ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-demure-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น demure, *demure*,

-demure- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I haven't been elegant and demure since I graduated from finishing school.ฉันไม่ได้เห็นความสง่างาม และเป็นทางการ ก็นับตั้งแต่เรียนจบออกมาเนี่ยแหละ
Seeing this demure little trace of naked skin, well it gives him pleasure.การมองเห็นส่วนน้อยของผิวเรา ทำให้เขาพอใจ เมื่อคุณกำลังจะนั่งลง ในเวลานั้น ครู่หนึ่ง กดขาของเธอกับขาของเขา
But let's say I wanted to have a slightly more demure nose.แต่ฉันแค่อยากจะได้จมูก ที่มันดูเรียบร้อยมากขึ้น

-demure- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอียงอาย[v.] (īeng-āi) EN: be shy ; be bashful ; be diffident ; be modest ; be coy ; be demure FR:
เอียงอาย[adj.] (īeng-āi) EN: shy ; bashful ; diffident ; modest ; coy ; demure FR: timide ; modeste ; sage

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -demure-
Back to top