ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

heel

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *heel*, -heel-

heel ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
heel (n.) คนเลว (คำไม่เป็นทางการ) See also: คนไม่ดี Syn. backguard, scoundrel, villain Ops. gentleman
heel (n.) ส้นเท้า See also: ส่วนหลังของกีบเท้าสัตว์
heel (n.) ส่วนที่เป็นส้นเท้าของถุงเท้า See also: ส่วนที่เป็นส้นเท้าของรองเท้า
heel (vt.) ทำให้เอียง See also: ทำให้ลาด Syn. tilt
heel (vi.) เอียง See also: ลาด Syn. lean, tilt
heel back (phrv.) เตะลูกบอลด้วยส้นเท้า
heel over (phrv.) (เรือ) เอียง (ก่อนจม) See also: คว่ำ Syn. cant over
heeled (adj.) ซึ่งมีส้นเท้า
heelpiece (n.) หนัง, ไม้หรือวัตถุอื่นๆ ที่ใช้ทำส้นรองเท้าหรือถุงเท้า
English-Thai: HOPE Dictionary
heel(ฮีล) n. ส้นเท้า,ส้น,เท้าทั้งหมด,ส่วนหลัง,ของกีบ,ท้ายเรือ,คนเลว,ขี้ขโมย,การแหกคุก vt. ตามหลัง,ใส่ส้นเท้าให้, Syn. blackguard
heeled(ฮีลดฺ) adj. มีส้นเท้า,ใส่ส้นเท้า,มีเงินมั่งมี
heeler(ฮีล'เลอะ) n. คนซ่อมรองเท้า
heelpiecen. ส่วนปลาย,ส่วนท้าย
heelpostn. ตีนเสา
English-Thai: Nontri Dictionary
heel(n) ส้นเท้า,ปลายไม้ตีกอล์ฟ,ท้ายเรือ,คนขี้ขโมย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
heelโคน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Heelส้นเท้า [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ส้น (n.) heel Syn. ส้นเท้า
ส้นตีน (n.) heel Syn. ส้นเท้า, ส้น
ส้นเท้า (n.) heel Syn. ส้น, ส้นตีน
กง (n.) wheel See also: rim, circle Syn. กงล้อ
กงจักร (n.) gear wheel See also: toothed wheel, disk-shape weapon
กงล้อ (n.) wheel Syn. วงล้อ
กงเกวียน (n.) wheels of a cart Syn. ล้อเกวียน
กระเช้าสวรรค์ (n.) Ferris wheel Syn. ชิงช้าสวรรค์
กังหัน (n.) pin wheel
กังหันลม (n.) wind wheel See also: wind turbine
กำ (n.) spokes of a wheel
จักร (n.) wheel See also: toothed gear wheel
ชิงช้าสวรรค์ (n.) Ferris wheel See also: Big Wheel Syn. กระเช้าสวรรค์
ถ่วงล้อ (v.) balance a wheel
ธรรมจักร (n.) the Wheel of the Law Syn. พระธรรม
นั่งยองๆ (adv.) on the heels Syn. ยองๆ, นั่งหย่อง
นั่งหย่อง (adv.) on the heels Syn. ยองๆ, นั่งยองๆ
ผอมโซ (adj.) down-at-heel See also: emaciated, down-and-out, gaunt Syn. ซูบผอม, ผ่ายผอม
ผ่ายผอม (adj.) down-at-heel See also: emaciated, down-and-out, gaunt Syn. ซูบผอม
ฝักมะขาม (n.) segment of a cart-wheel See also: a piece stuck to the cart wheel
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I saw the boat heel over and sink.ผมเห็นเรือพลิกควํ่า... เเล้วจมลง
It's just that my heel is getting rather raw.แต่ตอนนี้เท้าผมเจ็บไปหมดแล้ว
Police have discovered the heel of a woman's shoe close to her abandoned car on Argyle Avenue.ตำรวจพบส้นรองเท้าของสตรี ใกล้รถของเธอที่ถูกทิ้ง บนถนนออร์กัล
Young-bin, a heel broke off my shoe!ยองบิน, ส้นรองเท้าฉันหักอะ!
