ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

missile

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *missile*, -missile-

missile ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
missile (n.) ขีปนาวุธ
missile (n.) สิ่งที่ขว้าง ปา หรือยิงออกไป เช่น ก้อนหิน จรวด Syn. projectile, cartride, rocket
missilery (n.) การทำระเบิดปรมาณู Syn. missilry
English-Thai: HOPE Dictionary
missile(มิส'เซิล,-ไซลฺ) n. ขีปนาวุธ,ขีปนาวุธนำวิถี adj. ใช้เป็นขีปนาวุธได้,ใช้ขับเคลื่อนขีปนาวุธ, Syn. projectile
missilery(มิส'เซิลรี) n. วิทยาศาสตร์การสร้างและใช้ขีปนาวุธ
English-Thai: Nontri Dictionary
missile(n) จรวด,ขีปนาวุธ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Missiles, High Velocityกระสุนปืนความเร็วสูง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขีปนาวุธ (n.) missile See also: guided missile Syn. อาวุธ
ขีปนาวุธนำวิถี (n.) ballistic missile
จรวดนำวิถี (n.) guided missile See also: steerable missile Syn. ขีปนาวุธนำวิถี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hold it, sister. we're not going near that thing. that missile has a 40-megaton nuclear warhead.ผมไม่เข้าใกล้ไอ้นั่นหรอก ขีปนาวุธนิวเคลียร์ 40 เมกะตัน
The Patriot is proofpositive that missile defense works.จรวด แพททริออต ทดสอบแล้วได้ผลดี... ... สามารถต่อต้านจรวดมิสซายร์ได้
What about the missile silos, the subs?โรงเก็บมิสไซดกับเรื่อดำน้ำล่ะ
Wouldn't have anything to do with a missile silo in their back field, would it ?ไม่มีอะไรแล้วที่คลังเก็บหัวรบที่หลังไร่นั่นไม่ใช่หรือ หรือไม่ใช่?
We heard about a missile malfunction.เราได้ข่าวเรื่องหัวรบไม่ทำงาน
The means of transportation for weapons of mass destruction, the missile are...จุดประสงค์ของการขนส่งอาวุธทำลายล้าง จรวดมิไซล์คือ...
There's a GPS missile tracking device on the ship. They'll blow it up. Kirk's got his money.มีเครื่องส่งสัญญาณติดอยู่ พวกนั้นจะระเบิดเรือ
That's it. That's the missile launcher.นั่นมันเครื่องยิงมิสไซล์
US and Chinese task forces approaching 100 nautical miles of cruise missile range.กำลังของเรากับจีน เข้ามาอยู่ในระยะยิงจรวดจู่โจม 100 ไมล์ทะเลแล้วครับ
I am not launching a missile attack against a major US city.ผมจะไม่สั่งยิงจรวดทำลายเมืองใหญ่ของอเมริกา
That is What's left of Raccoon City after the military fired a missile at it.นั่นคือเศษซากของแรคคูน ซิตี้ หลังจากถูกกองทัพยิงขีปนาวุธใส่
According to unconfirmed reports, the missile Was allegedly nuclear.จากแหล่งข่าวที่ยังไม่ยืนยัน มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นขีปนาวุธนิวเคลียร์

