ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*dart*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น dart, -dart-

*dart* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dart (n.) การเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว Syn. flit
dart (vi.) เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว Syn. flit
dart (n.) ลูกดอก See also: หอกซัด, หลาว Syn. missile, arrow
dart at (phrv.) เหลือบมอง See also: ชำเลือง, มองดูที่...อย่างรวดเร็ว Syn. flash at, shoot at, throw at
dartboard (n.) เป้าสำหรับปาลูกดอก See also: กระดานสำหรับปาลูกดอก
darter (n.) ปลาน้ำจืดตัวเล็กสีสันสดใส พบในทวีปอเมริกาเหนือ
English-Thai: HOPE Dictionary
dart(ดาร์ท) {darted,darting,darts} n. หลาว,ลูกดอก,การพุ่งเข้าไปอย่างฉับพลัน,เกมขว้างลูกดอกเข้าเป้า,เหล็กต่อยของแมลง v. พุ่งเข้าอย่างฉับพลัน,โผ,โถม,ขว้าง, See also: dartingly adv. ดูdart dartingness n. ดูdart, Syn. spurt
dartboadrd(ดาร์ท'บอด) n. กระดานเป้าลูกดอกในเกมขว้างลูกดอกเข้าเป้า,กระดานปาเป้า
dartle(ดาร์ท'เทิล) {dartled,dartling,dartles} vt.,vi. โถมเข้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง,ยิงเข้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง,ฉายแสงเข้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง
English-Thai: Nontri Dictionary
dart(n) หอกซัด,ลูกดอก,หลาว,การถา,การโถม,การโผ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พุ่งพรวด (v.) dart See also: jump, hurtle
ลูกดอก (n.) dart
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I remember, when I was younger, there was a well-known writer who used to dart down the back way whenever he saw me coming.ยังจําได้ตอนฉันเป็นสาว มีนักเขียนชื่อดังคนหนึ่ง... ที่มักจะหลบออกไปทางด้านหลัง ทุกครั้งที่เห็นฉันเดินมา
I can play games. I can play ventriloquist with my underwear. I can play darts while maintaining an erection.ผมเล่นหุ่นเชิดกางเกงในได้ เล่นปาเป้าด้วยไอ้จ้อนก็ได้
Three darts is too much!สามดอก... ...มากไปนะเพ่
It's the dart of a Wachootoo shaman.นี่คือลูกดอกของหมอผีวาชูตู
And when compared to one of the darts that hit me before?หวัดดี ดีใจที่ได้เจอกันอีก นายว่านี่อะไร
The Wachootoo dart is made of wood from a mimosa tree while the other is carved from a red fungus-bearing acalla.แล้วถ้าเทียบกับลูกดอกที่ ยิงฉันเมื่อก่อนหน้านี้ล่ะ เหมือนกันเด้ะ
Have you thought about Dartmouth anymore?Have you thought about Dartmouth anymore?
Brick, retrieve my darts! Huh?บริค เอาลูกดอกฉันมา!
I don't see why we gotta retrieve your darts and serve your tea.ฉันไม่เห็นว่าทำไมเราต้อง... คืนลูกดอกคุณและเสิร์ฟชาคุณด้วย
Those are darts dipped into a compound made from tree bark in South America.ระวังหน่อย มันคือลูกดอกเคลีอบส่วนผสม ที่สกัดจากเปลือกไม้ในแถบอเมริกาใต้
Put in your tranq dart and let it rip.ใส่ลูกดอกยาสลบและมันจะเข้าไป
YES, WELL,DARTMOUTH IS MY FIRST CHOICE.ฮะ ถ้าอย่างนั้น ดาร์ทเมาท์ก็คงจะเป็นตัวเลือกแรก

*dart* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
投射[tóu shè, ㄊㄡˊ ㄕㄜˋ, 投射] dart; projection
达特茅斯[Dá tè máo sī, ㄉㄚˊ ㄊㄜˋ ㄇㄠˊ ㄙ, 达特茅斯 / 達特茅斯] Dartmouth (place name)
达特茅斯学院[Dá tè máo sī xué yuàn, ㄉㄚˊ ㄊㄜˋ ㄇㄠˊ ㄙ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, 达特茅斯学院 / 達特茅斯學院] Dartmouth college
[biāo, ㄅㄧㄠ, 镳 / 鑣] darts; escort; horsebit
[shǐ, ㄕˇ, 矢] arrow; dart

