ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*demure*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น demure, -demure-

*demure* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
demure (adj.) เคร่งขรึม (โดยเฉพาะเด็กและผู้หญิง) See also: ขี้อาย Syn. modest, quiet Ops. showy, pretentious
demurely (adv.) อย่างเคร่งขรึม See also: อย่างสุขุม Syn. modestly
demureness (n.) ความประหม่า See also: การขี้อาย, ความกระดากอาย, การเหนียมอาย Syn. timidity, shyness
English-Thai: HOPE Dictionary
demure(ดิเมียว') adj. อาย,กระดาก,เคร่งขรึม,สงบเสงี่ยม., See also: demureness n., Syn. modest
English-Thai: Nontri Dictionary
demure(adj) เคร่งขรึม,สงบเสงี่ยม,กระดากอาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Montrose, this show will be elegant and demure, won't it?มอนท์โรส งานแสดงครั้งนี้ จะต้องออกมาสง่างาม และเป็นทางการอย่างมากนะ
I haven't been elegant and demure since I graduated from finishing school.ฉันไม่ได้เห็นความสง่างาม และเป็นทางการ ก็นับตั้งแต่เรียนจบออกมาเนี่ยแหละ
Seeing this demure little trace of naked skin, well it gives him pleasure.การมองเห็นส่วนน้อยของผิวเรา ทำให้เขาพอใจ เมื่อคุณกำลังจะนั่งลง ในเวลานั้น ครู่หนึ่ง กดขาของเธอกับขาของเขา
But let's say I wanted to have a slightly more demure nose.แต่ฉันแค่อยากจะได้จมูก ที่มันดูเรียบร้อยมากขึ้น
Oh, be warned -- like an Olsen twin, though she seems demure, she packs quite a punch.ขอเตือนไว้ ไม่ต่างอะไรกับแฝดโอเซ็น ถึงภายนอกจะดูติ๋ม แต่ตัวจริงแอบแรง
Figure out how to gracefully demureFigure out how to gracefully demure

*demure* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
大人しやか[おとなしやか, otonashiyaka] (adj-na) gentle; quiet; demure; sober; mild-mannered; meek
澄ます(P);清ます[すます, sumasu] (v5s,vt) to clear; to make clear; to be unruffled; to look unconcerned; to look demure; to look prim; to put on airs; (P)

*demure* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอียงอาย[v.] (īeng-āi) EN: be shy ; be bashful ; be diffident ; be modest ; be coy ; be demure FR:
เอียงอาย[adj.] (īeng-āi) EN: shy ; bashful ; diffident ; modest ; coy ; demure FR: timide ; modeste ; sage
เอียงอาย[adv.] (īeng-āi) EN: shyly ; bashfully ; diffidently ; modestly ; coyly ; demurely FR: timidement ; modestement ; sagement
ความอาย[n.] (khwām āi) EN: shyness ; shamefulness ; bashfulness ; coyness ; demureness FR: timidité [f] ; embarras [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *demure*
Back to top