ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

endear

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *endear*, -endear-

endear ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
endear (vt.) ทำให้เป็นที่รักใคร่ See also: ทำให้ได้รับความรักใคร่, ทำให้ได้รับความชื่นชอบ Syn. attach, charm
endear to (phrv.) ทำให้เป็นที่รักสำหรับ See also: ทำให้เป็นที่รักของ
endearing (adj.) ซึ่งเป็นที่รัก See also: น่ารัก, เป็นที่รัก Syn. appealing, likable, lovable
endearment (n.) การทำให้เป็นที่รัก See also: การแสดงความรัก Syn. affection, fondness, love
English-Thai: HOPE Dictionary
endear(เอนเดียร์') vt. ทำให้เป็นที่รัก
English-Thai: Nontri Dictionary
endear(vt) เป็นที่รัก,เป็นดวงใจ
endearment(n) ความเป็นที่รัก,การแสดงความรัก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then that ability you have to endear yourself to the royal family has finally paid off.งั้นความสามารถของนายในการ ทำให้ตัวเองเป็นที่ชื่นชมของ ครอบครัวราชวงศ์ คงหมดไปแล้วล่ะ
... whowanderoutside. That can be a very endearing quality.... ที่คิดนอกกรอบ และซึ่งทำได้ดีมาก
Cute, and rather, cliché, in an endearing kind of way.น่ารักและค่อนข้างคิดโบราณ ในชนิดที่เป็นที่รักของทาง
Ned, you've endeared yourself into the hearts of everyone here.เน็ด นายเป็นที่รัก ของทุกคนในนี้
It's just an expression. A term of endearment.มันเป็นแค่การเเสดงออก การเป็นทีมที่รักกัน
You should leave this endearing place as soon as possible.พวกคุณต้องย้ายออกจากสถานที่ อันเป็นที่รักนี่ ในทันทีที่ทำได้
She said the mother called the boy puyule, which I think is a romanian term of endearment.เธอบอกว่าคนแม่เรียกเด็กผู้ชายว่า พูยูเล่ ที่ชั้นคิดว่าเป็นภาษาโรมาเนีย แปลว่าที่รัก
Penny has upgraded his designated term of endearment,เพนนี ได้ถูกแต่งตั้งเป็น คนที่เป็นที่รัก
I wasn't under the impression that episode had endeared me to the Vatican.เรื่องลึกลับ ฉันคิดว่าตอนนี้ วาติกันที่ทำให้ฉัน๎ ndrageasca.
A trait which yet endears me to my husband.สามีที่ยังเป็นที่รักของฉัน
You were such a terrible spy, we thought it was sort of... endearing.ฉันว่ามันออกจะน่ารักดี
She called me Tae Seong-ssi*... (*term of endearment)เธอเรียกผมว่า"คุณแทซอง"ต่างหาก

endear ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
昵称[nì chēng, ㄋㄧˋ ㄔㄥ, 昵称] nickname; diminutive; term of endearment
坏包儿[huài bāo r, ㄏㄨㄞˋ ㄅㄠ ㄖ˙, 坏包儿 / 壞包兒] rascal; rogue; little devil (term of endearment)
情话[qíng huà, ㄑㄧㄥˊ ㄏㄨㄚˋ, 情话 / 情話] terms of endearment; words of love
爱称[ài chēng, ㄞˋ ㄔㄥ, 爱称 / 愛稱] term of endearment; pet name; diminutive

endear ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
可愛げがない[かわいげがない, kawaigeganai] (exp,adj-i) charmless; lacking charm; not adorable; unendearing; not very nice at all
天涯比隣[てんがいひりん, tengaihirin] (exp) a great distance does not detract from the feeling (relationship) of endearment; feeling as though a dear one faraway were living in one's close neighborhood
小母[おば, oba] (n) (uk) (used with suffix -san or -sama) endearing term for unrelated older woman; (with suffix -san) term used by a child to address unrelated adult female
小父[おじ, oji] (n) (used with suffix -san or -sama) endearing term for unrelated older man; (with suffix -san) term used by a child to address unrelated adult male
甘い言葉[あまいことば, amaikotoba] (exp) (See おだて) alluring words; endearing words; sugared words; sweet words; honeyed words; flattery; cajolery
紅顔可憐[こうがんかれん, kougankaren] (n,adj-na) youthful and endearing; rosy-cheeked and sweet
給う;賜う[たまう, tamau] (v5u) (1) (arch) to receive; (2) to grant; to bestow; to award; (3) (male) semi-polite or endearing auxiliary verb indicating reception by the speaker (suffixed to the -masu stem of another verb)
重愛[じゅうあい, juuai] (n) endearment

endear ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉอเลาะ[v.] (chølǿ) EN: wheedle ; cajole ; flatter ; blandish ; endear oneself to ; fawn on ; toady ; curry favour with ; coo ; speak winningly FR: flatter ; enjôler
ลุง[n.] (lung) EN: uncle (term of endearment) FR: oncle [m] (terme affectif)
แม่[n. - pr.] (maē) EN: mum (term of endearment) FR: mère [f] (terme affectif)

endear ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
lieb; geliebt {adj} | am liebsten; am teuerstendear | dearest
Kosename {m}term of endearment
Kosewort {n}term of endearment; term of affection

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า endear
Back to top