ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

romp

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *romp*, -romp-

romp ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
romp (vi.) วิ่งเล่น See also: เล่นซุกซน, เล่นอึกทึกครึกโครม, เล่นอย่างครื้นเครง Syn. caper, frolic, lark
romp (vi.) ประสบความสำเร็จอย่างง่ายๆ (คำไม่เป็นทางการ) See also: ชนะการแข่งขันอย่างง่ายดาย Syn. win easily
romp (n.) การวิ่งเล่น See also: การเล่นซุกซน, การเล่นอึกทึกครึกโครม Syn. caper, frolic, lark
romp (n.) ภาพยนตร์ หนังสือหรือการละเล่นที่สนุกสนาน (คำไม่เป็นทางการ)
romp (n.) การมีความสัมพันธ์ทางเพศกันแบบง่ายๆ (คำไม่เป็นทางการ) Syn. casual sex
romp (n.) ชัยชนะที่ได้มาอย่างง่ายๆ (คำไม่เป็นทางการ) Syn. easy victory
romp about (phrv.) วิ่งเล่นตึงตัง Syn. horse about, lark about
romp home (phrv.) ได้รับชัยชนะง่ายดายในการแข่งขัน
romp through (phrv.) สอบผ่านอย่างง่ายดาย Syn. breeze through
romper (n.) ผู้ทำเสียงอึกทึกครึกโครม
romper suit (n.) ผ้าสวมคลุมตัวและขาของทารก
rompers (n.) ผ้าสวมคลุมตัวและขาของทารก Syn. romper suit
English-Thai: HOPE Dictionary
romp(รอมพฺ) vi.,n. (การ) เล่นอึกทึกครึกโครม,วิ่งเล่น,เล่นอย่างครื้นเครง,กระทำอย่างรวดเร็ว,การประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วและง่ายดาย, See also: romper n. rompingly adv., Syn. play,gambol,sport
rompish(รอม'พิช) adj. วิ่งเล่น,ขี้เล่น,เล่นอึกทึกครึกโครม,ร่าเริง, See also: rompishness n., Syn. frolicsome
English-Thai: Nontri Dictionary
romp(vi) วิ่งเล่น,เล่นหัว,เล่นสนุก
rompers(n) ชุดชั้นนอกของเด็ก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนคุมบท (n.) prompter See also: script controller, play director, cue controller Syn. คนบอกบท, คนกำกับบท
คนบอกบท (n.) prompter See also: script controller, play director, cue controller Syn. คนคุมบท, คนกำกับบท
ฉับพลัน (adv.) promptly See also: suddenly, immediately, quickly, abruptly, instantly, at once, right away Syn. ทันทีทันควัน, ทันที, เดี๋ยวนั้น, เมื่อนั้น, บัดนั้น Ops. เนิ่นนาน
ชั้นเชิงโวหาร (n.) impromptu rhetoric See also: improvisation (rhetoric), extemporization Syn. เล่นสำนวน
ต้นบท (n.) prompter See also: script controller, play director, cue controller Syn. คนบอกบท, คนคุมบท, คนกำกับบท
ทันทีทันใด (adv.) promptly See also: suddenly, immediately, quickly, abruptly, instantly, at once, right away Syn. ทันทีทันควัน, ฉับพลัน, ทันที, เดี๋ยวนั้น, เมื่อนั้น, บัดนั้น Ops. เนิ่นนาน
บอกบท (v.) prompt
บัดนั้น (adv.) promptly See also: suddenly, immediately, quickly, abruptly, instantly, at once, right away Syn. ทันทีทันควัน, ฉับพลัน, ทันที, เดี๋ยวนั้น, เมื่อนั้น Ops. เนิ่นนาน
ปฏิภาณโวหาร (n.) impromptu rhetoric See also: improvisation (rhetoric), extemporization Syn. เล่นสำนวน, ชั้นเชิงโวหาร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You had your little romp as porn king.นายมันเเต่เสียเวลาเล่นอยู่ กับโรงถ่ายหนังโป๊
So we'll have a good old fashioned romp tonight, You'll settle down have a family and I'll...เพราะงั้นคุณถึงแต่งงาน คุณมีครอบครัวและผม...
