ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-inhale-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น inhale, *inhale*,

-inhale- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You inhale her... you taste her... you see your unborn children in her eyes... and you know that your heart has at last found a home.หายใจเข้าเป็นเธอ ลิ้มรสเธอ เห็นลูกที่ยังไม่ได้เกิดในตาเธอ
The cage will inhale your soul.\ กรงจะดึงเอาวิญญาณเจ้าเข้าไป!
Careful not to inhale the fumes.ระวัง! อย่าไปสูดควันนั่น
Susan, I've been at work since 6:00 this morning, and after I inhale a 5-minute dinner,ซูซาน ผมทำงานตั้งแต่หกโมงเช้า แล้วหลังจากที่ได้พักหายใจซัก 5 นาทีหลังอาหารค่ำ
You inhale too much of that stuff, it'll kill you.นายสูดมันมากเกินไปแล้ว มันจะฆ่านายได้นะ
I guess I'll just read these and then inhale a gallon of chunky monkey.อ่านหนังสือ กินไอติมสักถัง
I wrote some lines, and I want you to read it after you inhale the gas.ผมเขียนหนังสือไว้บางบรรทัด,และผมต้องการให้เธอ อ่านมันหลังจากดูดแก๊ส
You want me to inhale this?คุณต้องการให้ฉันดูดแก๊สนี่?
You might need to inhale a lot, since the lines are long.เธอต้องดูดเข้าไปมากหน่อยนะ, ประโยคมันยาวน่ะ
Won't there be any side-effects if I inhale this much?จะไม่มีผลข้างเคียงใดๆ ถ้าดูดมากกว่านี้?
No side-effects. Inhale more.ไม่มีผลข้างเคียง ดูดอีก
I'm afraid to breathe because I might inhale part of you.ไม่กล้าหายใจแล้วเนี่ย กลัวจะสูดเอาอะไรๆของพวกนายเข้าไป

-inhale- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัดบุหรี่[v. exp.] (at burī) EN: take a deep drag on a cigarette ; smoke ; inhale FR:
ดม[v.] (dom) EN: smell ; inhale ; sniff ; scent FR: sentir ; inhaler ; renifler
หายใจเข้า[v.] (hāijai khao) EN: inhale ; breathe FR: inhaler ; inspirer ; aspirer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -inhale-
Back to top