missile ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
反导导弹[fǎn dǎo dǎo dàn, ㄈㄢˇ ㄉㄠˇ ㄉㄠˇ ㄉㄢˋ, 反导导弹 / 反導導彈] anti-missile missile (such as the Patriot Missile)
导弹武器技术控制制度[dǎo dàn wǔ qì jì shù kòng zhì zhì dù, ㄉㄠˇ ㄉㄢˋ ˇ ㄑㄧˋ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ ㄓˋ ㄉㄨˋ, 导弹武器技术控制制度 / 導彈武器技術控制制度] Missile Technology Control Regime (MTCR)
导弹核潜艇[dǎo dàn hé qián tǐng, ㄉㄠˇ ㄉㄢˋ ㄏㄜˊ ㄑㄧㄢˊ ㄊㄧㄥˇ, 导弹核潜艇 / 導彈核潛艇] nuclear-powered missile submarine
宙斯盾[zhòu sī dùn, ㄓㄡˋ ㄙ ㄉㄨㄣˋ, 宙斯盾] Zeus's shield; Aegis combat system (US missile guidance)
空对空导弹[kōng duì kōng dǎo dàn, ㄎㄨㄥ ㄉㄨㄟˋ ㄎㄨㄥ ㄉㄠˇ ㄉㄢˋ, 空对空导弹] air-to-air missile
空对空导弹[kōng duì kōng dǎo dàn, ㄎㄨㄥ ㄉㄨㄟˋ ㄎㄨㄥ ㄉㄠˇ ㄉㄢˋ, 空对空导弹 / 空對空導彈] air-to-air missile
反弹导弹[fǎn dàn dǎo dàn, ㄈㄢˇ ㄉㄢˋ ㄉㄠˇ ㄉㄢˋ, 反弹导弹 / 反彈導彈] antimissile missile
巡航导弹[xún háng dǎo dàn, ㄒㄩㄣˊ ㄏㄤˊ ㄉㄠˇ ㄉㄢˋ, 巡航导弹 / 巡航導彈] cruise missile
地对空导弹[dì duì kōng dǎo dàn, ㄉㄧˋ ㄉㄨㄟˋ ㄎㄨㄥ ㄉㄠˇ ㄉㄢˋ, 地对空导弹 / 地對空導彈] ground-to-air missile
导弹[dǎo dàn, ㄉㄠˇ ㄉㄢˋ, 导弹 / 導彈] guided missile; cruise missile; missile
弹道导弹[dàn dào dǎo dàn, ㄉㄢˋ ㄉㄠˋ ㄉㄠˇ ㄉㄢˋ, 弹道导弹 / 彈道導彈] missile
飞弹[fēi dàn, ㄈㄟ ㄉㄢˋ, 飞弹 / 飛彈] missile
战术导弹[zhàn shù dǎo dàn, ㄓㄢˋ ㄕㄨˋ ㄉㄠˇ ㄉㄢˋ, 战术导弹 / 戰術導彈] tactical missile