One zombie romp every generation or so was plenty. [Knocking on door] [Bell dings] Hello.ซอมบี้หนึ่งตัวสามารถแพ่รเชื้อได้มากเลยนะ สวัสดี
One good romp in your bed...แค่ได้นอนกันยกนึงบนเตียงนาย
I'm grateful you can take care of the fumigating so promptly.ที่ได้กรุณา จัดการรมควันยาทันที.
Forgive me, gentlemen, but you must understand that His Majesty's government and the British people repudiate both the massacre and the philosophy that prompted it.ขอโทษด้วย แต่พวกคุณต้องเข้าใจว่า รัฐบาลและคนอังกฤษไม่ยอมรับ การสังหารหมู่ และแนวคิดในการทำเช่นนั้น
The teleprompter is straight ahead and, we pray, working perfectly.จะขึ้นทีละบรรทัตตรงกล้องคงไม่พลาด
I tromped through the pumpkin patch.ฉันเดินตรวจบริเวณบ้านของเขาแล้วนะ
Growing concern over widespread outages in the global digital network have prompted rumors of a new computer super-virus.ความวิตกกังวล ในเรื่องการชะงักงัน ในเครือข่ายดิจิตอลทั่วโลก ส่งผลให้เกิดข่าวลือ เรื่องซูปเปอร์ไวรัสคอมพิวเตอร์ตัวใหม่
It's a code prompt.ใช้แล้ว มันให้ป้อนรหัส
And what would prompt such an act of charity?แล้วเกิดสงสารมันขึ้นมาทำไม..
So make sure to have Taro take care of it promptly.ยังไง.. ก็ให้ลูก ทาโร เขาช่วย ดูแลจัดการช่วยแม่ .. ก็แล้วกันนะ

romp ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
立刻[lì kè, ㄌㄧˋ ㄎㄜˋ, 立刻] forthwith; immediate; prompt; promptly; straightway; thereupon; at once
即兴[jí xìng, ㄐㄧˊ ㄒㄧㄥˋ, 即兴 / 即興] improvisation (in the arts); impromptu; extemporaneous
及时[jí shí, ㄐㄧˊ ㄕˊ, 及时 / 及時] in time; promptly; without delay; timely
[jí, ㄐㄧˊ, 即] namely; that is; i.e.; prompt; at once; at present; even if; prompted (by the occasion); to approach; to come into contact; to assume (office); to draw near
提示[tí shì, ㄊㄧˊ ㄕˋ, 提示] prompt; to present; to point out; to draw attention to sth
瞬时辐射[shùn shí fú shè, ㄕㄨㄣˋ ㄕˊ ㄈㄨˊ ㄕㄜˋ, 瞬时辐射 / 瞬時輻射] prompt radiation
瞬发中子[shùn fā zhōng zǐ, ㄕㄨㄣˋ ㄈㄚ ㄓㄨㄥ ㄗˇ, 瞬发中子 / 瞬發中子] prompt neutron
瞬发辐射[shùn fā fú shè, ㄕㄨㄣˋ ㄈㄚ ㄈㄨˊ ㄕㄜˋ, 瞬发辐射 / 瞬發輻射] prompt radiation
连忙[lián máng, ㄌㄧㄢˊ ㄇㄤˊ, 连忙 / 連忙] promptly; at once
早日[zǎo rì, ㄗㄠˇ ㄖˋ, 早日] soon; shortly; on a day quite soon; promptly
[jié, ㄐㄧㄝˊ, 捷] victory; triumph; quick; nimble; prompt; abbr. for 捷克 Czech (Republic)

romp ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンプロンプチュ[, anpuronpuchu] (n) impromptu (fre
コマンドプロンプト[, komandopuronputo] (n) {comp} command prompt
コマンドプロンプトウィンドウ[, komandopuronputouindou] (n) {comp} command prompt window
さくっ;サクッ[, sakutsu ; sakutsu] (adv-to) (1) (on-mim) with a crunching or grinding sound; (2) quickly; promptly; abruptly; simply; efficiently; (3) (See さくさく・1) crispily; crunchily
シェルプロンプト[, shierupuronputo] (n) {comp} shell prompt
ちゃんちゃん[, chanchan] (adv,n) regularly; promptly
つんでれ;ツンデレ[, tsundere ; tsundere] (adj-f,n) (1) (See つんつん,でれでれ) being on the surface sharp and sarcastic (tsuntsun) but underneath lovestruck and fawning (deredere); characteristic of a gap between acted out actions and feelings in mind; (2) normally being sharp but at some prompt suddenly becoming lovestruck; hot-cold personality type
