ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

insurgence

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *insurgence*, -insurgence-

insurgence ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
insurgence (n.) การจลาจล See also: การก่อจลาจล, การประท้วง Syn. rebellion, revolt Ops. obedience, compliance
English-Thai: HOPE Dictionary
insurgence(อินเซอ'เจินซฺ) n. การจลาจล,การกบฏ, Syn. rebellion
English-Thai: Nontri Dictionary
insurgence(n) การกบฏ,การจลาจล,การลุกลาม,การกำเริบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The author claims that Mr. Huggins has more than 10,000 firearms and teaches his followers to build car bombs in case of domestic insurgence.ผู้เขียนอ้างว่า คุณฮัดกิ้นมี อาวุธปืนมากกว่า10,000กระบอก และยังสอนผู้ติดตาม ให้สร้างคาร์บอม ในกรณีที่เกิดจราจลภายในประเทศ

insurgence ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จลาจล[n.] (jalājon) EN: riot ; disturbance ; insurgence ; insurrection ; uprising ; unrest ; disorder ; great confusion FR: émeute [f] ; désordres [mpl] ; troubles [mpl] ; insurrection [f] ; révolte [f] ; soulèvement [m] ; grande confusion [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า insurgence
Back to top