ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

insurrection

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *insurrection*, -insurrection-

insurrection ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
insurrection (n.) การจลาจล See also: การกบฏ, การต่อต้าน Syn. insurgence, rebellion, uprising
insurrectionary (n.) การกบฏ See also: การจลาจล, การต่อต้าน Syn. uprising, insurgence, rebellion
insurrectionary (adj.) เกี่ยวกับการกบฎ See also: ซึ่งทำให้เกิดการจลาจล, เกี่ยวกับการต่อต้าน Syn. insurgent, rebellious
English-Thai: HOPE Dictionary
insurrection(อินซะเรค'เชิน) n. การกบฏ,การจลาจล., See also: insurrectional adj. insurrectionism n. insurrectionist n., Syn. revolt
insurrectionary(อินซะเรค'เชินนะรี) adj. เกี่ยวกับการกบฏ,ซึ่งทำให้เกิดการกบฏ. n. กบฏ
English-Thai: Nontri Dictionary
insurrection(n) การกบฏ,การจลาจล,การลุกลาม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
insurrectionการก่อการกบฏ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การจลาจล (n.) insurrection See also: riot
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Posse Comitatus and the Insurrection Act make it very difficult to deploy combat troops on American soil.ทำให้เป็นเรื่องยากมากที่จะปรับใช้กองกำลังรบบนแผ่นดินอเมริกา
You are charged with insurrection against the crown for publication of this document advocating American rebellion.คุณถูกจับในข้อหาก่อการกบฎต่อต้านกษัตริย์ จากคำประกาศของเอกสารโษณาฉบับนี้ ชวนเชื่อว่าเป็นการก่อการจลาจลอเมริกัน
So you just start an insurrection, hand out guns and massacre his family?เพราะงั้นนายเลยเริ่มเรื่องยุ่งๆแบบนี้ เอาปืนไปแล้วสังหารหมู่ครอบครัวของเขา ?

insurrection ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
暴动[bào dòng, ㄅㄠˋ ㄉㄨㄥˋ, 暴动 / 暴動] insurrection; rebellion
起义[qǐ yì, ㄑㄧˇ ㄧˋ, 起义 / 起義] uprising; insurrection; revolt

insurrection ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一揆[いっき, ikki] (n) (a) riot; an insurrection
内乱罪[ないらんざい, nairanzai] (n) criminal insurrection
内乱[ないらん, nairan] (n) civil war; insurrection; rebellion; domestic conflict; (P)
反乱(P);叛乱[はんらん, hanran] (n,vs,adj-no) insurrection; mutiny; rebellion; revolt; uprising; (P)
反逆(P);叛逆[はんぎゃく, hangyaku] (n,vs) treason; treachery; mutiny; rebellion; insurrection; (P)
暴動[ぼうどう, boudou] (n,adj-no) insurrection; rebellion; revolt; riot; uprising; (P)
謀反;謀叛[むほん;ぼうはん(謀叛), muhon ; bouhan ( muhon )] (n,vs) (1) rebellion; uprising; insurrection; (2) (arch) (usu. 謀叛) treason
賊臣[ぞくしん, zokushin] (n) rebel; insurrectionist; traitor
集合犯[しゅうごうはん, shuugouhan] (n) (1) single crime that naturally consists of a number of incidences and is charged as only one count (i.e. habitual gambling); (2) (See 集団犯罪) crime whose goal requires a large number of people acting together (i.e. insurrection)
集団犯[しゅうだんはん, shuudanhan] (n) crime whose goal requires a large number of people acting together (i.e. insurrection)

insurrection ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไฟใต้[n. exp.] (fai Tāi) EN: South Thailand Insurgency ; southern conflict FR: conflit dans le Sud de la Thaïlande [m] ; insurrection dans le Sud de la Thaïlande [f]
จลาจล[n.] (jalājon) EN: riot ; disturbance ; insurgence ; insurrection ; uprising ; unrest ; disorder ; great confusion FR: émeute [f] ; désordres [mpl] ; troubles [mpl] ; insurrection [f] ; révolte [f] ; soulèvement [m] ; grande confusion [f]
กบฏ[n.] (kabot) EN: rebellion ; treason ; revolt ; insurrection ; uprising ; insurgency ; sedition ; mutiny FR: insurrection [f] ; révolte [f] ; rébellion [f] ; soulèvement [m] ; mutinerie [f]
การจลาจล[n.] (kān jalājon) EN: insurrection ; insurgency ; riot ; rioting FR: insurrection [f] ; émeute [f]
การปฏิวัติ[n.] (kān patiwat) EN: revolt ; revolution ; mutiny ; rebellion FR: révolte [f] ; révolution [f] ; insurrection [f] ; soulèvement [m] ; émeute [f]
ขบถ[n.] (khabot) EN: FR: insurrection [f] ; révolte [f] ; rébellion [f] ; soulèvement [m]
ความผิดฐานเป็นกบฏ[n. exp.] (khwām phit ) EN: insurrection FR:
กระทำความผิดฐานเป็นกบฏ[v. exp.] (kratham khw) EN: commit insurrection FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า insurrection
Back to top