てきぱき;てきばき[, tekipaki ; tekibaki] (adv,adv-to,vs) (on-mim) briskly; quickly; promptly
はきはき[, hakihaki] (adv,n,vs) (on-mim) briskly; smartly; promptly; clearly; lucidly
ひたひた[, hitahita] (adv-to,adv) (1) (on-mim) lapping (e.g. of waves against the shore); (2) (on-mim) steadily (advancing); gradually (approaching); (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) (often used adverbially as ひたひたに) sufficient (of the amount of liquid needed to cover a submerged object); just enough; (adv-to,adv) (4) (on-mim) (arch) speedily; promptly; quickly; smoothly; (5) (on-mim) (arch) closely; exactly
ふざく[, fuzaku] (v5k) (See 巫山戯る) to frolic; to romp; to fool; to be flip
プロンプター[, puronputa-] (n) prompter; (P)
プロンプタースクリーン[, puronputa-sukuri-n] (n) prompter screen
俄狂言[にわかきょうげん, niwakakyougen] (n) impromptu skit; (theatrical) farce
即席[そくせき, sokuseki] (n,adj-no) extempore; impromptu; improvised; ad-lib; off-the-cuff; instant; (P)
即座[そくざ, sokuza] (adj-no) immediate; right there on the spot; impromptu; instant; instantaneous; (P)
口ずさむ;口遊む;口吟む;口号む(iK)[くちずさむ, kuchizusamu] (v5m,vt) to hum; to sing to oneself; to compose impromptu (poems)
咄嗟に[とっさに, tossani] (adv) (uk) at once; right away; promptly; on the spur of the moment; (P)
巫山戯る(ateji)[ふざける, fuzakeru] (v1) (uk) to romp; to gambol; to frolic; to joke; to make fun of; to flirt; to mess around; to screw around; to josh; (P)
後見[こうけん, kouken] (n,vs) (1) guardianship; guardian; (2) (theatrical) assistant; prompter; (P)
早々(P);早早[はやばや, hayabaya] (n-suf,n-adv) (1) as soon as...; just after...; immediately after...; (adv) (2) (usu. as 早々に) hurriedly; in haste; quickly; promptly; early; (P)
早々(P);早早[はやばや, hayabaya] (adv,adv-to) early; quickly; promptly; (P)
早い所[はやいところ, hayaitokoro] (adv) promptly
早期解決[そうきかいけつ, soukikaiketsu] (n) early (prompt) settlement; swift resolution; speedy solution
機敏[きびん, kibin] (adj-na,n) clever; shrewd; canny; smart; quick; prompt; (P)
無常迅速[むじょうじんそく, mujoujinsoku] (n) the (fast) pace at which life passes, and thus the nearness of death; promptitude of the changes of the times
直截[ちょくせつ;ちょくさい, chokusetsu ; chokusai] (adj-na,n) frank; straightforward; prompt; directness; decisiveness
覿面[てきめん, tekimen] (adj-na,n) immediacy; instantaneousness; promptness
言下[げんか;ごんか, genka ; gonka] (n) promptly
迅速[じんそく, jinsoku] (adj-na,n) quick; fast; rapid; swift; prompt; streamlined; expedited; expeditious; (P)
速やか[すみやか, sumiyaka] (adj-na) speedy; prompt; smooth; (P)
逸早く;いち早く;逸速く[いちはやく, ichihayaku] (adv) (1) promptly; quickly; without delay; (2) before others; first
騙し絵;だまし絵[だましえ, damashie] (n) trompe l'oeil
黒ん坊;黒んぼ[くろんぼう(黒ん坊);くろんぼ, kuronbou ( kuro n bou ); kuronbo] (n) (1) (derog) (See 白んぼ) dark-skinned person; well-tanned person; (2) (wheat) smut; (3) (See 黒衣・くろご・1) stagehand (in kabuki); prompter
黒子;黒衣[くろご;くろこ, kurogo ; kuroko] (n) (1) stage assistant dressed in black (in kabuki); stagehand; prompter; (2) behind-the-scenes supporter; string-puller
