ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-herd-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น herd, *herd*,

-herd- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หัวหน้าฝูง (n.) chief of a herd of animals Syn. จ่าฝูง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's his herd right up the hill.อาจจะมีพวกเขาอยู่บนเขานั่น.
I don't know aboutyou guys, but we are the weirdest herd I've ever seen.ฉันไม่รู้เรื่องพวกนาย, แต่พวกเราเป็นฝูงที่เพี้ยนที่สุดเท่าที่เคยพบ.
But Fire King has a prior commitment. His herd needs him.แต่ไฟราชา มีความมุ่งมั่นก่อนหน้า ฝูงของเขาต้องการเขา
I don't mean to be old-fashioned, but the company only wants employee Nerds, driving the Nerd Herd mobile.อย่าว่างั้นงี้เลย แต่บริษัทยอมให้แต่พนักงาน ที่ขับรถเนิร์ด เฮิร์ดได้
I'm the supervisor of a Nerd Herd at a Buy More.เป็นแค่ซุปฯ ที่บายมอร์
Yes, I-I am, uh, the on-call Nerd Herder for all Nerd Herd Computer emergencies.ครับ เป็นพนักงานบริการถึงบ้าน... ยามฉุกเฉินของเนิร์ดเฮิร์ด
Uh, well, she put a call in to the Nerd Herd after-hours number and I was the one who was on call.เธอโทรไปที่ทำงาน - แล้วเป็นกะของผมพอดี
Used to herd cattleใช้ได้อย่างกับฝูงวัวควาย
If you'll just leave your name and number at the Nerd Herd desk, I'll take care of it in a jiff, okay?ขอชื่อกับเบอร์ติดต่อกลับด้วยนะครับ
Just got a call for nerd herd help.แค่ได้รับสายว่าต้องการความช่วยเหลือ
This is Chuck Bartowski. Nerd Herd supervisor.นี่ชัค บาทาวสกี้ครับ หัวหน้าแผนกเนิร์ดเฮิร์ด
Charles, I'd like to have these Nerd Herd invoices logged into the computer by later today.ชาร์ส ผมอยากได้ใบเก็บเงินของพวกนี้ด้วย ทำให้เสร็จภายในวันนี้นะ

-herd- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
赫德[Hè dé, ㄏㄜˋ ㄉㄜˊ, 赫德] Hart or Herd (name); Robert Hart (1835-1911), Englishman who served fifty years in Qing customs office
马群[mǎ qún, ㄇㄚˇ ㄑㄩㄣˊ, 马群 / 馬群] herd of horses

-herd- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一叢[ひとむら, hitomura] (n) copse; crowd; herd
一網打尽[いちもうだじん, ichimoudajin] (exp,n) (a) big haul; roundup; wholesale arrest; catching the whole herd with one throw
横並び現象[よこならびげんしょう, yokonarabigenshou] (n) herd instincts

-herd- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝูง[n.] (fūng) EN: crowd ; group ; herd ; flock ; pack ; troop ; covey ; flight ; drove ; mass ; swarm FR: groupe [m] ; troupeau [m] ; troupe [f] ; meute [f] ; vol [m] ; essaim [m] ; horde [f] ; harde [f] ; bande [f]
ฝูงชน[n.] (fūngchon) EN: crowd ; group; throng ; mass ; herd ; flock ; pack ; troop ; mob ; mass of people FR: foule [f] ; affluence [f] ; peuple [m] ; masse [f] ; populo [m] (fam.) ; multitude [f] ; troupe [f] ; grappes humaines [fpl]
ฝูงแพะ[n. exp.] (fūng phae) EN: flock of goats ; herd of goats FR: troupeau de chèvres [m]
ฝูงสัตว์[n. exp.] (fūng sat) EN: herd FR: troupe [f] ; harde [f] ; troupeau [m]
ฝูงวัว[n. exp.] (fūng wūa) EN: herd of cows FR: troupeau de bovins [m] ; troupeau de vaches [m]
หัวหน้าฝูง[n. exp.] (hūanā fūng) EN: chief of a herd of animals FR:
จ่าฝูง[n.] (jā fūng) EN: herd leader ; pack leader FR:
จับปูใส่กระด้ง[v. (loc.)] (jappūsaikra) EN: herd cats FR:
โจมทัพ[n.] (jōmthap) EN: herd of war elephants ; war-elephant troop ; elephant batallion FR:
ขับต้อน[v. exp.] (khap tøn) EN: herd ; round up animals FR:
โขลง[n.] (khlōng) EN: herd FR: horde [f]
โขลงช้าง[n. exp.] (khlōng chān) EN: herd of elephants FR: troupeau d'éléphants [m]
กวาดต้อน[v.] (kwāttøn) EN: be captured and herded ; herd FR:
เลี้ยงแกะ [v. exp.] (līeng kae) EN: tend sheep ; herd sheep FR:
แตกฝูง[v.] (taēkfūng) EN: go off alone ; separate from the herd ; be separated from the herd FR: faire cavalier seul ; faire bande à part
แตกเหล่า[v. exp.] (taēk lao) EN: be separated from the herd FR:
แตกพวก[v. exp.] (taēk phūak) EN: break off from one's group ; be separated from the herd FR:
แตกพวกแตกคณะ[v. exp.] (taēk phūak ) EN: be separated from the herd FR:
ต้อน[v.] (tøn) EN: herd ; drive ; round up ; get FR: mener le bétail

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -herd-
Back to top