ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

incubation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *incubation*, -incubation-

incubation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
incubation (n.) การอบ See also: การบ่ม, การฟักไข่, การกกไข่ Syn. hatching, breeding
incubation period (adj.) ระยะซ่อนเร้น See also: ระยะแฝงของโรคก่อนที่จะมีอาการโรคปรากฏ
English-Thai: HOPE Dictionary
incubation(อินคิวเบ' เชิน) n. การฟักตัว, การกกไข่, การเพาะให้เป็นตัว, การเกิดเป็นตัว
English-Thai: Nontri Dictionary
incubation(n) การฟัก,ระยะฟักตัว,การกกไข่,การบ่ม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
incubation๑. การอบ๒. การฟัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Incubationการฟัก [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This incubation chamber is for medical personnel and family only.ห้องตู้อบเด็กนี้สำหรับทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่และคนในครอบครัวเท่านั้นนะ
They're taking Abel out of the incubation chamber.พวกเขากำลังจะเอาเอเบิล ออกจากตู้อบเด็ก
He has something that has a long incubation period.เขามีอะไรที่ต้องการ เวลาฟักตัวเป็นเวลานาน
If the results come back positive, the incubation period is five to ten years.ถ้าผลออกมาเป็นบวก เชื้อจะใช้เวลาเพาะตัวประมาณห้าถึงสิบปี
The incubation only takes minutes.ระยะฟักตัวของไวรัสใช้เวลาแค่ไม่กี่นาที
Help us? - What.. what is the incubation period?- มันมีระยะติดเชื้อนานเท่าไหร่กัน
The incubation period, how long a person is contagious.ระยะฝักตัว ระยะเวลาที่คนๆนั้นติดเชื้อ
That's okay. The incubation period is less than that.ไม่น่าจะเป็นไร/N เพราะระยะฟักตัวนั้นมันสั้นกว่านั้น
The incubation period is approximately four to six hours.TเธŠเนˆเธงเธ‡เน€เธงเธฅเธฒเธเธฒเธฃเธŸเธฑเธเน€เธŠเธทเน‰เธญ เธ›เธฃเธฐเธกเธฒเธ“ 4 - 6 เธŠเธฑเนˆเธงเน‚เธกเธ‡
If I'm understanding this correctly, they have significantly reduced the incubation and prodrome periods.ถ้าฉันเข้าใจไม่ผิด พวกเขาลดระยะการฟักตัว และการแสดงอาการได้
Then during the incubation period, the nano begins to introduce its own language, its own commands.แล้วในช่วงของการแบ่งเซลล์ นาโนก็จะเริ่มสื่อสารด้วยภาษาของมัน คำสั่งของมัน

incubation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インキュベーション[, inkyube-shon] (n) incubation
人工孵化;人工ふ化[じんこうふか, jinkoufuka] (n) artificial incubation; artificial hatching
孵化;ふ化[ふか, fuka] (n,vs) incubation; hatching
潜伏[せんぷく, senpuku] (n,vs) concealment; hiding; ambush; incubation; (P)

incubation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ระยะฟักตัว[n. exp.] (raya faktūa) EN: incubation period FR: période d'incubation [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า incubation
Back to top