ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

chamber

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *chamber*, -chamber-

chamber ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
chamber (vt.) จัดห้องให้ See also: พำนัก, อาศัย Syn. harbor, haven, house
chamber (n.) ลำกล้องปืน Syn. gun barrel
chamber (n.) ห้อง (ภายในบ้าน) Syn. room, apartment
chamber (n.) ห้องประชุม Syn. meeting room
chamber (n.) ห้องหรือช่องว่างในร่างกาย See also: ช่อง, โพรง Syn. cavity
chamber music (n.) บทเพลงที่เขียนขึ้นสำหรับวงที่มีเครื่องดนตรีน้อยชิ้น
chamber of commerce (n.) กลุ่มผู้ทำธุรกิจที่รวมตัวกันเพื่อจุดประสงค์ทางการค้าขาย See also: หอการค้า
chamber of horrors (n.) สถานที่แสดงวัตถุที่น่ากลัว (โดยเฉพาะห้องแสดงอาชญากรรมร้ายแรงในพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง Madame Tussaud)
chamber orchestra (n.) กลุ่มนักดนตรีเล็กๆ ที่เล่นเพลงประเภทคลาสสิคด้วยกัน
chamberlain (n.) ผู้ที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลงานภายในพระราชวังหรือที่อาศัยของชนชั้นสูง
chambermaid (n.) หญิงสาวที่มีหน้าที่ทำความสะอาดห้องนอน (โดยเฉพาะในโรงแรม)
chambers (n.) ห้องที่แบ่งให้เช่า (คำไม่เป็นทางการ) See also: ห้องว่างให้เช่า Syn. lodgings, rooms
chambers (n.) ห้องชุด Syn. apartment, rooms
English-Thai: HOPE Dictionary
chamber(เชม'เบอะ) n.ห้อง,ห้องพักเดี่ยว,สภา,สำนักงานทนายความ,ห้องประชุม,สมาคม,ช่อง,หอการค้า,ลำกล้องกระสุน,ช่องใส่กระสุน -vt. ใส่ในห้อง,จัดห้องให้, Syn. room
chamber practicen. การรับปรึกษาคดี (ไม่ใช่ว่าความ) ของทนายความ
chambermaid(เชม'เบอะเมด) n. คนทำที่นอน,หญิงรับใช้, Syn. maid
English-Thai: Nontri Dictionary
chamber(n) ห้องนอน,ห้องพัก,ห้องโถง,สภา,สำนักงานทนายความ
CHAMBER chamber pot(n) กระโถนปัสสาวะ,โถปัสสาวะ
chamberlain(n) มหาดเล็ก,จางวาง,กรมวัง
chambermaid(n) ต้นห้อง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
chamberห้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
chamber of commerceหอการค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chamber musicแชมเบอร์มิวสิค [TU Subject Heading]
Chamber of commerceหอการค้า [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ห้องหับ (n.) chamber See also: room Syn. ห้อง
ห้องหับ (n.) chamber Syn. ห้อง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Nothing distinguished the gas chamber from an ordinary block.ไม่มีอะไรแยกได้ว่า นี่คือบล็อค รมแก๊ส
However, chamber 3 was undisturbed.อย่างไรก็จาม, แชมเบอร์ที่ 3 ไม่ได้ถูกรบกวน,
The undisturbed chamber and the grave goods found in the area give us reason to date this find as we have.และแชมเบอร์ที่ไม่ได้ถูกรบกวนกับ หลุมศพยังอยู่ในสภาพดี.. ...ในสถานที่ที่ให้เรา... ...มีเหตุผลในการคันหาจนถึงปัจจุบัน.