The heel drop woman?คนที่เอาส้นเท้าเตะเรานี่?
Park's Achilles' heel is taking too long to release.ผู้กล้าปาร์ค ใช้เวลายิงมากเกินไป
I'm going to put my heel through your skull. Do you understand?ฉันจะเอาส้นรองเท้าเจาะหัวแกเข้าใจที่ฉันพูดมั้ย
I, no longer have the courage to ignore the moans of the land under the heel of Japanese imperialism.ผมไม่อาจนิ่งเฉยต่อเสียงร่ำไห้ของแผ่นดินเกิด ภายใต้การกดขี่ของจักรวรรดินิยมญี่ปุ่นได้อีกต่อไป
We're gonna stick this in the heel of our shoe, put it in a tube of toothpaste, something like that?เรากำลัง gonna ติดนี้ ในส้นรองเท้าของเรา ใส่ไว้ใน หลอดยาสีฟัน, สิ่งที่ต้องการนั้น
You all better be at that fund-raiser tomorrow, unless you want a size-nine high heel boot up your ass.ถ้าจะให้ดีพรุ่งนี้พวกนายทุกคน ควรจะไปงานระดมเงินทุน ยกเว้นนายจะใส่รองเท้าบูทส้นสูงเบอร์เก้า ให้สูงจนติดก้นนาย
Hey, she actually fell and broke her heel here.เธอหกล้มแล้วก็เจ็บข้อเท้า
Post-graduate study at the University of North Carolina. He's a Tar Heel like you.หลังจากจบ ม.นอร์ธ แคโรไลน่า เขาตระเวณไปทั่วเหมือนนาย

heel ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
跟腱[gēn jiàn, ㄍㄣ ㄐㄧㄢˋ, 跟腱] heel tendon of mammals; Achilles tendon
[zhǒng, ㄓㄨㄥˇ, 踵] arrive; follow; heel
摆轮[bǎi lún, ㄅㄞˇ ㄌㄨㄣˊ, 摆轮 / 擺輪] balance (of a watch or clock); balance wheel
轮脚[lún jiǎo, ㄌㄨㄣˊ ㄐㄧㄠˇ, 轮脚 / 輪腳] caster (furniture wheel)
[còu, ㄘㄡˋ, 辏 / 輳] converge; hub of wheel
神魂颠倒[shén hún diān dǎo, ㄕㄣˊ ㄏㄨㄣˊ ㄉㄧㄢ ㄉㄠˇ, 神魂颠倒 / 神魂顛倒] lit. spirit and soul upside-down (成语 saw); infatuated and head over heels in love; fascinated; captivated
摩天轮[mó tiān lún, ㄇㄛˊ ㄊㄧㄢ ㄌㄨㄣˊ, 摩天轮 / 摩天輪] Ferris wheel; observation wheel
[tāi, ㄊㄞ, 胎] fetus; litter; tire (of a wheel); abbr. of 輪胎|轮胎
全轮[quán lún, ㄑㄩㄢˊ ㄌㄨㄣˊ, 全轮 / 全輪] front wheel
全轮驱动[quán lún qū dòng, ㄑㄩㄢˊ ㄌㄨㄣˊ ㄑㄩ ㄉㄨㄥˋ, 全轮驱动 / 全輪驅動] front wheel drive
砂轮[shā lún, ㄕㄚ ㄌㄨㄣˊ, 砂轮 / 砂輪] grinding wheel; emery wheel
脚跟[jiǎo gēn, ㄐㄧㄠˇ ㄍㄣ, 脚跟 / 腳跟] heel
[gēn, ㄍㄣ, 跟] heel; to follow closely; to go with; to marry sb (of woman); with; towards; as (compared to); from (different from); and (in addition to)
高跟鞋[gāo gēn xié, ㄍㄠ ㄍㄣ ㄒㄧㄝˊ, 高跟鞋] high-heeled shoes
[gǔ, ㄍㄨˇ, 毂 / 轂] hub of wheel
旋工[xuàn gōng, ㄒㄩㄢˋ ㄍㄨㄥ, 旋工] lathe operator; spinning wheel worker
风车[fēng chē, ㄈㄥ ㄔㄜ, 风车 / 風車] pinwheel; windmill
倒爷[dǎo yé, ㄉㄠˇ ㄧㄝˊ, 倒爷 / 倒爺] profiteer; wheeler dealer; tradesman who buys low and sell high
风水轮流转[fēng shuǐ lún liú zhuàn, ㄈㄥ ㄕㄨㄟˇ ㄌㄨㄣˊ ㄌㄧㄡˊ ㄓㄨㄢˋ, 风水轮流转 / 風水輪流轉] Reversal of the wheel of fortune.; Every dog has his day.
