ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

disjointedly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *disjointedly*, -disjointedly-

disjointedly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disjointedly (adv.) อย่างไม่ต่อเนื่อง See also: อย่างไม่เชื่อมโยงกัน, อย่างไม่เป็นเนื้อเดียวกัน Syn. ramblingly Ops. coherently

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า disjointedly
Back to top