An Egyptian Pharaoh, Shishak, invaded Jerusalem about 980 BC, and may have taken the Ark to the city of Tanis and hidden it in a secret chamber called the Well of Souls.ฟาโรห์แห่งอียิปต์, ซิซา, รุกรานเยซูซาเล็ม ประมาณปี 980 ก่อนคริสต์ศักราช, และอาจจะนำเอาหีบ ไปที่เมืองทานิส และซ่อนมันเอาไว้ในแชมเบอร์ลึกลับ เรียกว่า กำแพงแห่งวิญญาณ
Jan, I'm afraid you've earned a day in the fire chamber for tattling on your brother.และ แจน พ่อเกรงว่าลูกก็ต้องไปอยู่ในห้องไฟ เพราะลูกปากมากดีนัก
Gou found the wedding chamber empty.กูพบห้องทำพิธีแต่งงาน ว่่างเปล่า
"The Chamber of Secrets has been opened. Enemies of the Heir, beware."ห้องแห่งความลับได้ถูกเปิด ศัตรูของทายาทจงระวัง
Now, according to legend Slytherin had built a hidden chamber in this castle known as the Chamber of Secrets.ตามตำนานที่เล่าขาน สลิธีรินได้สร้าง ห้อง ๆ หนึ่งซ่อนเอาไว้ในปราสาทแห่งนี้ รู้จักในชื่อห้องแห่งความลับ
The Heir alone would be able to open the Chamber and unleash the horror within, and by so doing purge the school of all those who in Slytherin's view, were unworthy to study magic.ทายาทเท่านั้น ที่จะสามารถเปิดห้องลับออกได้ และปลดปล่อยความน่ากลัวออกมา และเมื่อทำเช่นนั้น
No such chamber has been found.แต่ไม่เคยพบห้องแห่งความลับ
The Chamber is said to be home to something that only the Heir of Slytherin can control.เชื่อกันว่าห้องนั้นเป็นที่ซ่อนของสิ่งที่ ทายาทของสลิธีรินเท่านั้น สามารถควบคุมได้
Do you think it's true? Do you think there really is a Chamber of Secrets?เธอว่าจริงมั้ย ห้องแห่งความลับมีอยู่จริงหรือ

chamber ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
前房角[qián fáng jiǎo, ㄑㄧㄢˊ ㄈㄤˊ ㄐㄧㄠˇ, 前房角] anterior chamber (the front chamber of the eye)
便壶[biàn hú, ㄅㄧㄢˋ ㄏㄨˊ, 便壶 / 便壺] bed urinal; chamber pot
眼房[yǎn fáng, ㄧㄢˇ ㄈㄤˊ, 眼房] camera oculi; aqueous chamber of the eye
便桶[biàn tǒng, ㄅㄧㄢˋ ㄊㄨㄥˇ, 便桶] chamber pot
商会[shāng huì, ㄕㄤ ㄏㄨㄟˋ, 商会 / 商會] chamber of commerce
室内乐[shì nèi yuè, ㄕˋ ㄋㄟˋ ㄩㄝˋ, 室内乐 / 室內樂] chamber music
卫生陶瓷[wèi shēng táo cí, ㄨㄟˋ ㄕㄥ ㄊㄠˊ ㄘˊ, 卫生陶瓷 / 衛生陶瓷] chamber pot; commode
马桶[mǎ tǒng, ㄇㄚˇ ㄊㄨㄥˇ, 马桶 / 馬桶] chamber pot; wooden pan used as toilet
云室[yún shì, ㄩㄣˊ ㄕˋ, 云室 / 雲室] cloud chamber (phys.)
