ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

coherently

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *coherently*, -coherently-

coherently ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
coherently (adv.) อย่างปะติดปะต่อกัน See also: อย่างต่อเนื่องกัน Syn. tenaciously
coherently (adv.) อย่างสอดคล้อง See also: อย่างสัมพันธ์กัน Syn. consistently, harmoniously
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เพ้อ (v.) speak incoherently See also: ramble, speak nonsense, wander in one´s talk Syn. เพ้อเจ้อ, พูดพล่าม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
{Matt mumbling incoherently}(แมตต์บ่นพึมพำอย่างอึดอัด)
The [deafening sneeze] [shouts incoherently] Or the draw-them-in sneeze.แบบเนี้ย หรือผมเลือกที่จะพยายามกลั้นมันไว้
But you said... (YELLING INCOHERENTLY)นิ้วจิ้งจกปิศาจ! แต่ท่านบอกว่า...
Mumbling incoherently does not mean she's into it.พูดอะไรไม่รู้เรื่องไม่ปะติดปะต่อ ไม่ได้แปลว่าเธอเข้าไปอยู่ในนั้น

coherently ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เป็นตุเป็นตะ[adv.] (pentupenta) EN: sensibly ; coherently ; vividly ; dramatically ; convincongly FR:
คิดฟุ้งซ่าน[v. exp.] (khit fungsā) EN: think incoherently FR:
เพ้อ[v.] (phoē) EN: speak incoherently ; ramble ; speak nonsense ; wander in one's talk ; be in a delirium ; have hallucinations FR: délirer
พูดจาไม่รู้เรื่อง[v. exp.] (phūtjā mai ) EN: speak incoherently FR: divaguer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า coherently
Back to top