ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ramblingly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ramblingly*, -ramblingly-

ramblingly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ramblingly (adv.) อย่างไม่ต่อเนื่อง See also: อย่างไม่เชื่อมโยงกัน, อย่างไม่เป็นเนื้อเดียวกัน Syn. disjointedly Ops. coherently

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ramblingly
Back to top