ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

measurable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *measurable*, -measurable-

measurable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
measurable (adj.) ซึ่งสามารถวัดได้ Syn. fathomable, weighable
measurableness (n.) การสามารถวัดได้
English-Thai: HOPE Dictionary
measurable(เมซ'เชอระเบิล) adj. วัดได้,ประมาณได้, See also: measurability n. measurably adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
measurable(adj) อาจจะวัดได้,พอประมาณ,พอกะได้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
measurable setเซตหาเมเชอร์ได้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Measurableสามารถวัดได้ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สูงค่า (v.) have immeasurable; have value Ops. ด้อยค่า, ต่ำค่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We must stop wasting money on pie-in-the-sky abstractions and spend it on practical, measurable ways to improve the lives of the people who are paying.เราต้องหยุดการสูญเสียเงินใน การนามธรรมพายในท้องฟ้า และใช้มันในทาง ปฏิบัติวิธีที่สามารถวัดได้ เพื่อปรับปรุงคุณภาพ ชีวิตของผู้คนที่จะจ่ายเงิน
I'm talking about something real, something measurable in the biology of the forest.แต่กำลังพูดถึงสิ่งที่มีัอยู่จริง ที่สามารถวัดได้ในทางชีววิทยา
Now if I play, chromatic scale there's no measurable response.ถ้าผมไล่โน๊ตไปเรื่อยๆ จะไม่มีปฎิกิริยาให้เห็นชัด
Pray we get a measurable delta in wattage.ภาวนาให้เรา สามารถวัดหน่วยไฟฟ้าของมันได้
... He possesses no measurable talent, his arrogance rivals even that of his father and he seems to relish in his fame...เค้าไม่เคยมีอะไรดีซักอย่าง ขี้เกียจหยิ่งจองหองซะยิ่งกว่าพ่อ ชอบมีชื่อเสียงให้ผู้คนสนใจ
I told you, there's been a measurable increase in workload now that I'm in third grade.ผมบอกแล้ว มีการบ้านเพิ่มขึ้นเยอะ เพราะผมขึ้นเกรดสาม
That ranch is simply not measurable in monetary terms.ทุ่งหญ้าตรงนั้นมีสามารถใช้เงินจำนวนมากซื้อได้หรอกคะ
Test solution 93 resulted in a slight reduction of leukocytes, but failed to produce measurable amounts of aberrant cell behaviour.วิธีที่ 93 ลูโคไซทส์ลดลงบางส่วน แต่ไม่สามารถมองเห็น เซลล์ที่ผิดปกติ
Test solution 112 generated no measurable change in Nadia's blood.วิธีที่ 112 ทดลองแล้ว ไม่มีผล กับเลือดนาเดีย
And if you do anything to sully my investment, the ride down, which you mentioned, will be sudden, precipitous, and measurable on the Richter scale.และถ้าคุณจะทำอะไร เพื่อ Sully การลงทุนของฉัน นั่งลงที่คุณกล่าวถึง จะฉับพลันชัน และวัดตามมาตราริกเตอร์.
Well, the measurable unit is called breakout strength.การวัดเป็นหน่วยเรียกว่าความต้านทานสูงสุด
It's a measurable step up from a cave.ก็ดีกว่าตอนที่อยู่ในถ้ำ

measurable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不赀[bù zī, ㄅㄨˋ ㄗ, 不赀 / 不貲] immeasurable; incalculable
深不可测[shēn bù kě cè, ㄕㄣ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄘㄜˋ, 深不可测 / 深不可測] deep and unmeasurable (成语 saw); unfathomable depths; incomprehensible; enigmatic and impossible to predict

measurable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
無量[むりょう, muryou] (n,adj-no) immeasurable; (P)
無量寿経[むりょうじゅきょう, muryoujukyou] (n) (See 浄土三部経) Sutra of Immeasurable Life
無量義経[むりょうぎきょう, muryougikyou] (n) Sutra of Immeasurable Meanings
神機[しんき, shinki] (n) miraculous deed; unmeasurable resourcefulness
計り知れない[はかりしれない, hakarishirenai] (exp,adj-i) unfathomable; inestimable; immeasurable; (P)

measurable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เซตหาเมเชอร์ได้[n. exp.] (set hā mēch) EN: measurable set FR:
เหลือคณนา[adj.] (leūa khanan) EN: countless ; indescribable ; immeasurable FR: incommensurable
เหลือล้นพ้นประมาณ[adj.] (leūalon pho) EN: boundless ; immeasurable FR:
ไม่สามารถจะวัดได้[adj.] (mai sāmāt j) EN: immeasurable FR:

measurable ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
messbar {adj} | messbarer | am messbarstenmeasurable | more measurable | most measurable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า measurable
Back to top