[lín, ㄌㄧㄣˊ, 辚 / 轔] rumbling of wheels
打跟头[dǎ gēn tou, ㄉㄚˇ ㄍㄣ ㄊㄡ˙, 打跟头 / 打跟頭] somersault; to turn head over heels; to tumble
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, 踺] somersault (in gymnastics or dance); head-over-heels; aerial flip; also written 踺子
踺子[jiàn zǐ, ㄐㄧㄢˋ ㄗˇ, 踺子] somersault (in gymnastics or dance); head-over-heels; aerial flip
纺车[fǎng chē, ㄈㄤˇ ㄔㄜ, 纺车 / 紡車] spinning wheel
车条[chē tiáo, ㄔㄜ ㄊㄧㄠˊ, 车条 / 車條] spoke (of wheel)
[fú, ㄈㄨˊ, 辐 / 輻] spoke of a wheel
方向盘[fāng xiàng pán, ㄈㄤ ㄒㄧㄤˋ ㄆㄢˊ, 方向盘 / 方向盤] steering wheel
[wǎng, ㄨㄤˇ, 辋 / 輞] tire; wheel band
轮齿[lún chǐ, ㄌㄨㄣˊ ㄔˇ, 轮齿 / 輪齒] tooth of cog wheel; gear tooth
叶轮[yè lún, ㄧㄝˋ ㄌㄨㄣˊ, 叶轮 / 葉輪] turbine wheel
[gū, ㄍㄨ, 軱] wheel
[lún, ㄌㄨㄣˊ, 轮 / 輪] wheel; gear; (by) turn; rotate
轮子[lún zi, ㄌㄨㄣˊ ㄗ˙, 轮子 / 輪子] wheel
轮椅[lún yǐ, ㄌㄨㄣˊ ㄧˇ, 轮椅 / 輪椅] wheelchair
轮毂[lún gǔ, ㄌㄨㄣˊ ㄍㄨˇ, 轮毂 / 輪轂] wheel hub
[róu, ㄖㄡˊ, 輮] wheel band
[gū, ㄍㄨ, 毂 / 轂] wheel

heel ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スタックヒール[, sutakkuhi-ru] (n) stacked heel
スパイクヒール[, supaikuhi-ru] (n) spike heel; stiletto heel
ちょん掛け;ちょん掛[ちょんがけ, chongake] (n) pulling heel hook (sumo)
ヒール[, hi-ru] (n) (1) heel; (2) heel (pro-wrestling); (vs) (3) heal; (P)
傾く[かたむく(P);かたぶく(ok), katamuku (P); katabuku (ok)] (v5k,vi) (1) to incline toward; to slant; to lurch; to heel over; to be disposed to; to trend toward; to be prone to; (2) to go down (sun); to wane; to sink; to decline; (P)
傾ぐ[かしぐ;かたぐ(ok), kashigu ; katagu (ok)] (v5g,vi) (1) (See 傾く・1) to incline toward; to slant; to lurch; to heel over; to be disposed to; to trend toward; to be prone to; (2) (See 傾く・2) to go down (sun); to wane; to sink; to decline
泣き所;泣き処;泣きどころ[なきどころ, nakidokoro] (n) weak point; vulnerable point; Achilles' heel
4WD[よんダブリューディー, yon daburyu-dei-] (n) four-wheel drive (vehicle)
RV車;アールブイ車[アールブイしゃ, a-rubui sha] (n) sports utility vehicle; SUV; four wheel drive (car or minivan); lit
アキレス腱[アキレスけん, akiresu ken] (n) (1) Achilles tendon; calcaneal tendon; (2) Achilles' heel; vulnerable point; (P)
ウィリー;ウイリー[, uiri-; uiri-] (n) wheelie
ウェッジヒール[, uejjihi-ru] (n) wedge heel; wedgie
オート三輪[オートさんりん, o-to sanrin] (n) three-wheeler vehicle
オープンヒールタイプ[, o-punhi-rutaipu] (n) type of scuba fin with an open heel, also called "adjustable fins"
お邪魔虫;御邪魔虫[おじゃまむし, ojamamushi] (n) someone who gets in the way without serving any useful purpose; fly in the ointment; buttinsky; third wheel
