ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

adopt

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *adopt*, -adopt-

adopt ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
adopt (vt.) รับเลี้ยงเป็นลูก Syn. take in, raise, take from an orphanage
adopt (vt.) รับเอามา See also: รับเอา
adopt (vt.) ลงมติยอมรับ Syn. affirm
adopt (vt.) เลือกใช้ See also: นำมาใช้
adopt as (phrv.) ยอมรับเป็นบุตรบุญธรรม See also: ยอมรับเป็นลูก, ยอมรับ
adopt as (phrv.) เลือก (บางคน) เป็นตัวแทน
adoptable (adj.) ที่สามารถรับเอามาได้
adopted child (n.) บุตรบุญธรรม Ops. ordinary child
adoption (n.) การรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม See also: ขั้นตอนการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม
adoption (n.) การเลือกเอา See also: การเลือกรับเอามา Syn. choosing, choice, selection
adoptive (adj.) ที่เกี่ยวกับการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม
adoptive parent (n.) ผู้ปกครอง Syn. babysitter
English-Thai: HOPE Dictionary
adopt(อะดอพทฺ') vt. นำมาใช้, รับเอา, เลี้ยงเป็นลูก -adopter, adoption n. -adoptive adj., Syn. take, utilize)
English-Thai: Nontri Dictionary
adopt(vt) เลี้ยงเป็นลูก,รับเป็นของตน,นำมาใช้
adoption(n) การรับเป็นของตน,การนำมาใช้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
adopted childบุตรบุญธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adoption๑. การรับข้อเสนอ, การมีมติเห็นชอบ๒. การรับบุตรบุญธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adoptionการรับเป็นบุตรบุญธรรม [TU Subject Heading]
Adoptive Transferเซลล์ผสมทั้งสองชุดนี้อย่างใดอย่างหนึ่งมาถ่ายทอด [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เปิดกว้าง (v.) adopt
เปิดรับ (v.) adopt Syn. เปิดกว้าง
บุญธรรม (adj.) adopted
บุตรบุญธรรม (n.) adopted child Syn. ลูกบุญธรรม
ลูกบุญธรรม (n.) adopted child See also: adoptive child Syn. บุตรบุญธรรม Ops. ลูกในไส้
พ่อบุญธรรม (n.) adoptive father
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If anything happened to my mom, do you think that Nell would adopt me?ถ้ามีไรเกิดขึ้นกับแม่ฉัน เธอคิดว่าเนลจะรับบุญธรรมฉันหรือเปล่า?
We need to adopt that thinking too, right?พวกเราอาจต้องปรับเปลี่ยนแนวความคิดซะบ้าง จริงมั๊ย
Sure, and maybe you can convince Alma to let you and Lureen adopt the girls.ช่าย นายอาจจะทำให้อัลมา ยอมให้นายกับลูรีนเลี้ยงลูกเขาเรากับอัลม่าได้
Better than fine. Mother plans to adopt me, so my dream of having some place to live out my life may come true.มาม่าวางแผนรับฉันเป็นบุตรบุญธรรม ความฝัน ที่จะหลบหนีชีวิตของฉันอาจเป็นจริง
I'll legally adopt him and raise him with wife's childrenผมจะรับเลี้ยงเขาเหมือนลูกเมียหลวง
Did you adopt the old man as your daddy?นาย รับตาแก่นั่น เป็นพ่อรึไง?
Mom and Dad would think it was a mistake to ever adopt me.พวกท่านก็จะคิดว่าไม่น่าเอาฉันมาเลี้ยง
OKAY, HALSTON, I'M SURE SOMEONE WILL ADOPT YOU.โอเค เฮลตัน ฉันแน่ใจ ว่าต้องมีคนอยากได้แกไปเลี้ยง
Dr. Cullen's like this foster dad/matchmaker. Maybe he'll adopt me.หมอคัลเลนเหมือนกับ พ่อบุญธรรมหรือไม่ก็พ่อสื่อ
They are to adopt a defensive strategy and never attackให้ตั้งรับ ห้ามออกรบ
Maybe I'm just not ready to adopt yet.ฉันอาจจะแค่ยังไม่พร้อมที่จะอุปการะเด็ก
Your dad was going to legally adopt serena and eric.พ่อของเธอกำลังจะรับเซเรน่าและอีริคเป็นลูกบุญธรรม

