ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

incidentals

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *incidentals*, -incidentals-

incidentals ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
incidentals (n.) ค่าใช้จ่ายเล็กน้อย

incidentals ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด[n. exp.] (khā chai jā) EN: incidentals ; miscellaneous expenses FR: dépenses fortuites [fpl] ; faux frais [mpl] ; dépenses diverses [fpl]
วัสดุภัณฑ์[n.] (watsaduphan) EN: incidentals FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า incidentals
Back to top