ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*fighter*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น fighter, -fighter-

*fighter* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bullfighter (n.) นักสู้วัว
fighter (n.) นักสู้ See also: นักรบ, นักมวย, ผู้กล้า, วีรบุรุษ Syn. combatant, contender, warrior
fighter (n.) เครื่องบินประจัญบาน See also: เครื่องบินขับไล่
fighter pilot (n.) นักบินที่ยิงเครื่องบินศัตรูได้ตั้งแต่ห้าลำขึ้นไป Syn. veteran, combat pilot
fighter-bomber (n.) เครื่องบินทิ้งระเบิดและป้องกันภัย
firefighter (n.) เจ้าหน้าที่ดับเพลิง See also: เจ้าหน้าที่ผจญเพลิง, พนักงานดับเพลิง
firefighter (n.) นักผจญเพลิง
prizefighter (n.) นักชกมวยอาชีพ
resistance fighter (n.) กองโจร See also: การรบแบบกองโจร Syn. underground soldier
resistance fighter (n.) กองโจร See also: การรบแบบกองโจร Syn. underground soldier
English-Thai: HOPE Dictionary
fighter bomberเครื่องบินทิ้งระเบิดด้วย
fighter(ไฟ'เทอะ) n. นักมวย,นักรบ,เครื่องบินรบ,ผู้ชอบต่อสู้,นักต่อสู้, Syn. contender
fire fightern. พนักงานดับเพลิง., See also: fire fighting n.
English-Thai: Nontri Dictionary
fighter(n) ผู้ต่อสู้,นักรบ,นักมวย,เครื่องบินรบ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fighter planesเครื่องบินขับไล่ [TU Subject Heading]
Fire fightersพนักงานดับเพลิง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นักต่อสู้ (n.) fighter Syn. นักสู้
นักสู้ (n.) fighter
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Make no violent control movements like you did in the fighter planes.อย่าทำการควบคุมแบบรุนแรง อย่างที่คุณเคยทำในเครื่องบินต่อสู้
We got fighters from all over.เรามีนักสู้จากทั่วทุกมุม
I've been assigned by the lFAA to help you and the other North American fighters to find your way around.แมงได้รับการมอบหมายจาก lFAA ... ... เพื่อช่วยให้คุณและคนอื่น ๆ สู้อเมริกาเหนือ ... ... เพื่อหาทางของรอบ
The kumite is for the fighters, not for the people who read newspapers.kumite เป็นนักสู้ที่ไม่ได้สำหรับคนที่อ่านหนังสือพิมพ์
Every five years, the best fighters in its ranks would face each other in full contact with one winner emerging as the superior warrior the champion.ทุกห้าปีนักสู้ที่ดีที่สุดในการจัดอันดับของ ... ... จะต้องเผชิญซึ่งกันและกันในการติดต่อแบบเต็ม ... ... กับหนึ่งผู้ชนะเกิดขึ้นเป็นนักรบที่ดีกว่า ...
After three days one fighter will prove himself to be the best.หลังจากสามวัน ... ... หนึ่งในนักมวยที่จะพิสูจน์ตัวเองให้ดีที่สุด
All those different fighters in one event.ทุกคนสู้ที่แตกต่างกันในเหตุการณ์หนึ่ง
Good. You're a good fighter. You, good.ที่ดี คุณเป็นนักสู้ที่ดี คุณดี
The Starfighters are good - you can change all the pieces around.มีหุ่นยนต์เป็นล้านตัว ที่เปลี่ยนสภาพได้แล้ว นี่มันคือตึกที่กลายเป็นหุ่นยนต์
Even a prize-fighter has someone in his corner. Come on now, I know these people.นักมวยดีๆ ยังต้องมีพี่เลี้ยงเลย
Yes, and they are good fighters, too.ใช่ และพวกเขาก็เป็นนักสู้ที่เก่งด้วย
These are the planes that refuel... other fighter planes and bombers...นอกจากนี้ ยังมีเครื่องบินขนาดใหญ่ ซึ่งบรรจุ ยานรบส่วนบุคคลจำนวนมาก รวมถึงระเบิด

*fighter* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiān, ㄐㄧㄢ, 歼 / 殲] annihilate; abbr. for 殲擊機|歼击机, fighter plane; Jianji, PRC fighter plane based on Soviet MiG; usually 殲擊8型| 歼击8型
战士[zhàn shì, ㄓㄢˋ ㄕˋ, 战士 / 戰士] fighter; soldier; warrior
战机[zhàn jī, ㄓㄢˋ ㄐㄧ, 战机 / 戰機] fighter (aircraft)
战斗机[zhàn dòu jī, ㄓㄢˋ ㄉㄡˋ ㄐㄧ, 战斗机 / 戰鬥機] fighter (aircraft)
歼击机[jiān jī jī, ㄐㄧㄢ ㄐㄧ ㄐㄧ, 歼击机 / 殲擊機] fighter plane; Jianji, PRC fighter plane based on Soviet MiG; usually 殲擊8型| 歼击8型
壮士[zhuàng shì, ㄓㄨㄤˋ ㄕˋ, 壮士 / 壯士] hero; fighter; brave strong guy; warrior (in armor)
战斗者[zhàn dòu zhě, ㄓㄢˋ ㄉㄡˋ ㄓㄜˇ, 战斗者 / 戰鬥者] fighter
前掠翼[qián, ㄑㄧㄢˊlu:e4 yi4, 前掠翼] swept-forward wing (on jet fighter)