キャリーバック[, kyari-bakku] (n) (1) large bag with handles; carry bag; (2) small case with wheels; (3) bringing the ball back to one's own position (rugby) (wasei
サムホイール[, samuhoi-ru] (n) {comp} thumb wheel
スリーター[, suri-ta-] (n) three-wheeled bicycle (wasei
デージーホイールプリンタ[, de-ji-hoi-rupurinta] (n) {comp} daisy-wheel printer
デイジーホイールプリンタ[, deiji-hoi-rupurinta] (n) {comp} daisywheel printer
でんぐり返る[でんぐりがえる, dengurigaeru] (v5r,vi) to turn a somersault; to turn over (topsy-turvy); to turn head over heels
トーイン[, to-in] (n) toe-in (alignment of the front wheels of a motor vehicle closer together at the front than at the back)
ハイヒール[, haihi-ru] (n) high heels; high-heeled shoes; (P)
ハンドル[, handoru] (n) (1) handle; (2) steering wheel; (3) (bicycle) handlebar; (P)
ヒール役[ヒールやく, hi-ru yaku] (n) someone who plays the part of a 'heel' (bad guy) in wrestling, films, etc.
ピンヒール[, pinhi-ru] (n) stiletto (high heels) (wasei
ホイールアライメント[, hoi-ruaraimento] (n) wheel alignment
ホイールスピン[, hoi-rusupin] (n) wheelspin
ホイールベース[, hoi-rube-su] (n) wheelbase
ホイールマウス[, hoi-rumausu] (n) {comp} wheel mouse; computer mouse with a wheel
マニ車[マニぐるま, mani guruma] (n) prayer wheel; Mani wheel
ローヒール[, ro-hi-ru] (n) (abbr) low-heeled shoes
ワゴンモール[, wagonmo-ru] (n) plastic moulding over cables to prevent damage by wheels (wasei
一輪[いちりん, ichirin] (n,adj-no) (1) one flower; (2) one wheel; (3) (arch) full moon
一輪車[いちりんしゃ, ichirinsha] (n) unicycle; monocycle; wheelbarrow
三輪車[さんりんしゃ, sanrinsha] (n) three wheeled vehicle (tricycle, motorcycle, etc.); three wheeler
上掛け水車[うわがけすいしゃ, uwagakesuisha] (n) overshot water wheel
二輪車[にりんしゃ, nirinsha] (n) two wheeled vehicle (bicycle, motorcycle, etc.); (P)
余計者[よけいもの, yokeimono] (n) person whose presence is unwelcome, unnecessary or a nuisance; fifth wheel; third wheel; interloper
側転[そくてん, sokuten] (n) cartwheel
Japanese-English: COMDICT Dictionary
サムホイール[さむほいーる, samuhoi-ru] thumb wheel
デージーホイールプリンタ[でーじーほいーるぷりんた, de-ji-hoi-rupurinta] daisy-wheel printer
デイジーホイールプリンタ[でいじーほいーるぷりんた, deiji-hoi-rupurinta] daisywheel printer
印字ホイール[いんじホイール, inji hoi-ru] print wheel
指動輪[しどうりん, shidourin] thumb wheel
活字ホイール[かつじホイール, katsuji hoi-ru] print wheel

heel ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปัณหิ[n.] (panhi) EN: heel FR:
พระปัณหิ[n. exp.] (phra panhi) EN: heel FR:
ปราษณี[n. exp.] (phra prātsa) EN: heel FR:
ปราษณี[n.] (prātsanī) EN: heel FR:
ซ่น[n.] (son) EN: heel ; butt FR:
ส้น[n.] (son) EN: heel FR: talon [m]
ส้นรองเท้า[n.] (sonrøngthāo) EN: heel FR: talon [m]
ส้นเท้า[n.] (sonthāo) EN: heel FR: talon [m]
