ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

glove

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *glove*, -glove-

glove ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
glove (n.) ถุงมือ See also: นวม, ถุงมือ Syn. gaunlet
glove (vt.) สวมถุงมือ
glove puppet (n.) หุ่นเชิดด้วยมือ Syn. hand puppet
English-Thai: HOPE Dictionary
glove(กลัฟว) n. ถุงมือ,นวมต่อยมวย -Id. (throw down the glove ท้าทาย) . -Id. (take up the glove รับคำท้า)
glover(กลัฟ'เวอะ) n. คนขายถุงมือ,คนทำถุงมือ
English-Thai: Nontri Dictionary
glove(n) ถุงมือ,นวมชกมวย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
glove compartmentช่องเก็บของ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Glovesถุงมือ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถุงพระหัตถ์ (n.) glove Syn. ถุงสวมมือ Ops. ถุงเท้า
ถุงมือ (n.) glove Syn. ถุงสวมมือ, ถุงพระหัตถ์ Ops. ถุงเท้า
ถุงสวมมือ (n.) glove Syn. ถุงพระหัตถ์ Ops. ถุงเท้า
นวม (n.) glove See also: gauntlet, mitten, mitt, boxing gloves Syn. นวมชกมวย
นวมชกมวย (n.) glove See also: gauntlet, mitten, mitt, boxing gloves
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The Glove is losing his touch.! ถุงมือจะสูญเสียสัมผัสของเขา
I usually sit in the car and write it out on the glove compartment lid.โดยปกติผมจะนั่งในรถและเขียนมันบนฝาเก๊ะข้างหน้ารถ
He can put a rubber glove on his head and run naked in the store yelling:ไม่ว่าเขาจะสวมถุงมือหนังบนหัวตัวเอง หรืออยากจะแก้ผ้า ร้องเอ็ดตะโรกลางห้าง...
He said his glove was the place where triples go to die.เขาว่ากันว่าถุงมือของเขาเป็น เครื่องตัดสินของเกม
Did you ever hold a ball or a glove to your face?คุณเคยถือลูกหรือถุงมือไว้ที่หน้ามั้ย
But her rubber glove showed a faint trace.แต่ถุงมือยางของเธอ มีอาการหน้ามืดติดตาม
In the wheel, the glove compartment and a crook-cam in the back.ในล้อ, ช่องเก็บและคด-บในด้านหลัง
Top results: "A glove fry."Top results: "A glove fry."
I'm gonna have to reach inside the glove compartment to get the registration.ผมต้องเอาเอกสารจาก ที่เก็บของ
What, what happened to your other glove there?เกิดอะไรขึ้นกับถุงมืออีกข้างของหนู
Okay, for that, use a rubber glove and your hand will still be okay even from bubbles!ใช่ เพราะฉะนั้น เราควรจะใส่ถุงมือยาง เวลาโดนน้ำหรือโดนสบู่ จะได้ไม่เป็นอะไร
Baseball uniform, cleats, glove and a bat.ชุดเบสบอล, รองเท้า, ถุงมือแล้วก็ไม้ตี.

glove ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
布袋戏[bù dài xì, ㄅㄨˋ ㄉㄞˋ ㄒㄧˋ, 布袋戏 / 布袋戲] glove puppetry
狼狈为奸[láng bèi wéi jiān, ㄌㄤˊ ㄅㄟˋ ㄨㄟˊ ㄐㄧㄢ, 狼狈为奸 / 狼狽為奸] villains collude together (成语 saw); to work hand in glove with sb (to nefarious ends)
熟地[shú dì, ㄕㄨˊ ㄉㄧˋ, 熟地] cultivated land; in Chinese medicine, preparation from rhizome of Chinese foxglove (Rehmannia glutinosa)
手套[shǒu tào, ㄕㄡˇ ㄊㄠˋ, 手套] glove; mitten
防毒手套[fáng dú shǒu tào, ㄈㄤˊ ㄉㄨˊ ㄕㄡˇ ㄊㄠˋ, 防毒手套] protective gloves

