ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

disjointed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *disjointed*, -disjointed-

disjointed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disjointed (adj.) ไม่ต่อเนื่อง See also: ไม่เชื่อมต่อกัน, แยกกัน Syn. disconnected Ops. unified, joined
disjointedly (adv.) อย่างไม่ต่อเนื่อง See also: อย่างไม่เชื่อมโยงกัน, อย่างไม่เป็นเนื้อเดียวกัน Syn. ramblingly Ops. coherently
disjointedness (n.) ความไม่เชื่อมโยงกัน See also: ความไม่สัมพันธ์กันอย่างมีเหตุผล Syn. incongruity, imperspicuity
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A collection of disjointed memories and experiences.ด้วยผลรวบรวมความทรงจำและประสบการณ์อันขาดยุ่ย
Why is everything in your recollection so hazy and disjointed?ทำไมทุกสิ่งทุกอย่าง ในภาพความทรงจำของคุณ ถึงได้พร่ามัวและ ไม่ประติดประต่อกัน
The bones were perfectly disjointed.กระดูกตรงนี้หลุดจากข้อต่อโดยสมบูรณ์

disjointed ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
断断续续[duàn duàn xù xù, ㄉㄨㄢˋ ㄉㄨㄢˋ ㄒㄩˋ ㄒㄩˋ, 断断续续 / 斷斷續續] intermittent; off and on; discontinuous; stop-go; stammering; disjointed; inarticulate

disjointed ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แครก[adj.] (khraēk) EN: disjointed ; dislocated FR:
คราก[adj.] (khrāk) EN: disjointed ; dislocated FR: disjoint
ลุ่ย[adj.] (lui) EN: disjointed ; dislocated ; disconnected FR:
ไม่ปะติดปะต่อ[adj.] (mai patitpa) EN: disjointed ; incoherent FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า disjointed
Back to top