ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

filler

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *filler*, -filler-

filler ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
filler (n.) ผู้บรรจุ See also: ผู้ใส่, สิ่งที่บรรจุ, เครื่องบรรจุ, เครื่องอัดกระป๋อง
English-Thai: HOPE Dictionary
fillern. ผู้บรรจุ,ผู้ใส่,ผู้อัด,เครื่องอัด,เครื่องบรรจุ,สิ่งที่ใช้อัด
English-Thai: Nontri Dictionary
filler(n) สิ่งที่ทำให้เต็ม,เครื่องบรรจุ,เครื่องวัด,ไส้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fillerตัวเสริม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fillerสารตัวเติมเป็นวัสดุที่อยู่ในรูปของแข็ง มีขนาดอนุภาคเล็ก ซึ่งอาจจะเติมลงไปในยางหรือน้ำยางได้ในปริมาณมากเพื่อปรับปรุงสมบัติต่างๆ หรือเพื่อลดต้นทุนการผลิต [เทคโนโลยียาง]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hey lets get the coconut filler guy over here and how about the guy sweeping the sand?เฮ้ เก็บต้นมะพร้าวไว้ที่นี่ แล้วเกี่ยวกับคนที่กรนบนผืนทรายล่ะ
About these filler words of yours.ใช่ พวกคำเติมเนี่ยแหละ
It's a filler year. I am stuck in a filler year.ใช่ ช่วงอายุนี้ ฉันจะติดอยู่ในช่วงอายุนี้ตลอดไป
Everything else that happens in the meantime is your amazing filler of a game.ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้น ในเวลาเดียวกัน เป็นสิ่งที่คุณช่วยเสริมให้เกมดูตระการตายิ่งขึ้น
There is a gap, house left, rows EE, FF. Get fillers.มีเก้าอี้ว่างแถว-อี จัดคนไปนั่งให้เต็ม
Most of it was just filler.ส่วนใหญ่ของมันเป็นฟิลเลอร์เพียงแค่.

filler ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
补白[bǔ bái, ㄅㄨˇ ㄅㄞˊ, 补白 / 補白] filler (in a newspaper or magazine)

filler ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
フィラー[, fira-] (n) filler
充填剤[じゅうてんざい, juutenzai] (n) filler (for making plastic, rubber, etc.)
埋め草[うめくさ, umekusa] (n) (page) filler
填料[てんりょう, tenryou] (n) loading material (for making paper); filler
給油口[きゅうゆこう, kyuuyukou] (n) fuel filler opening; tank pipe opening
繋ぎ[つなぎ, tsunagi] (n) (uk) {comp} stopgap measure; filler (i.e. time, space); patch
賦形剤[ふけいざい, fukeizai] (n) excipient (inactive ingredient added to a drug); filler
六号記事[ろくごうきじ, rokugoukiji] (n) (space) filler; fill-in (in magazines, newspapers, etc.)

filler ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดินสอพอง[n.] (dinsøphøng) EN: soft-prepared chalk ; white clay filler ; body powder FR: craie [f]
สีโป๊[n. exp.] (sī pō) EN: filler ; body filler ; putty FR:

filler ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Öldeckel {m}oil filler cap
Ausbrennmasse {f}organic filler
Schweißzusatzwerkstoff {m}filler metal
Schweißzusatz {m}filler metal
Kernreiter {m} (Wulst)filler (bead)
Wulstfahne {f}filler strip (bead); flipper [Am.]; flipper strip [Am.]
Spachtelmasse {f}filler; priming material

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า filler
Back to top