ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

frenzied

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *frenzied*, -frenzied-

frenzied ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
frenzied (adj.) คลุ้มคลั่ง See also: บ้าคลั่ง Syn. frantic, uncontrollable Ops. calm, serene
English-Thai: HOPE Dictionary
frenzied(เฟรน'ซีด) adj. ตื่นเต้นอย่างมาก,บ้าระห่ำ,บ้าคลั่ง., Syn. phrensied. -frenziedly adv., Syn. frantic
English-Thai: Nontri Dictionary
frenzied(adj) ตื่นเต้นมาก,บ้าคลั่ง,คลั่ง,บ้าระห่ำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And are frenzied and sloppy when they attack.มีความคลุ้มคลั่ง และยุ่งเหยิง เมื่อเขาเข้าทำร้าย
As surprised as I was when you turned a frenzied mob on me?จะตกใจเท่าผม ตอนที่คุณจัด ม๊อบนั่นมารุมผมหรือเปล่าล่ะครับ?
Then he carefully put his member between my buttocks, his movements became frenziedต่อมาเขาอย่างระมัดระวัง... ...ใส่สมาชิกของเขา .ระหว่างก้นของฉัน ,\ Nhis การเคลื่อนไหวที่กลายเป็นตื่นเต้นอย่างมาก
He gets the audience into a fractured, frenzied, bloodthirsty state. I can't follow that....กระหายเลือด ผมไม่อยากต่อจากเขา
But the scene is frenzied, disorganized.แต่สภาพที่เกิดเหตุมันยุ่งเหยิง ไม่มีระเบียบ

frenzied ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丧心病狂[sàng xīn bìng kuáng, ㄙㄤˋ ㄒㄧㄣ ㄅㄧㄥˋ ㄎㄨㄤˊ, 丧心病狂 / 喪心病狂] frenzied (成语 saw); completely crazy and ridiculous; loss of reason; insane; crazed cruelty

frenzied ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
大車輪[だいしゃりん, daisharin] (n) (gymnastical) giant swing; all-out effort; frenzied activity
殺気立つ;殺気だつ[さっきだつ, sakkidatsu] (v5t,vi) to be seething (with anger); to be frenzied; to be menacing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า frenzied
Back to top