ส้นตีน[n.] (sontīn) EN: heel FR:
ใบจาน[n.] (baijān) EN: chainwheel FR:
บริการอาหารจัดส่งถึงบ้าน[n. exp.] (børikān āhā) EN: meals on wheels FR: livraison de repas à domicile [f]
ใช่ลูกล่อลูกชน[xp] (chai lūk lø) EN: wheeling and dealing FR:
ฉวัดเฉวียน[v.] (chawatchawī) EN: circle ; circle in the air ; wheel in the air FR: tournoyer
ชิงช้าสวรรค์[n. exp.] (chingchāsaw) EN: Ferris wheel ; Big Wheel ; Giant Wheel FR: grande roue [f]
ดุม[n.] (dum) EN: hub ; hub of a wheel ; nave of an ox-cart ; nave box ; axle-nut of a whee FR: moyeu [m]
ฝักมะขาม[n.] (fakmakhām) EN: segment of a cart-wheel FR:
เฟือง[n.] (feūang) EN: gear wheel ; cogwheel FR: engrenage [m] ; roue dentée [f] ; pignon [m]
หกคะเมน[v.] (hokkhamēn) EN: fall head over heels ; summersault FR:
หัวปักหัวปำ[adv.] (hūapakhūapa) EN: doggedly ; head over heels ; intensely ; without stop FR:
อีรุ้ง[n.] (īrung) EN: Spilornis cheela FR: Spilornis cheela
แจว[v.] (jaēo) EN: run away ; escape ; flee ; skip ; show a clean pair of heels FR: fuir ; s'échapper ; montrer les talons
จักร[n.] (jak) EN: wheel ; disk ; dis (Am.) ; discus FR: roue [f] ; disque [m]
จักร[n.] (jak) EN: toothed gear wheel ; cogwheel FR:
จักร[n.] (jak) EN: [the set of four virtues, being like the four wheels of a carriage, constituting the means to prosperity] FR:
จักร-[n.] (jakkra-) EN: circle ; wheel ; disk FR:
จักรธรรม[n.] (jakkratham) EN: [the set of four virtues, being like the four wheels of a carriage, constituting the means to prosperity] FR:
จักรยานสามล้อ[n. exp.] (jakkrayān s) EN: tricycle ; trishaw ; rickshaw ; pedicab ; samlor ; three-wheeled pedicab ; three-wheeled vehicle ; saleng FR: cyclopousse [m] : cyclo-pousse [m] ; rickshaw [m] ; vélopousse [m] ; vélo-pousse [m] ; tricycle [m] ; triporteur [m] ; vélo-taxi [m]
จังหัน[n.] (janghan) EN: windmill ; pinwheel FR:
จูง[v.] (jūng) EN: lead ; wheel ; take ; lead by the hand FR: mener ; conduire ; tenir
กาลจักร[n.] (kālajak) EN: the wheel of time FR:
กาฬจักร[n.] (kālajak) EN: the wheel of time FR:
กังหัน[n.] (kanghan) EN: waterwheel ; turbine FR: turbine [f] ; aube [f]
กังหัน[n.] (kanghan) EN: weather vane ; pinwheel ; wind wheel ; weathercock FR: girouette [f]
กังหันลม[n. exp.] (kanghan lom) EN: wind wheel ; wind turbine ; wind propeller ; air turbine FR: éolienne [f] ; ailes [fpl]
กังหันน้ำ[n. exp.] (kanghan nām) EN: water turbine ; water vane ; water wheel FR:
เก้าอี้เข็นคนไข้[n. exp.] (kao-ī khēn ) EN: wheel chair FR: chaise roulante [f]
