzelle {f}sperm cell
Solarzelle {f}solar cell
Milzzelle {f}splenetic cell
Stammzelle {f} [med.]stem cell
galvanische Zelle {f}voltaic cell
Abbestellung {f} (einer Zeitschrift)cancellation (of a periodical)
Abmeldefrist {f}cancellation notice period
Moosgummi {m}black cellular rubber
Auslöseknopf {m}cancellation button
Cellist {m}; Cellistin
Zellgewebe {n} [biol.]cell tissue
Zellteilung {f} [biol.]cell division
Zellwachstum {n} [biol.]cell growth
Kellerlokal {n}cellar restaurant
Kellertheater {n}cellar theatre; cellar theater [Am.]
Vorratskeller {m}cellar storeroom
Kellermeister {m}cellarer
Netzhemd {n}cellular shirt
Schaumgummistreifen {m}cellular rubber strip
Zaponlack {m}cellulose lacquer
Kompetenzzentrum {n}center of excellence; competence center
divers {adj}various; miscellaneous; diverse
Trockenelement {n}dry cell; dry battery; dry element
Erdkeller {m}earth cellar
famos {adj} | famoser | am famosestenexcellent | more excellent | most excellent
Fadennudeln {pl} [cook.]vermicelli
hepatozellulär {adj}; die Leberzellen betreffend [med.]hepatocellular
Justizminister {m}minister of justice; Lord Chancellor [Br.]; Attorney General [Am.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cell
Back to top