*fighter* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
F16[エフじゅうろく, efu juuroku] (n) F-16 Fighting Falcon (fighter aircraft)
ガンファイター[, ganfaita-] (n) gunfighter
ステルス戦闘機[ステルスせんとうき, suterusu sentouki] (n) stealth fighter
ファイター[, faita-] (n) fighter; (P)
仮眠室[かみんしつ, kaminshitsu] (n) nap room (e.g. for doctors in an emergency ward, or firefighters in a fire station)
出初め式[でぞめしき, dezomeshiki] (n) New Year firefighters' event
戦闘爆撃機[せんとうばくげきき, sentoubakugekiki] (n) fighter bomber
果し状;果たし状(io)[はたしじょう, hatashijou] (n) (fighter's) letter of challenge
格闘家[かくとうか, kakutouka] (n) martial artist; fighter
消防士[しょうぼうし, shouboushi] (n) fireman; firefighter
網闘士[あみとうし, amitoushi] (n) retiarius (type of gladiator); net fighter
自由戦士[じゆうせんし, jiyuusenshi] (n) freedom fighter
鍾馗;鍾き[しょうき, shouki] (n) (1) Shoki the Plague-Queller; Zhong Kui (traditional Chinese deity said to prevent plagues and ward off evil beings); vanquisher of ghosts and evil beings, and reputedly able to command 80,000 demons; (2) Shoki (WWII fighter aircraft)
闘士[とうし, toushi] (n) fighter (for); militant; champion (of); boxer; (P)
闘牛士[とうぎゅうし, tougyuushi] (n) matador; bullfighter
鳶;鴟;鵄[とび;とんび, tobi ; tonbi] (n) (1) (uk) black kite (bird of prey, Milvus migrans); (2) (とび only) (abbr) (See 鳶職) construction worker; scaffold erector; firefighter; (3) (とんび only) (abbr) (See 鳶合羽) Inverness cape

*fighter* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชาตรี[n.] (chātrī) EN: doughty fighter ; skillful swordman ; blade ; warrior ; fighter FR:
ใจเสาะ[adj.] (jaisǿ) EN: fainthearted ; timorous ; without gumption ; not a fighter ; chickenhearted FR: timoré
เครื่องบินประจัญบาน [n.] (khreūangbin) EN: fighter FR: avion de chasse [m] ; chasseur [m] ; avion de combat [m]
เครื่องบินรบ[n. exp.] (khreūangbin) EN: fighter aircraft ; fighter plane ; fighter FR: avion de combat [m]
คู่แข่ง[n.] (khūkhaeng) EN: competitor ; rival ; opponent ; contender ; contestant ; challenger ; fighter ; opposition FR: rival [m] ; opposant [m] ; compétiteur [m] ; concurrent [m] ; challenger [m] (anglic.) ; challengeur [m] (anglic.)
มาทาดอร์[n.] (māthādø) EN: matador ; bullfighter FR: matador [m]
โมเดลเครื่องบินรบ[n. exp.] (mōdēn khreū) EN: military aircraft model ; fighter plane model FR:
นักมวย[n.] (nakmūay) EN: boxer ; pugilist ; fighter ; prizefighter FR: boxeur [m] ; pugiliste [m] (litt.)
นักมวยอาชีพ[n. exp.] (nakmūay āch) EN: professional boxer ; pugilist ; prizefighter FR: boxeur professionnel [m]
นักมวยสมัครเล่น[n. exp.] (nakmūay sam) EN: amateur boxer ; pugilist ; prizefighter FR: boxeur amateur [m]
นักรบ[n.] (nakrop) EN: warrior ; soldier ; combatant ; fighter ; man-at-arms ; knight FR: combattant [m] ; soldat [m] ; chevalier [m] ; guerrier [m] ; guerroyeur [m] (vx)
นักสู้[n. exp.] (nak sū) EN: fighter ; warrior FR: combattant [m]
พนักงานดับเพลิง[n. exp.] (phanakngān ) EN: firefighter ; fireman FR: pompier [m] ; sapeur-pompier [m]
สู้ชีวิต[v. exp.] (sū chīwit) EN: be a fighter FR:

*fighter* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jäger {m} [mil.]fighter (aircraft)
Jagdbomber {m} [mil.]fighter bomber
Jagdflieger {m} [mil.]fighter pilot
Jagdflugzeug {n} [mil.]fighter (plane)
Düsenjäger {m}jet fighter
Widerstandskämpfer {m}resistance fighter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *fighter*
Back to top