ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inbreathe

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inbreathe*, -inbreathe-

inbreathe ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inbreathe (vt.) หายใจเข้า See also: สูดหายใจเข้า Syn. inhale Ops. exhale
English-Thai: HOPE Dictionary
inbreathe(อิน' บรีธ) vt. หายใจเข้า, สูดอากาศเข้าไปในปอด, เอาใส่, ดลใจ, Syn. inhale)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inbreathe
Back to top