ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-fighter-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น fighter, *fighter*,

-fighter- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Make no violent control movements like you did in the fighter planes.อย่าทำการควบคุมแบบรุนแรง อย่างที่คุณเคยทำในเครื่องบินต่อสู้
After three days one fighter will prove himself to be the best.หลังจากสามวัน ... ... หนึ่งในนักมวยที่จะพิสูจน์ตัวเองให้ดีที่สุด
These are the planes that refuel... other fighter planes and bombers...นอกจากนี้ ยังมีเครื่องบินขนาดใหญ่ ซึ่งบรรจุ ยานรบส่วนบุคคลจำนวนมาก รวมถึงระเบิด
He much better fighter than you.เพิ่งจะรู้นะ ว่าพวกวาชูตู...
I hear there's a street fighter tournament being held around here.ได้ยินมาว่าแถวนี้มีการแข่งสตรีทไฟท์เตอร์น่ะค่ะ
But no matter how good a fighter you are, just remember, I can ask the king to hold the flag for me when I putt.แต่ถึงคุณจะสู้แค่ไหน จำไว้ว่า... ...กษัตริย์อาจถือธงให้ผมตอนพัต...
Becoming a top fighter takes time.การจะเป็นยอดฝีมือไม่ใช่ทุกคนก็เป็นได้นะ
But if you're a good fighter on the streets, you'll end up in jail.แต่ถ้าดีแต่ชกต่อยไปทั่ว สุดท้าย พวกนายก็จะต้องเข้าคุก
Then we're one fighter short... which means that we'll lose the match against Haekang.ดังนั้น พวกเราก็ขาดไปอีกคนหนึ่ง... ซึ่งหมายความว่า เราจะแพ้ในการแข่งกับแฮคัง
That man is Miyagi, the greatest fighter in Japan.ชายคนนี้คือ มิยาจิ, เค้าเป็นนักสู้ที่ยิ่งใหญ่ในญี่ปุ่น
But he's an up and coming fighter in Japan. And his opponent's Kim Jong-ho.แต่เค้าขึ้นมาระดับแนวหน้าไม่นาน ส่วนคู่ต่อสู้คือคิม จอง โฮ
So the fighter who'll be replacing him is a fighter by the name Kang-ho.ดังนั้นคู่ต่อสู้จึงมีการเปลี่ยนตัว เป็น คัง โฮ

-fighter- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiān, ㄐㄧㄢ, 歼 / 殲] annihilate; abbr. for 殲擊機|歼击机, fighter plane; Jianji, PRC fighter plane based on Soviet MiG; usually 殲擊8型| 歼击8型
战机[zhàn jī, ㄓㄢˋ ㄐㄧ, 战机 / 戰機] fighter (aircraft)
战斗机[zhàn dòu jī, ㄓㄢˋ ㄉㄡˋ ㄐㄧ, 战斗机 / 戰鬥機] fighter (aircraft)
歼击机[jiān jī jī, ㄐㄧㄢ ㄐㄧ ㄐㄧ, 歼击机 / 殲擊機] fighter plane; Jianji, PRC fighter plane based on Soviet MiG; usually 殲擊8型| 歼击8型

-fighter- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ステルス戦闘機[ステルスせんとうき, suterusu sentouki] (n) stealth fighter
戦闘爆撃機[せんとうばくげきき, sentoubakugekiki] (n) fighter bomber
格闘家[かくとうか, kakutouka] (n) martial artist; fighter
網闘士[あみとうし, amitoushi] (n) retiarius (type of gladiator); net fighter
自由戦士[じゆうせんし, jiyuusenshi] (n) freedom fighter
鍾馗;鍾き[しょうき, shouki] (n) (1) Shoki the Plague-Queller; Zhong Kui (traditional Chinese deity said to prevent plagues and ward off evil beings); vanquisher of ghosts and evil beings, and reputedly able to command 80,000 demons; (2) Shoki (WWII fighter aircraft)
闘士[とうし, toushi] (n) fighter (for); militant; champion (of); boxer; (P)

-fighter- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชาตรี[n.] (chātrī) EN: doughty fighter ; skillful swordman ; blade ; warrior ; fighter FR:
ใจเสาะ[adj.] (jaisǿ) EN: fainthearted ; timorous ; without gumption ; not a fighter ; chickenhearted FR: timoré
เครื่องบินประจัญบาน [n.] (khreūangbin) EN: fighter FR: avion de chasse [m] ; chasseur [m] ; avion de combat [m]
เครื่องบินรบ[n. exp.] (khreūangbin) EN: fighter aircraft ; fighter plane ; fighter FR: avion de combat [m]
คู่แข่ง[n.] (khūkhaeng) EN: competitor ; rival ; opponent ; contender ; contestant ; challenger ; fighter ; opposition FR: rival [m] ; opposant [m] ; compétiteur [m] ; concurrent [m] ; challenger [m] (anglic.) ; challengeur [m] (anglic.)
โมเดลเครื่องบินรบ[n. exp.] (mōdēn khreū) EN: military aircraft model ; fighter plane model FR:
นักมวย[n.] (nakmūay) EN: boxer ; pugilist ; fighter ; prizefighter FR: boxeur [m] ; pugiliste [m] (litt.)
นักรบ[n.] (nakrop) EN: warrior ; soldier ; combatant ; fighter ; man-at-arms ; knight FR: combattant [m] ; soldat [m] ; chevalier [m] ; guerrier [m] ; guerroyeur [m] (vx)
นักสู้[n. exp.] (nak sū) EN: fighter ; warrior FR: combattant [m]
สู้ชีวิต[v. exp.] (sū chīwit) EN: be a fighter FR:

-fighter- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Düsenjäger {m}jet fighter
Widerstandskämpfer {m}resistance fighter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -fighter-
Back to top