ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

uncontrollably

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *uncontrollably*, -uncontrollably-

uncontrollably ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
uncontrollably (adv.) อย่างไม่สามารถความคุมอารมณ์ได้ See also: อย่างหวาดกลัว, อย่างลนลาน, อย่างกระวนกระวาย Ops. controllably, serenely
uncontrollably (adv.) อย่างบ้าคลั่ง See also: อย่างเสียสติ, อย่างรุนแรงโดยไร้เหตุผล Syn. insanely, crazily Ops. sanely
uncontrollably (adv.) อย่างรีบเร่ง Syn. hastily, rashly, violently
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
งอหาย (adv.) uncontrollably See also: excessively, extremely
ดะ (adv.) uncontrollably See also: madly, frenziedly

uncontrollably ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดะ[adv.] (da) EN: indiscriminately ; without control ; uncontrollably FR: sans limite
งอหาย[adv.] (ngøhāi) EN: uncontrollably FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า uncontrollably
Back to top