众议院[zhòng yì yuàn, ㄓㄨㄥˋ ㄧˋ ㄩㄢˋ, 众议院 / 眾議院] House of Representatives (USA); Chamber of Deputies
下议院[xià yì yuàn, ㄒㄧㄚˋ ㄧˋ ㄩㄢˋ, 下议院 / 下議院] lower chamber (of legislative body); lower house
[xūn, ㄒㄩㄣ, 埙 / 塤] ocarina; wind instrument consisting of an egg-shaped chamber with holes
西厢记[Xī xiāng jì, ㄒㄧ ㄒㄧㄤ ㄐㄧˋ, 西厢记 / 西廂記] Romance of the West Chamber by Wang Shifu 王實甫|王实甫
新房[xīn fáng, ㄒㄧㄣ ㄈㄤˊ, 新房] brand new house; bridal chamber
内臣[nèi chén, ㄋㄟˋ ㄔㄣˊ, 内臣 / 內臣] chamberlain
张伯伦[Zhāng bó lún, ㄓㄤ ㄅㄛˊ ㄌㄨㄣˊ, 张伯伦 / 張伯倫] Chamberlain
硐室[dòng shì, ㄉㄨㄥˋ ㄕˋ, 硐室] chamber
气雾室[qì wù shì, ㄑㄧˋ ˋ ㄕˋ, 气雾室 / 氣霧室] cloud chamber
云雾径迹[yún wù jìng jì, ㄩㄣˊ ˋ ㄐㄧㄥˋ ㄐㄧˋ, 云雾径迹 / 雲霧徑跡] cloud track (trace of ionizing particle in cloud chamber)
[gé, ㄍㄜˊ, 阁 / 閣] council-chamber; shelf; (government) cabinet
[gé, ㄍㄜˊ, 阖 / 閤] council-chamber; shelf; side door
春宫[chūn gōng, ㄔㄨㄣ ㄍㄨㄥ, 春宫 / 春宮] Crown Prince's chambers; by extension, the Crown Prince; erotic picture
电离室[diàn lí shì, ㄉㄧㄢˋ ㄌㄧˊ ㄕˋ, 电离室 / 電離室] ionization chamber
闺房[guī fáng, ㄍㄨㄟ ㄈㄤˊ, 闺房 / 閨房] lady's chamber; boudoir; harem (in ancient Muslim states)
闺阁[guī gé, ㄍㄨㄟ ㄍㄜˊ, 闺阁 / 閨閣] lady's chamber
乳突窦[rǔ tū dòu, ㄖㄨˇ ㄊㄨ ㄉㄡˋ, 乳突窦 / 乳突竇] mastoid antrum (bones at the back of tympanic chamber)
上议院[shàng yì yuàn, ㄕㄤˋ ㄧˋ ㄩㄢˋ, 上议院 / 上議院] Upper Chamber; Upper House

chamber ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エアチャンバー[, eachanba-] (n) air chamber
エコーチェンバー[, eko-chienba-] (n) echo chamber
ガス室[ガスしつ, gasu shitsu] (n) gas chamber
チェンバー[, chienba-] (n) chamber
チェンバーオルガン[, chienba-orugan] (n) chamber organ
チェンバーミュージック[, chienba-myu-jikku] (n) (obsc) (See 室内楽) chamber music
ブラックチェンバー[, burakkuchienba-] (n) black chamber
便器[べんき, benki] (n) bedpan; chamber pot; urinal
前房[ぜんぼう, zenbou] (n) anterior chamber (of the eyes)
商工会議所[しょうこうかいぎしょ, shoukoukaigisho] (n) Chamber of Commerce and Industry; (P)
圧力抑制室[あつりょくよくせいしつ, atsuryokuyokuseishitsu] (n) (See 圧力抑制プール,サプレッションプール) suppression pool (nuclear reactor); pressure suppression chamber
室内協奏曲[しつないきょうそうきょく, shitsunaikyousoukyoku] (n) chamber concerto
室内楽[しつないがく, shitsunaigaku] (n) chamber music; (P)
室内管弦楽団[しつないかんげんがくだん, shitsunaikangengakudan] (n) chamber orchestra
御虎子;御丸;お虎子;お丸[おまる, omaru] (n) (uk) (See 虎子・1) bedpan; chamber pot; potty
心房[しんぼう, shinbou] (n,adj-no) atrium; chamber of the heart
日商[にっしょう, nisshou] (n) (abbr) (See 日本商工会議所) The Japan Chamber of Commerce and Industry; JCCI
日本商工会議所[にっぽんしょうこうかいぎしょ, nipponshoukoukaigisho] (n) The Japan Chamber of Commerce and Industry; JCCI
気室[きしつ, kishitsu] (n) air chamber
気密室[きみつしつ, kimitsushitsu] (n) airtight chamber
玄室[げんしつ, genshitsu] (n) burial chamber
石蓋[いしぶた, ishibuta] (n) capstone in a cist (archaeology); dolmen burial chamber
