ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unbecomingly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unbecomingly*, -unbecomingly-

unbecomingly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unbecomingly (adv.) อย่างไม่เหมาะสม Syn. wrongly

unbecomingly ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unkleidsam {adv}unbecomingly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unbecomingly
Back to top