ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

incoherent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *incoherent*, -incoherent-

incoherent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
incoherent (adj.) ซึ่งไม่ต่อเนื่อง See also: ซึ่งไม่เชื่อมโยงกัน, ซึ่งไม่เป็นเนื้อเดียวกัน Syn. disjointed, rambling Ops. coherent
incoherently (adv.) อย่างไม่ต่อเนื่อง See also: อย่างไม่เชื่อมโยงกัน, อย่างไม่เป็นเนื้อเดียวกัน Syn. disjointedly, ramblingly Ops. coherently
English-Thai: HOPE Dictionary
incoherent(อินโคเฮีย' เรินทฺ) adj. ไม่เกาะติดกัน, ไม่ปะติดปะต่อ, ไม่ต่อเนื่อง, ไม่สัมพันธ์กัน, ร่วน, ไม่เข้ากัน., See also: incoherently adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
incoherent(adj) ไม่ติดต่อกัน,ไม่ต่อเนื่องกัน,ไม่เกาะกัน,ซึ่งร่วนซุย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
incoherentขาดลำดับ, ไม่ปะติดปะต่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เพ้อ (v.) speak incoherently See also: ramble, speak nonsense, wander in one´s talk Syn. เพ้อเจ้อ, พูดพล่าม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Most of it was incoherent but...ส่วนใหญ่มันไม่ปะติดปะต่อ
Uh, I'm better at incoherent rambling than speeches, so I'll keep it short.อืม, แต่ฉันว่ามันจะดีถ้า พุดแบบกันเอง ดีกว่ากล่าวอะไรอย่างเป็นทางการ ดังนี้นฉันจะทำให้มันสั้งลง
It was mostly incoherent but I did hear the word "mask."แต่ฉันได้ยินคำว่า "หน้ากาก"
Incoherent thoughts and images, nothing more.ความคิดและภาพที่ไม่ประติดประต่อ / ไม่มีอะไรมากกว่านั้น
{Matt mumbling incoherently}(แมตต์บ่นพึมพำอย่างอึดอัด)
The [deafening sneeze] [shouts incoherently] Or the draw-them-in sneeze.แบบเนี้ย หรือผมเลือกที่จะพยายามกลั้นมันไว้
They said you were pretty incoherent.พวกเขาบอกว่า คุณพูดไม่รู้เรื่อง
But you said... (YELLING INCOHERENTLY)นิ้วจิ้งจกปิศาจ! แต่ท่านบอกว่า...
Mumbling incoherently does not mean she's into it.พูดอะไรไม่รู้เรื่องไม่ปะติดปะต่อ ไม่ได้แปลว่าเธอเข้าไปอยู่ในนั้น
And during that time, he says that Hughes could not remember anything, was incoherent, and unable to function.และระหว่างนั้น เขาบอกว่าคุณฮิวส์จำอะไรไม่ได้ ไม่ได้สติ และดูแลตัวเองไม่ได้

incoherent ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
语病[yǔ bìng, ㄩˇ ㄅㄧㄥˋ, 语病 / 語病] grammatical or logical error; incoherent wording
[zhān, ㄓㄢ, 谵 / 譫] incoherent talk; talkative
驳辞[bó cí, ㄅㄛˊ ㄘˊ, 驳辞 / 駁辭] refutation; incoherent speech

incoherent ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
うわ言;譫言;囈語;囈言[うわごと;せんげん(譫言);げいご(囈語), uwagoto ; sengen ( sen gen ); geigo ( gei go )] (n) (uk) (See たわごと) talking in delirium; incoherent muttering
しどろもどろ[, shidoromodoro] (adj-no) flustered; confused; disordered; incoherent
洸洋[こうよう, kouyou] (n) unfathomable; great expanse of water; incoherent
牛鬼蛇神[ぎゅうきだしん, gyuukidashin] (n,adj-no) wicked and perverse; weird and incoherent
珍紛漢紛(P);珍糞漢糞[ちんぷんかんぷん, chinpunkanpun] (exp,adj-na,n) (uk) unintelligible language; incoherent language; talking nonsense; "all Greek to me"; double Dutch; (something) incomprehensible; babble; gibberish; jargon; gobbledygook; (P)
蒟蒻問答[こんにゃくもんどう, konnyakumondou] (n) an irrelevant and incoherent dialogue; dialogue at cross purposes; an off-the-beam response
取り止めの無い;取り止めのない;取り留めの無い;取り留めのない[とりとめのない, toritomenonai] (adj-i) incoherent; wandering; vague; rambling; whimsical
支離滅裂[しりめつれつ, shirimetsuretsu] (adj-na,adj-no) incoherent; inconsistent; illogical; disorderly; confused; nonsensical
目茶苦茶(P);滅茶苦茶[めちゃくちゃ, mechakucha] (adj-na,n) (1) (uk) absurd; unreasonable; nonsensical; preposterous; incoherent; (2) extreme; senseless; reckless; wanton; (3) (See 乱す) disorder; confusion; mess; wreck; (P)
辻褄の合わない[つじつまのあわない, tsujitsumanoawanai] (exp,adj-i) incoherent; inconsistent

incoherent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟอนเฟะ[adj.] (fønfe) EN: incoherent FR:
ไม่ปะติดปะต่อ[adj.] (mai patitpa) EN: disjointed ; incoherent FR:
คิดฟุ้งซ่าน[v. exp.] (khit fungsā) EN: think incoherently FR:
เพ้อ[v.] (phoē) EN: speak incoherently ; ramble ; speak nonsense ; wander in one's talk ; be in a delirium ; have hallucinations FR: délirer
พูดจาไม่รู้เรื่อง[v. exp.] (phūtjā mai ) EN: speak incoherently FR: divaguer

incoherent ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zusammenhanglos {adj} | zusammenhangloser | am zusammenhanglosestenincoherent | more incoherent | most incoherent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า incoherent
Back to top