ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*inhale*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น inhale, -inhale-

*inhale* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inhale (vt.) หายใจเข้า See also: สูด, ดม Syn. breathe in, draw in, gasp Ops. exhale
inhale (vi.) หายใจเข้า See also: สูด, ดม Syn. breath in Ops. exhale
inhaler (n.) เครื่องช่วยหายใจ See also: อุปกรณ์ช่วยในการหายใจ Syn. respirator
inhaler (n.) ผู้สูด See also: คนสูบ, คนสูบบุหรี่
English-Thai: HOPE Dictionary
inhale(อินเฮล') vt. สูดเข้าปอด,หายใจเข้า. vi. สูด,สูบ., See also: inhalation n., Syn. gasp
inhaler(อินเฮ'เลอะ) n. เครื่องมือสูบอากาศหรือยาเข้าปอด,เครื่องช่วยหายใจ,ผู้สูด,ผู้สูบ
English-Thai: Nontri Dictionary
inhale(vi) หายใจเข้า,อัด,ดูด,สูด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
inhaleสูดหายใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inhalers, Metered Doseเครื่องพ่นละอองยาสำเร็จรูป [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดมดอม (v.) inhale See also: smell Syn. ดม, ดอมดม
ดอม (v.) inhale See also: smell Syn. ดม, ดอมดม, ดมดอม
ดอมดม (v.) inhale See also: smell Syn. ดม, ดมดอม
นัด (v.) inhale See also: sniff, breathe in, inbreathe, gasp Syn. สูด, ดม, นัดยา
นัดยา (v.) inhale See also: sniff, breathe in, inbreathe, gasp Syn. สูด, ดม
หายใจเข้า (v.) inhale Ops. หายใจออก
อัดบุหรี่ (v.) inhale (when smoking) See also: have a whiff
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
[FRANK GRUNTS] [inhales DEEPLY][FRANK คำราม] [lNHALES ลึก]
[ Inhales ] Herr Direktor, don't let things fall apart. I've worked too hard.อย่าปล่อยให้งานของผมสูญเปล่าล่ะ
[ Inhales ] Just over three years.[สูด] เพียงกว่าสามปี
You inhale her... you taste her... you see your unborn children in her eyes... and you know that your heart has at last found a home.หายใจเข้าเป็นเธอ ลิ้มรสเธอ เห็นลูกที่ยังไม่ได้เกิดในตาเธอ
What happened last night was he lost his inhaler. He's got asthma. For God's sake.ที่เมื่อคืนเป็นยังงั้นเพราะที่พ่นยาเขาแตก เขาเป็นหอบหืดน่ะ
His inhaler untouched at his bedside.ยาพ่นของเขาอยู่ข้างๆ โดยที่ไม่ถูกแตะต้องเลย
When a lethal gas is inhaled, blisters foam.เมื่อสูดก๊าซพิษเข้าไป จะเกิดการพอง
When a lethal gas is inhaled, blisters foam.เมื่อสูดก๊าซพิษเข้าไป ต้องเกิดการพอง
The cage will inhale your soul.\ กรงจะดึงเอาวิญญาณเจ้าเข้าไป!
And your inhaler's in the back of your bag.ยาพ่นของลูกอยู่กระเป๋าด้านหลังนะ
Careful not to inhale the fumes.ระวัง! อย่าไปสูดควันนั่น
Well, he surely inhaled smoke at the fire, so his memory circuit must be in disorder.เขาคงจะสูดเขม่าละอองจากไฟ เพราะอย่างนั้นความทรงจำวงจรไฟฟ้าของเขาถึงสับสน

*inhale* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吸入器[xī rù qì, ㄒㄧ ㄖㄨˋ ㄑㄧˋ, 吸入器] inhaler
吸气器[xī qì qì, ㄒㄧ ㄑㄧˋ ㄑㄧˋ, 吸气器 / 吸氣器] inhaler

*inhale* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
シンハラ人[シンハラじん, shinhara jin] (n) Sinhalese people; Sinhalese person
シンハラ語[シンハラご, shinhara go] (n) Sinhalese language; Sinhala
吸い込む(P);吸込む;吸いこむ[すいこむ, suikomu] (v5m,vt) (1) to inhale; to breathe in; to suck up; to imbibe; (2) to absorb; to soak up; (P)
吸う(P);喫う[すう, suu] (v5u,vt) (1) to smoke; to breathe in; to inhale; (2) to suck; to sip; to slurp; (3) to absorb; to soak up; (4) to kiss; (P)

*inhale* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัดบุหรี่[v. exp.] (at burī) EN: take a deep drag on a cigarette ; smoke ; inhale FR:
ดม[v.] (dom) EN: smell ; inhale ; sniff ; scent FR: sentir ; inhaler ; renifler
หายใจเข้า[v.] (hāijai khao) EN: inhale ; breathe FR: inhaler ; inspirer ; aspirer
สิงหล[adj.] (Singhon) EN: Sinhalese ; Ceylonese FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *inhale*
Back to top