missile ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
BMD[ビーエムディー, bi-emudei-] (n) ballistic missile defense; BMD
MD[エムディー, emudei-] (n) (1) (See ミニディスク) minidisc; MD; (2) missile defense; MD; (3) magnetic disk; MD; (4) (See マーチャンダイジング) merchandising
TMD[ティーエムディー, tei-emudei-] (n) theater missile defense; TMD
キューバ危機[キューバきき, kyu-ba kiki] (n) Cuban Missile Crisis (1962)
ミサイル防衛[ミサイルぼうえい, misairu bouei] (n) missile defence; missile defense
ミサイル駆逐艦[ミサイルくちくかん, misairu kuchikukan] (n) (guided) missile destroyer
弾道ミサイル[だんどうミサイル, dandou misairu] (n) ballistic missile
弾道ミサイル破壊措置命令[だんどうミサイルはかいそちめいれい, dandou misairu hakaisochimeirei] (n) (See 破壊措置命令) ballistic-missile shoot-down order; order to shoot down a ballistic missile
弾道ミサイル防衛[だんどうミサイルぼうえい, dandou misairu bouei] (n) ballistic missile defence; ballistic missile defense
空対空ミサイル[くうたいくうミサイル, kuutaikuu misairu] (n) air-to-air missile
精密誘導ミサイル[せいみつゆうどうミサイル, seimitsuyuudou misairu] (n) (See 誘導ミサイル) precision guided missile
誘導弾[ゆうどうだん, yuudoudan] (n) guided missile
迎撃ミサイル[げいげきミサイル, geigeki misairu] (n) interceptor missile
ABM[エービーエム, e-bi-emu] (n) (1) antiballistic missile; ABM; (2) activity-based management; ABM
ATM[エーティーエム, e-tei-emu] (n) (1) automatic teller machine; ATM; automated teller machine; (2) asynchronous transfer mode; ATM; (3) anti-tank missile; ATM; (P)
GM[ジーエム, ji-emu] (n) (1) general manager; GM; (2) guided missile; (adj-f) (3) genetically modified; GM
ICBM[アイシービーエム, aishi-bi-emu] (n) (See 大陸間弾道ミサイル) intercontinental ballistic missile; ICBM
IRBM[アイアールビーエム, aia-rubi-emu] (n) (See 中距離弾道ミサイル) intermediate-range ballistic missile; IRBM
SLBM[エスエルビーエム, esuerubi-emu] (n) (See 潜水艦発射弾道ミサイル) submarine-launched ballistic missile; SLBM
イージス;エイジス[, i-jisu ; eijisu] (n) (1) aegis (mythical shield); (2) (See イージスシステム) Aegis (system); Aegis (missile guidance system)
サイドワインダー[, saidowainda-] (n) (1) sidewinder (species of rattlesnake, Crotalus cerastes); (2) sidewinder (missile)
サム[, samu] (n) (1) sum; (2) surface-to-air missile; SAM; (P)
チャパラル[, chapararu] (n) Chaparral (missile)
ファルコン[, farukon] (n) (1) falcon; (2) Falcon (missile)
大陸間弾道ミサイル[たいりくかんだんどうミサイル, tairikukandandou misairu] (n) Intercontinental Ballistic Missile; ICBM
対弾道弾[たいだんどうだん, taidandoudan] (n) anti-ballistic (missile)
弾道弾迎撃ミサイル[だんどうだんげいげきミサイル, dandoudangeigeki misairu] (n) anti-ballistic missile; ABM
撃ち込む[うちこむ, uchikomu] (v5m) to fire into (e.g. a crowd); to launch (e.g. missiles); to lob (e.g. grenades)
潜水艦発射弾道ミサイル[せんすいかんはっしゃだんどうミサイル, sensuikanhasshadandou misairu] (n) submarine-launched ballistic missile; SLBM
空対地ミサイル[くうたいちミサイル, kuutaichi misairu] (n) air-to-surface missile; ASM
誘導ミサイル[ゆうどうミサイル, yuudou misairu] (n) guided missile; GM
飛び道具;飛道具[とびどうぐ, tobidougu] (n) firearms; missile; projectile weapon
飛翔体[ひしょうたい, hishoutai] (n) flying object (e.g. a rocket, missile, etc.); projectile

missile ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จรวด[n.] (jarūat) EN: rocket ; missile ; space vehicle FR: fusée [f] ; missile [m] ; roquette [f] ; lanceur [m]
จรวดนำวิถี[n.] (jarūatnamwi) EN: guided missile FR: missile téléguidé [m]
ขีปนาวุธ[n.] (khīpanāwut) EN: missile ; ballistic missile FR: missile balistique [m]
ขีปนาวุธนำวิถี[n.] (khīpanāwutn) EN: ballistic missile ; guided missile FR:
ลูกโยน[n.] (lūkyōn) EN: clay missile for chasing birds FR:
ระบบป้องกันขีปนาวุธ[n. exp.] (rabop pǿngk) EN: missile defense system (Am.) ; missile defence system FR: système de défense antimissile [m]
โรคกลัวกระสุน[n. exp.] (rōk klūa kr) EN: ballistophobia ; fear of missiles or bullets FR:

missile ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alliierte Raketenabwehr {f} [mil.]Allied Missile Defense (AMD)
Anti-Raketen-Rakete {f} [mil.]anti-ballistic missile (ABM)
Raketenabwehr {f} [mil.]ballistic missile defense (BMD)
Marschflugkörper {m} [mil.]cruise missile
Interkontinentalrakete {f}ICBM : intercontinental ballistic missile
Interkontinentalrakete {f} [mil.]intercontinental ballistic missile (ICBM)
Atomrakete {f}nuclear missile
Kurzstreckenrakete {f}short-range missile
Raketenstützpunkt {m}missile base

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า missile
Back to top