adopt ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
别出心裁[bié chū xīn cái, ㄅㄧㄝˊ ㄔㄨ ㄒㄧㄣ ㄘㄞˊ, 别出心裁 / 別出心裁] adopt an original approach; try to be different
抱养[bào yǎng, ㄅㄠˋ ㄧㄤˇ, 抱养 / 抱養] adopt (a child)
领养[lǐng yǎng, ㄌㄧㄥˇ ㄧㄤˇ, 领养 / 領養] adoption; to adopt a child
随风倒舵[suí fēng dǎo duò, ㄙㄨㄟˊ ㄈㄥ ㄉㄠˇ ㄉㄨㄛˋ, 随风倒舵 / 隨風倒舵] lit. to trim one's sail to the wind; fig. to adopt different attitude depending on the circumstances; unprincipled
对着干[duì zhe gàn, ㄉㄨㄟˋ ㄓㄜ˙ ㄍㄢˋ, 对着干 / 對著幹] to adopt confrontational posture; to meet head-on; to compete
采纳[cǎi nà, ㄘㄞˇ ㄋㄚˋ, 采纳 / 採納] accept; adopt
寄名[jì míng, ㄐㄧˋ ㄇㄧㄥˊ, 寄名] adopted name; to take a name (of one's adoptive family)
承继[chéng jì, ㄔㄥˊ ㄐㄧˋ, 承继 / 承繼] adoption (e.g. of a nephew as a son); to inherit
收养[shōu yǎng, ㄕㄡ ㄧㄤˇ, 收养 / 收養] adopt; adoption
养女[yǎng nǚ, ㄧㄤˇ ㄋㄩˇ, 养女 / 養女] adopted daughter
采择[cǎi zé, ㄘㄞˇ ㄗㄜˊ, 采择 / 採擇] select and adopt
义父母[yì fù mǔ, ㄧˋ ㄈㄨˋ ㄇㄨˇ, 义父母 / 義父母] foster-parents; adoptive parents
养母[yǎng mǔ, ㄧㄤˇ ㄇㄨˇ, 养母 / 養母] foster, adopted mother
养父[yǎng fù, ㄧㄤˇ ㄈㄨˋ, 养父 / 養父] foster, adopted father
嗣子[sì zǐ, ㄙˋ ㄗˇ, 嗣子] heir; adopted son
香格里拉[Xiāng gé lǐ lā, ㄒㄧㄤ ㄍㄜˊ ㄌㄧˇ ㄌㄚ, 香格里拉 / 香格裡拉] Shangri-La (mythical location); Shangri-La, adopted name of Zhong Dian 中甸 in southwest Yunnan (Tibetan Gyeltang or Gyalthang, in former Tibetan province of Kham)