石風呂[いしぶろ, ishiburo] (n) (1) stone bathtub; (2) steam bath taken inside a cavern or stone chamber
綾綺殿[りょうきでん, ryoukiden] (n) (See 十七殿) pavilion housing the emperor's bathing quarters and dressing chamber (in Heian Palace)
虎子[まる;こし, maru ; koshi] (n) (1) (See 御虎子) bedpan; chamber pot; potty; (2) (こし only) (arch) baby tiger
高圧酸素室[こうあつさんそしつ, kouatsusansoshitsu] (n) hyperbaric oxygen chamber
スキナー箱[スキナーばこ, sukina-bako] (n) Skinner box (i.e. an operant conditioning chamber)
ダブル選挙[ダブルせんきょ, daburu senkyo] (n) (See 同時選挙) double election (e.g. of the lower and higher chambers)
侍従[じじゅう, jijuu] (n) chamberlain; (P)
侍従官[じじゅうかん, jijuukan] (n) chamberlain
侍従職[じじゅうしょく, jijuushoku] (n) board of chamberlains
侍従長[じじゅうちょう, jijuuchou] (n) grand chamberlain
城代[じょうだい, joudai] (n) chamberlain; castle keeper
大奥[おおおく, oooku] (n) (See 江戸城) inner palace (in Edo Castle); palace's ladies chambers; shogun's harem
房室[ぼうしつ, boushitsu] (n) (1) room; chamber; (2) monk in charge of business in the monks' quarters; (3) bedroom (of a married couple); (4) locule (in a plant ovary); (5) atria and ventricles
控えの間[ひかえのま, hikaenoma] (n) anteroom; antechamber
方丈[ほうじょう, houjou] (n) (1) square jo (approx. 10 sq feet); (2) {Buddh} abbot's chamber; (3) chief priest
次の間[つぎのま, tsuginoma] (n) antechamber; next room
武家奉公[ぶけぼうこう, bukeboukou] (n) service with a samurai family; serving in a samurai household (as a valet, chambermaid, etc.)
無響室[むきょうしつ, mukyoushitsu] (n) anechoic chamber; anechoic room

chamber ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หอ[n.] (hø) EN: chamber ; institute FR: chambre [f] ; institut [m]
หอการค้า[n.] (høkānkhā) EN: chamber of commerce FR: chambre de commerce [f]
หอการค้าจังหวัด[n. exp.] (høkānkhā ja) EN: provincial chamber of commerce FR:
หอการค้าจังหวัด...[n. exp.] (Høkānkhā Ja) EN: … Chamber of Commerce FR:
หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา[org.] (Høkānkhā Ja) EN: Chachoengsao Chamber of Commerce FR: Chambre de Commerce de Chachoengsao [f]
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่[org.] (Høkānkhā Ja) EN: Chiangmai Chamber of Commerce FR: Chambre de Commerce de Chiangmai [f]
หอการค้าจังหวัดเชียงราย[org.] (Høkānkhā Ja) EN: Chiangrai Chamber of Commerce FR: Chambre de Commerce de Chiangrai [f]
หอการค้าจังหวัดขอนแก่น[org.] (Høkānkhā Ja) EN: Khonkaen Chamber of Commerce FR: Chambre de Commerce de Khonkaen [f]
หอการค้าจังหวัดลำปาง[org.] (Høkānkhā Ja) EN: Lampang Chamber of Commerce FR: Chambre de Commerce de Lampang [f]
หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา[org.] (Høkānkhā Ja) EN: Nakhonratchasima Chamber of Commerce FR: Chambre de Commerce de Nakhonratchasima [f]