Japanese-English: COMDICT Dictionary
シェルプロンプト[しえるぷろんぷと, shierupuronputo] shell prompt
システムプロンプト[しすてむぷろんぷと, shisutemupuronputo] system prompt
プロンプト[ぷろんぷと, puronputo] prompt
プロンプトに対して[プロンプトにたいして, puronputo nitaishite] at the prompt
促す[うながす, unagasu] to prompt, to urge, to press, to suggest, to demand, to stimulate, to quicken, to incite, to invite (attention to)
入力促進[にゅうりょくそくしん, nyuuryokusokushin] prompt
入力促進エコー種別[にゅうりょくそくしんエコーしゅべつ, nyuuryokusokushin eko-shubetsu] prompt and echo type
入力要求[にゅうりょくようきゅう, nyuuryokuyoukyuu] prompt

romp ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บอกบท[v.] (bøkbot) EN: prompt FR:
เฉลียว[adj.] (chalīo) EN: perceptive FR: vif ; prompt
ชะงัก[v.] (cha-ngak) EN: come to a sudden stop ; stop short ; stop abruptly ; baulk ; balk (Am.) ; be halted ; interrupt ; stop ; halte ; pause ; break off FR: s'arrêter brutalement ; s'interrompre ; stopper ; s'arrêter ; être enrayé
ฉับ ; ฉับ ๆ = ฉับๆ[adv.] (chap ; chap) EN: abruptly ; suddenly ; expeditiously ; immediately ; promptly ; speedily ; quickly ; rapidly FR: soudainement ; abruptement
ฉับพลัน[adv.] (chapphlan) EN: at once ; abruptly ; all of a sudden ; promptly ; suddenly ; immediately FR: sur le champ ; instantanément ; soudainement ; subitement ; brusquement ; à l'instant
ฉับไว[adv.] (chapwai) EN: promptly ; expeditiously ; quickly ; immediately FR:
ฉ้อราษฎร์บังหลวง[v.] (chørātbangl) EN: corrupt ; embezzle ; peculate ; swindle ; embezzle public funds ; engage in public corruption ; misappropriate public funds ; misappropriate public property FR: corrompre ; détourner ; escroquer
ชวนชม[n.] (chūanchom) EN: pink bignonia ; desert rose ; Sabi star ; kudu ; mock azalea ; impala lily ; Adenium obesum FR: bignonia [m] ; bignone [f] ; Jasmin de Virginie [m] ; jasmin trompette [m] ; rose du désert [f] ; Adenium obesum
ชุดไทยบรมพิมาน[n. exp.] (chut Thai B) EN: Thai Boromphiman dress FR:
โดยทันที[adv.] (dōi thanthī) EN: immediately ; directly ; promptly ; instantly ; suddenly ; abruptly FR: aussitôt ; immédiatement ; à l'instant même
เอกนัฏ พร้อมพันธุ์[n. prop.] (Ēkānat Phrø) EN: Akanat Promphan FR: Akanat Promphan
ฝนตกต่อเนื่อง[n. exp.] (fon tok tøn) EN: FR: pluie ininterrompue [fl] ; pluies incessantes [fpl]
ให้สินบน[v.] (hai sinbon) EN: bribe ; offer a bribe FR: corrompre ; soudoyer ; proposer un pot-de-vin
หัตถ์[n.] (hat) EN: trunk FR: trompe (d'éléphant) [f]
จมูกงอน[n. exp.] (jamūk ngøn) EN: FR: nez en trompette [m]
จตุพร พรหมพันธุ์[n. prop.] (Jatuphøn Ph) EN: Jatuporn Phromphan ; Jatuporn Prompan FR: Jatuporn Phromphan
เจน[adj.] (jēn) EN: well-versed ; experienced ; skilled at ; familiar with ; accustomed to FR: habitué ; accoutumé ; rompu ; expérimenté
กังฉิน[adj.] (kangchin) EN: corrupt ; crooked FR: corrompu
การหลอกลวง[n.] (kān løklūan) EN: deceit ; fraud ; fraudulent misrepresentation ; hoax FR: fraude [f] ; tromperie [f]
ค้าง[v.] (khāng) EN: remain ; leave ; be unfinished ; be unsettled ; be incomplete ; be undone ; left unfinished FR: être inachevé ; être interrompu