adopt ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
入れる(P);容れる;函れる[いれる, ireru] (v1,vt) (1) to put in; to let in; to take in; to bring in; to insert; to set (a jewel, etc.); to ink in (e.g. a tattoo); (2) to admit; to accept; to employ; to hire; (3) (esp. 容れる) to accept; to comply; to grant; to adopt (a policy, etc.); to take (advice, etc.); to listen to; to pay attention to; (4) to include; (5) to pay (one's rent, etc.); (6) to cast (a vote); (7) (See 淹れる) to make (tea, coffee, etc.); (8) to turn on (a switch, etc.); (9) to send (a fax); to call; (P)
取り込む(P);取込む;取りこむ[とりこむ, torikomu] (v5m,vt) (1) (See 採り込む) to take in; to bring in; to adopt (e.g. behaviour); to introduce; (2) {comp} to capture (e.g. image); to import; (3) to win over; to please; to curry favour with; to flatter; (4) to defraud of; to swindle; to embezzle; (v5m,vi) (5) to be busy; to be in confusion; to have trouble; (P)
取捨分別[しゅしゃふんべつ, shushafunbetsu] (n,vs) make a choice among many; select the good (desirable, necessary, relevant) and discard the rest; decision to adopt or reject
取捨選択[しゅしゃせんたく, shushasentaku] (n,vs,adj-no) selection; making a choice; sifting; decision to adopt or reject
採る[とる, toru] (v5r,vt) (1) to adopt (measure, proposal); (2) to pick (e.g. fruit); to catch (e.g. insects); to take (e.g. a sample); (3) to assume (attitude); (4) to take on (i.e. hire); to engage; (P)
斜に構える[しゃにかまえる;はすにかまえる;ななめにかまえる(ik), shanikamaeru ; hasunikamaeru ; nanamenikamaeru (ik)] (exp,v1) (1) to couch (a sword); (2) to look at cynically or ironically; (3) (arch) to stand ready (to do); to adopt a formal attitude
襟を正す[えりをただす, eriwotadasu] (exp,v5s) to straighten oneself; to straighten one's clothes and one's posture; to adopt a more serious attitude
アドプション[, adopushon] (n) adoption
仮親[かりおや, karioya] (n) adopted parents; temporarily assumed parents
入れ子;入れ籠[いれこ, ireko] (n) (1) nest (of boxes); nesting; (2) concealed information; (3) (入れ子 only) adopting a child after one's own has died; child adopted in this manner; (4) (See 櫓杭) cavity in an oar (fitted onto a peg as part of a traditional oarlock)
初度適用[しょどてきよう, shodotekiyou] (n) first-time adoption; initial application (e.g. of a new technology)
南蛮菓子[なんばんがし, nanbangashi] (n) (See カステラ,ボーロ,コンペイトー) confections adopted from Portugal, Spain, etc. during the Muromachi period and since Japanized
取り上げ;取上げ[とりあげ, toriage] (n) (1) adoption; acceptance; confiscation; (2) midwifery; midwife
取り上げる(P);取上げる(P);取りあげる;採り上げる[とりあげる, toriageru] (v1,vt) (1) to pick up; to take up; (2) to adopt; to accept; to listen to; (3) to take away; to confiscate; to deprive; to disqualify; (4) to deliver (a child); (P)
取り入れる(P);採り入れる;取入れる;取りいれる[とりいれる, toriireru] (v1,vt) (1) to harvest; to reap; (2) to take in; to gather in; (3) to adopt; (P)
取捨[しゅしゃ, shusha] (n,vs) choice; option; rejection or adoption; (P)
可決[かけつ, kaketsu] (n,vs) approval; adoption (e.g. motion, bill); passage; (P)
娘婿[むすめむこ, musumemuko] (n) adopted son-in-law; (P)
婿取り[むことり, mukotori] (n) adopting a son-in-law into one's family; marrying off one's daughter
婿養子;ムコ養子[むこようし(婿養子);ムコようし(ムコ養子), mukoyoushi ( mukoyoushi ); muko youshi ( muko youshi )] (n) son-in-law taken (adopted) into family
子分;乾児;乾分[こぶん, kobun] (n) (1) (See 手下) henchman; follower; (2) (子分 only) (arch) adopted child
引き取る(P);引取る(io)(P);引きとる[ひきとる, hikitoru] (v5r,vt) (1) to take over; to take back; to collect; to claim; (2) to take charge of; to take custody of; to look after; to take care of; to adopt; (3) to retire to a private place; to withdraw; to get out; (P)
復縁[ふくえん, fukuen] (n,vs) reconciliation (with one's spouse, adopted child, etc.)
採否[さいひ, saihi] (n) adoption or rejection
採択[さいたく, saitaku] (n,vs) adoption; selection; choice; (P)
採用[さいよう, saiyou] (n,vs) (1) use; adoption; acceptance; (2) appointment; employment; engagement; (P)
摂取[せっしゅ, sesshu] (n,vs) (1) intake; absorption; adoption; (2) assimilation; (P)
日本的経営[にほんてきけいえい, nihontekikeiei] (n) Japanese-style business management; adoption of Japanese business practices (such as lifelong employment, seniority-based promotions, etc.)
末期養子[まつごようし, matsugoyoushi] (n) deathbed adoption of a successor (to prevent extinction of the family line); person adopted by someone on his deathbed
漢字音[かんじおん, kanjion] (n) (See 音読み) Japanese pronunciation of a kanji (based on adopted Chinese pronunciations)
義子[ぎし, gishi] (n) adopted child
螟蛉[めいれい, meirei] (n) (1) (obsc) (See 青虫) hornworm; (2) (arch) adopted child
襲用[しゅうよう, shuuyou] (n,vs) adoption; following
貰い子[もらいご, moraigo] (n) adopted child; foster child
養嗣子[ようしし, youshishi] (n) adoptive heir
養子[ようし, youshi] (n) adopted child (usu. male); son-in-law; (P)
養子に行く[ようしにいく, youshiniiku] (exp,v5k-s) to be adopted; to enter a family as an adopted child
養家[ようか, youka] (n) adoptive family
養母[ようぼ, youbo] (n) foster mother; adoptive mother
養父[ようふ, youfu] (n) foster father; adoptive father; (P)