glove ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
グラブ[, gurabu] (n) (1) (See グローブ・1) glove (esp. sports); mitt; (2) grab; (P)
グローヴ[, guro-vu] (n) glove
グローブ[, guro-bu] (n) (1) (See グラブ・1) glove (esp. sports); (2) globe; (P)
グローブボックス[, guro-bubokkusu] (n) glove box; glove compartment
スイミンググローブ[, suiminguguro-bu] (n) swimming glove
弓懸け;弓懸;弓掛け;弽(oK);韘(oK)[ゆがけ, yugake] (n) archer's glove (with a groove for pulling the string)
指人形[ゆびにんぎょう, yubiningyou] (n) hand puppet; glove puppet
籠手;篭手;小手[こて, kote] (n) gauntlet (used in Kendo); bracer; fencing glove
鍋つかみ;鍋掴み[なべつかみ, nabetsukami] (n) potholder; oven glove
きっちり[, kicchiri] (adv,vs) (1) punctually; on the dot; precisely; (2) closely; tightly; (fits) like a glove; (3) without fail; (P)
ゴム手[ゴムて, gomu te] (n) rubber gloves
データグローブ[, de-taguro-bu] (n) data-glove
ディスポーサブル手袋[ディスポーサブルてぶくろ, deisupo-saburu tebukuro] (n) disposable gloves
嵌める(P);填める(oK);篏める(oK)[はめる, hameru] (v1,vt) (1) (uk) to insert; to put in (such that there is a snug fit); to button; to put on (something that envelopes, e.g. gloves, ring); (2) (col) to have sex; to fuck; (3) to pigeonhole (into a particular category); (4) to place a ring-shaped object around something (esp. one that restricts freedom, such as handcuffs); (5) to entrap; to set someone up (i.e. frame them for a crime, etc.); (P)
革手袋[かわてぶくろ, kawatebukuro] (n) leather gloves
Japanese-English: COMDICT Dictionary
データグローブ[でーたぐろーぶ, de-taguro-bu] data glove (for VR)

glove ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เก๊ะรถ[n. exp.] (kē rot) EN: glove compartment FR:
กลีบ[n.] (klīp) EN: section ; segment ; fold ; glove FR: part [f] ; section [f] ; quartier [m]
นวม[n.] (nūam) EN: glove ; gauntlet ; mitten ; mitt ; boxing gloves FR: moufle [f] ; gant de boxe [m]
สมคบคิด[v. exp.] (som khopkhi) EN: conspire with ; be an accessory to ; be in cahoots with ; work hand in glove with FR: conspirer
ถุงมือ[n. exp.] (thung meū) EN: glove FR: gant [m]
ถุงมือใช้แล้วทิ้ง[n. exp.] (thung meū c) EN: disposable glove FR:
ถุงพระหัตถ์[n. exp.] (thung phrah) EN: glove FR:
ถุงสวมมือ[n. exp.] (thung sūam ) EN: glove FR:
แขวนนวม[v.] (khwaēnnūam) EN: quit boxing ; hang up the gloves ; retire from the ring ; end ones' boxing career FR: raccrocher les gants ; arrêter sa carrière de boxeur
กระเทียมเผา[n. exp.] (krathīem ph) EN: broiled garlic gloves FR:
ลาออก[v.] (lā-øk) EN: resign ; quit ; leave ; step down ; give up ; call it quits ; hang up one's gloves FR: démissionner ; donner sa démission ; remettre sa démission ; raccrocher ; jeter l'éponge
นวมชกมวย ; นวมมวย[n. exp.] (nūam chokmū) EN: boxing gloves FR: gant de boxe [m]
สนับ[n.] (sanap) EN: glove; shirt ; tight-fitting clothes ; coat ; garnment ; overlay FR: vêtement [m] ; protection [f] ; étui [m]
ถุงมือกันไฟฟ้าสถิต = ถุงมือกันไฟฟ้าสถิตย์ [n. exp.] (thung meū k) EN: antistatic gloves FR: gants antistatiques [mpl]
ถุงมือกันความร้อน[n. exp.] (thung meū k) EN: heat resistant gloves ; oven mitt FR: gants de cuisine [mpl]
ถุงมือกันหนาว[n. exp.] (thung meū k) EN: winter gloves FR: gants d'hiver [mpl]
ถุงมือหนัง[n. exp.] (thung meū n) EN: leather gloves FR: gants en cuir [mpl]
ถุงมือหนังแท้[n. exp.] (thung meū n) EN: genuine leather gloves FR: gants en cuir véritable [mpl]
ถุงมือนิรภัย[n. exp.] (thung meū n) EN: safety gloves FR: gants de sécurité [mpl]
ถุงมือแพทย์[n. exp.] (thung meū p) EN: medical gloves FR: gants médicaux [mpl]
ถุงมือยาง[n. exp.] (thung meū y) EN: rubber gloves ; latex gloves FR: gants en caoutchouc [mpl]
อย่ายอมแพ้[v. exp.] (yā yøm phaē) EN: don't give up ; don't throw in the towel ; don't hang up your gloves FR:

glove ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einmalhandschuhe {pl}disposable gloves
Fingerhut {m} [bot.]foxglove
Handschuhfach {n}glove compartment
Handschuhfach {m}glove locker
Wildlederhandschuhe {pl}suede gloves

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า glove
Back to top