*dart* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダーツ[, da-tsu] (n) darts
ちょろちょろ[, chorochoro] (adv,n,vs) (1) in trickles (e.g. water flowing); (2) darting about (e.g. a small animal); moving rapidly
ワードアート[, wa-doa-to] (n) {comp} WordArt
内頚動脈内膜剥離術;内頸動脈内膜剥離術[ないけいどうみゃくないまくはくりじゅつ, naikeidoumyakunaimakuhakurijutsu] (n) (obsc) carotid endarterectomy; CEA
剣(P);劒(oK);劍(oK)[けん(P);つるぎ, ken (P); tsurugi] (n) (1) sword (originally esp. a doubled-edged sword); sabre; saber; blade; (2) (けん only) bayonet; (3) (けん only) swordsmanship; (4) (けん only) stinger; ovipositor; dart; (P)
吹き矢;吹矢[ふきや, fukiya] (n) blowgun; blowpipe; dart
毒矢[どくや, dokuya] (n) poisoned arrow (dart)
目を白黒させる;眼を白黒させる[めをしろくろさせる, mewoshirokurosaseru] (exp,v1) to dart one's eyes about; to be surprised, confused or flustered
赤とんぼ;赤蜻蛉[あかとんぼ, akatonbo] (n) (1) (uk) (small) red dragonfly; (2) darter (dragonfly of genus Sympetrum, esp. the autumn darter, Sympetrum frequens)
駆け去る[かけさる, kakesaru] (v5r) to dart away; to dart off; to gallop away
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ワードアート[わーどあーと, wa-doa-to] WordArt

*dart* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จับเกล็ด[v. exp.] (jap klet) EN: make a dart FR:
จุมพรวด[n.] (jumphrūat) EN: Gobiidae ; Boleophthalmus boddarti FR: Gobiidae ; Boleophthalmus boddarti
กำพวด[n.] (kamphūat) EN: Boleophthalmus boddarti FR: Boleophthalmus boddarti
กำพุด[n.] (kamphut) EN: Boleophthalmus boddarti FR: Boleophthalmus boddarti
เกมปาลูกดอก[n. exp.] (kēm pā lūkd) EN: darts FR: jeu de fléchettes [m]
กลาก[n.] (klāk) EN: ringworm ; eczema FR: teigne [f] ; dartre [f] ; eczéma [m]
กบลูกศรพิษ[n. exp.] (kop lūksøn ) EN: Poison dart frog ; Dart-poison frog ; Poison frog ; Poison arrow frog FR:
ลูกดอก[n.] (lūkdøk) EN: dart FR: flèche [f] ; fléchette [f]
แมลงปอเข็มหางแต้มหน้าส้ม[n. exp.] (malaēngpø k) EN: Saffron-faced Blue Dart FR:
แมลงปอเข็มก้นแต้มธรรมดา[n. exp.] (malaēngpø k) EN: Common Bluetail ; Marsh Bluetail ; Ubiquitous Bluetail ; African Bluetail ; Senegal Golden Dartlet FR:
นกอ้ายงั่ว[n. exp.] (nok āi-ngūa) EN: darter FR:
นกอ้ายงั่ว[n. exp.] (nok āi-ngūa) EN: Oriental Darter ; Indian Darter ; Snakebird FR: Anhinga roux [m] ; Anhinga d'Asie [m] ; Anhinga d'Afrique [m] ; Anhinga du Sénégal [m] ; Anhinga indien [m]
ตุมพรวด[n.] (tumphrūat) EN: Gobiidae ; Boleophthalmus boddarti FR: Gobiidae ; Boleophthalmus boddarti

*dart* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Afrikanischer Schlangenhalsvogel {m} [ornith.]African Darter
Amerikanischer Schlangenhalsvogel {m} [ornith.]American Darter
Australischer Schlangenhalsvogel {m} [ornith.]Australian Darter
Wurfpfeil {m}; Dart
Mundartdichter {m}; Mundartdichterin
Mundartsprecher {m}; Mundartsprecherin
Indischer Schlangenhalsvogel {m} [ornith.]Indian Darter
Provencegrasmücke {f} [ornith.]Dartford Warbler (Sylvia undata)
Mundart {f} | Mundarten

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *dart*
Back to top