ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-dart-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น dart, *dart*,

-dart- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I remember, when I was younger, there was a well-known writer who used to dart down the back way whenever he saw me coming.ยังจําได้ตอนฉันเป็นสาว มีนักเขียนชื่อดังคนหนึ่ง... ที่มักจะหลบออกไปทางด้านหลัง ทุกครั้งที่เห็นฉันเดินมา
It's the dart of a Wachootoo shaman.นี่คือลูกดอกของหมอผีวาชูตู
The Wachootoo dart is made of wood from a mimosa tree while the other is carved from a red fungus-bearing acalla.แล้วถ้าเทียบกับลูกดอกที่ ยิงฉันเมื่อก่อนหน้านี้ล่ะ เหมือนกันเด้ะ
Put in your tranq dart and let it rip.ใส่ลูกดอกยาสลบและมันจะเข้าไป
Yeah, I remember that year. I think he got me a talking dart board.ใช่ ฉันจำปีนั้นได้ ฉันนึกว่าเขาให้ที่ปาเป้าซะอีก
A jade dart that can kill any mortal.ปิ่นหยก สามารถฆ่าผู้เป็นอมตะได้
If your first tranquiliser dart doesn't floor this thing, we have no option but to use live rounds.ถ้าที่นายคิดไม่เป็นแบบนั้นล่ะ เราไม่มีตัวเลือก แต่ใชสิ่งมีชีวิตรอบๆได้้
Or the dart they shot.หรือลูกดอกที่พวกมันยิง
I went to this dance and some emo chick gave me a dart hex.ฉันไปงานเต้นรำนี่ แล้วพวกสาวอีโมก็ให้นี่มา
Guy with your skills, Casey, you've got to be raking it in. Ah! You think one little dart is gonna drop 400 pounds of solid meat?แต่ด้วยความสามารถของนาย, เคซี่,\ นายควรได้ตำแหน่ง แกคิดว่า แค่นี้จะล้ม น้ำหนัก 400 ปอนด์
Yeah, this number is like an elephant dart to the public's face.ใช่ พวกเธอยังไม่สามารถเข้าไปอยู่ในใจของผู้ชมได้
So you can dart back and forth doing impressions of your friends.เธอแค่สลับข้างไปมา เพื่อเล่นเป็นเพื่อนของเธอ

-dart- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
吹き矢;吹矢[ふきや, fukiya] (n) blowgun; blowpipe; dart
目を白黒させる;眼を白黒させる[めをしろくろさせる, mewoshirokurosaseru] (exp,v1) to dart one's eyes about; to be surprised, confused or flustered
駆け去る[かけさる, kakesaru] (v5r) to dart away; to dart off; to gallop away

-dart- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จับเกล็ด[v. exp.] (jap klet) EN: make a dart FR:
กบลูกศรพิษ[n. exp.] (kop lūksøn ) EN: Poison dart frog ; Dart-poison frog ; Poison frog ; Poison arrow frog FR:
ลูกดอก[n.] (lūkdøk) EN: dart FR: flèche [f] ; fléchette [f]
แมลงปอเข็มหางแต้มหน้าส้ม[n. exp.] (malaēngpø k) EN: Saffron-faced Blue Dart FR:

-dart- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wurfpfeil {m}; Dart

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -dart-
Back to top