adopt ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุมัติ[v.] (anumat) EN: approve ; allow ; give consent ; permit ; sanction ; authorize ; endorse ; adopt ; allocate FR: approuver ; autoriser ; permettre ; accorder ; consentir ; donner son accord ; marquer son accord ; adopter
เลี้ยงเป็นลูก[v. exp.] (līeng pen l) EN: adopt a child FR: adopter un enfant
นำมาใช้[v. exp.] (nam mā chai) EN: apply ; bring to use ; put to use ; use ; make use of ; utilize ; adopt ; deploy ; implement FR: utiliser ; adopter
นับ[v.] (nap) EN: count as ; regard as ; adopt as ; accept FR: considérer
เปิดรับ[v.] (poēt rap) EN: admit ; adopt FR:
รับเป็นบุตรบุญธรรม[v. exp.] (rap pen but) EN: adopt a child FR: adopter un enfant
วางตน[v. exp.] (wāng ton) EN: behave ; conduct oneself ; comport oneself ; adopt an attitude FR:
เอาเด็กมาเลี้ยง[v. exp.] (ao dek mā l) EN: FR: adopter un enfant
บุญธรรม[adj.] (buntham) EN: adopted ; foster FR: adopté ; adoptif
บุตรบุญธรรม[n. exp.] (butbuntham) EN: adopted child ; adoptive child ; foster child FR: enfant adoptif [m]
การอนุมัติงบประมาณ[n. exp.] (kān anumat ) EN: budget adoption FR: adoption du budget [f]
การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม[n. exp.] (kān rap dek) EN: child adoption ; adoption FR: adoption d'un enfant [f] ; adoption [f]
การรับเลี้ยงเป็นลูก[n. exp.] (kān rap līe) EN: adoption FR: adoption d'un enfant [f] ; adoption [f]
กลุ่มนำสมัย[n. exp.] (klum namsam) EN: early adopters FR:
ลดบทบาท[v. exp.] (lot botbāt) EN: keep a low profile FR: adopter un profil bas
ลูกบุญธรรม[n. exp.] (lūk buntham) EN: adopted child ; adoptive child FR: enfant adoptif [m]
ปฏิบัติตน[v. exp.] (patibat ton) EN: behave ; conduct oneself FR: se comporter ; adopter un comportement
พ่อบุญธรรม[n. exp.] (phø buntham) EN: adoptive father FR: père adoptif [m]
ผู้รับบุตรบุญธรรม[n. exp.] (phū rap but) EN: adopteur FR:
รับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม[v. exp.] (rap dek pen) EN: FR: adopter un enfant
ทำสีหน้า[v. exp.] (tham sīnā) EN: make a face FR: adopter une expression ; prendre un air

adopt ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adoptierende {m,f}; Adoptierenderadopter
Adoptierte {m,f}; Adoptierteradoptee
Adoptivkind {n}adoptive child

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า adopt
Back to top