คั่นรายการ[v. exp.] (khan rāikān) EN: interrupt the program FR: interrompre les programmes
ขัดบท[v.] (khatbot) EN: interrupt FR: interrompre
ขัดจังหวะ[v.] (khatjangwa) EN: interrupt ; break FR: s'interposer ; interrompre
ขาดพี่ขาดน้อง[v. exp.] (khāt phī kh) EN: sever one's family connections ; disown one's brothers and sisters FR: rompre les liens familiaux
ขี้-[pref. (adj.)] (khī-) EN: apt to ; inclined to ; prone to ; addicted to ; having a propensity for ; leaning towards ; having the unpleasant habit of FR: enclin à ; sujet à ; qui a un penchant/une inclination pour ; prompt à ; qui a la mauvaise habitude de
ขอให้หายเร็ว ๆ[xp] (khø hai hāi) EN: I wish you a speedy recovery ; get well soon! FR: je vous souhaite un prompt rétablissement ; bon rétablissement
คนบอกบท[n. exp.] (khon bøkbot) EN: prompter FR:
คนคุมบท[n. exp.] (khon khum b) EN: prompter FR:
คนเป่าแตร[n. exp.] (khon pao tr) EN: trumpeter ; trumpet player FR: trompettiste [m]
คบชู้สู่ชาย[v. exp.] (khopchū sū ) EN: commit adultery ; have a lover ; have an affair with a man ; be unfaithful to the husband FR: tromper son mari
คบชู้สู่สาว[v. exp.] (khopchū sū ) EN: have an affair with a woman FR: tromper sa femme
คอร์รัปชัน [= คอร์รัปชั่น][v.] (khørapchan) EN: corrupt FR: corrompre
ก่อให้เกิด[v. exp.] (køhaikoēt) EN: cause ; produce ; lead to ; create ; provoke ; result in ; bring about ; engender ; trigger off ; start ; prompt ; generate ; spark ; spur FR: provoquer ; causer ; susciter ; produire ; engendrer ; générer ; éveiller
โกหก[v.] (kōhok) EN: lie ; tell a lie ; fib ; forge FR: mentir ; dire un mensonge ; tromper ; raconter des bobards (fam.)
โกงกิน[v.] (kōngkin) EN: be corrupt ; be a crook FR: être corrompu
กระตุ้น[v.] (kratun) EN: push ; actuate ; activate ; goad ; urge ; egg on ; press ; encourage ; impel ; hasten ; accelerate ; incite ; instigate ; stimulate ; motivate ; give a fillip to/for ; excite ; jar ; spur ; prompt ; arouse ; trigger FR: motiver ; presser ; stimuler ; secouer ; encourager ; exciter ; pousser ; inciter ; activer ; éveiller
กรมพระยา[n.] (kromphrayā) EN: Kromphraya (title of the 1st rank) FR:
กร่อน[v.] (krǿn) EN: wear down ; corrode ; erode ; etch ; eat ; undergo attrition FR: corroder ; ronger ; éroder ; user ; attaquer ; corrompre
เล่นชู้[v.] (lenchū) EN: commit adultery ; have an affair with FR: tromper ; être infidèle
เลิก[v.] (loēk) EN: abolish ; do away with ; cancel ; annul ; abrogate ; wind up ; give up ; cease ; upend ; quit ; discard ; drop out ; abandon ; rescind ; scrap FR: abolir ; annuler ; abroger ; démanteler ; rompre ; abandonner ; renoncer ; laisser tomber

romp ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Benutzerführung {f} durch Menü [comp.]menu prompt
Souffleurkasten {m}prompt box
prompt {adj}prompt
prompt {adv}promptly
Spielanzug {m}playsuit; rompers
Tollerei {f}romp
Trompete {f} [mus.] | Trompeten
Trompeter {m}; Trompeterin

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า romp
Back to top