หอการค้าจังหวัดสงขลา[org.] (Høkānkhā Ja) EN: Songkhla Chamber of Commerce FR: Chambre de Commerce de Songkhla [f]
หอการค้าจังหวัดสุรินทร์[org.] (Høkānkhā Ja) EN: Surin Chamber of Commerce FR: Chambre de Commerce de Surin [f]
หอการค้าจังหวัดตาก[org.] (Høkānkhā Ja) EN: Tak Chamber of Commerce FR: Chambre de Commerce deTak [f]
หอการค้าไทย[org.] (Høkānkhā Th) EN: Thai Chamber of Commerce FR:
หอการค้าไทย-จีน[org.] (Høkānkhā Th) EN: Thai-Chinese Chamber of Commerce FR:
ห้อง[n.] (hǿng) EN: room ; chamber FR: chambre [f] ; pièce d'habitation [f] ; pièce [f] ; salle [f] ; taule [f] (fam.) ; piaule [f] (fam.) ; classe [f] ; local [m]
ห้องเผาไหม้[n. exp.] (hǿng phaoma) EN: chamber FR: chambre de combustion [f]
ขึ้นลำ[v. exp.] (kheun lam) EN: chamber FR:
กระโถน[n.] (krathōn) EN: spittoon ; cuspidor ; chamber pot FR: crachoir [m] ; pot de chambre [m]
กระโถนปัสสาวะ[n. exp.] (krathōn pat) EN: chamber pot FR: pot de chambre [m]
กรุ[n.] (kru) EN: underground hiding place ; chamber inside a stupa ; repository inside a stupa FR:
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย[org.] (Mahāwitthay) EN: University of theThai Chamber of Commerce (UTCC) FR:
รังเพลิง[n.] (rangphloēng) EN: breech ; firing chamber FR:
สภา[n.] (saphā) EN: council ; assembly ; board ; chamber ; house ; parliament ; congress ; forum FR: conseil [m] ; assemblée [f] ; chambre [f] ; congrès [m] ; parlement [m] ; comité [m] ; forum [m]
สภาการค้าระหว่างประเทศ[org.] (Saphā Kānkh) EN: International Chamber of Commerce (ICC) FR:
จางวางมหาดเล็ก[n. exp.] (jāngwāng ma) EN: Lord Great Chamberlain FR:
กาบ[n.] (kāp) EN: shell ; Chamberlainia hainesiana FR: palourde [f] ; clam [m] ; Chamberlainia hainesiana
กาบน้ำจืด[n.] (kāpnāmjeūt) EN: Chamberlainia hainesiana FR: Chamberlainia hainesiana
หญ้าใต้ใบ[n.] (yātāibai) EN: chamberbitter ; gripeweed ; shatterstone ; stonebreaker ; Phyllanthus urinaria FR: Phyllanthus urinaria

chamber ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
echofrei; schalltot {adj} | schalltoter Raumanechoic | anechoic room; anechoic chamber
Gießkammer {f}shot chamber
Unterdruckkammer {f}low-pressure chamber
Ausblaskammer {f} [techn.]pressure chamber
Unterdruckkammer {f}vacuum chamber; decompression chamber
Abgeordnetenkammer {f} [pol.]chamber of deputies; parliament
Handwerkskammer {f}chamber of handicrafts
Kammerkonzert {n}chamber concert
Kammermusik {f}chamber music
Kammerofen {m}chamber kiln
Kammerorchester {n}chamber orchestra
Gerätekammer {f}instrument chamber; mechanical room
Schleusenkammer {f}lock chamber; lock basin
Zimmermädchen {n}chambermaid; parlormaid

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า chamber
Back to top