แข็งข้อ[v.] (khaengkhø) EN: defy ; be defiant ; dig one's heels in ; rebel ; be rebellious FR:
ขับเคลื่อนล้อหน้า[X] (khapkhleūoe) EN: front wheel drive FR:
ขับเคลื่อนสี่ล้อ[X] (khapkhleūoe) EN: four-wheel drive ; all-wheel drive ; AWD ; 4WD ; 4x4 FR: 4 roues motrices
คืนล้อ[v. exp.] (kheūn lø) EN: straighten the wheels FR:

heel ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hornfußradius {m}bead seat radius; heel radius
Pfennigabsatz {m}stiletto heel
Pfennigabsatz {m}spike heel
Schleifscheibe {f}abrasive wheel
Ackerschlepperfrontreifen {m}front wheel tractor tyre; tractor front tyre (agricultural)
Rhönrad {n}aero wheel
Unruh {f} (der Uhr)balance; balance wheel
Kegelrad {n} [techn.]bevel gear wheel; bevel wheel
Gebläserad {n}blower wheel; impeller
Laufrad {n}bogie wheel; wheel
Gussradkörper {m}cast wheel body
Gussspeichenrad {n}cast spoke wheel
Rad {n} mit Einpresstiefe nullcenter disc wheel
Kettenblatt {n}chain ring; chainwheel
Spannrad {n}click wheel
Kammrad {n}cog wheel; brake wheel
Farbenrad {n}color wheel
Tellerrad {n}crown wheel
Ausdrehung {f}cut out; wheel tread
Typenrad {n}daisy wheel
Stützrad {n}depth wheel
Diamantenscheibe {f}diamond wheel
Scheibenrad {n}disc wheel
Antriebsrad {m} [techn.]drive wheel; driving wheel; power wheel [Am.]; traction wheel
Zwillingsrad {n}dual wheel; twin wheel
elektrisch angetriebene Drehscheibe {f}power-wheel; electric powered wheel
Schmirgelscheibe {f}emery wheel
Ferse {f}heel
Riesenrad {n}Ferris wheel [Am.]; big wheel [Br.]
Schwungrad {n}fly wheel; band wheel
Vierrad {n}four wheel
vierrädrig {adj}four wheeled
Freilauf {m}free wheel; freewheel
vertikale Radschwingung {f}freeway hop; wheel hop
Reibrad {n}friction wheel
Reibradantrieb {m}friction wheel drive
Radwelle {f}gear wheel shaft
Zahnkranz {m} | Zahnkranz am Laufradgear rim | wheel gear rim
Abnutzung {f} | dachförmige Abnutzung | exzentrische Abnutzung | gleichmäßige Abnutzung | regelmäßige Abnutzung | sägezahnförmige Abnutzung | schnelle Abnutzung | stellenweise Abnutzung | ungleichmäßige Abnutzung | ungleichmäßige Abnutzung (Lauffläche) | wellenförmige Abnutzungwear; wear and tear | roof-shaped wear | eccentric wear | even (tread) wear; smooth wear; uniform wear | regular wear | heel-and-toe wear; tooth-shaped wear | rapid wear | spotty wear | irregular wear | uneven tread wear | wave-like wear
Heckantrieb {m}rear-wheel drive

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า heel
Back to top