ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

imperspicuity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *imperspicuity*, -imperspicuity-

imperspicuity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
imperspicuity (n.) ความไม่เชื่อมโยงกัน See also: ความไม่สัมพันธ์กันอย่างมีเหตุผล Syn. disjointedness, incongruity

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า imperspicuity
Back to top