ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

guesswork

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *guesswork*, -guesswork-

guesswork ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
guesswork (n.) การคำนวณคร่าวๆ See also: การคาดการณ์อย่างคร่าวๆ Syn. guess, estimation
English-Thai: HOPE Dictionary
guesswork(เกส'เวิร์ค) n. การเดา
English-Thai: Nontri Dictionary
guesswork(n) การเดา,การเดาสุ่ม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm not gonna have one of my people scaring everybody... because of guesswork and hunches.ผมเตือนคุณ ฉันไม่อยากมี หนึ่งในคนของฉันกลัวทุกคน ... เนื่องจากการคาดเดา และลางสังหรณ์
This is where the guesswork begins.ที่นี่คือที่ ๆ เริ่มต้นอย่างคร่าว ๆ
Honey, we don't have time for guesswork and I'm responsible.ที่รัก เราไม่มีเวลามาเถียงกันนะ และผมมีส่วนที่ต้องรับผิดชอบ
Sixteen pages of inspired guesswork.ก็แค่ 16 หน้าของการเดาไปเรื่อยเปื่อย
Given the nature of your problem, seeing someone who knows Jack removes some of the guesswork.ตามปกติเเล้ว ปัญหาของคุณ คือ การเห็นใครบางคนที่รู้จักเเจ๊ค จะลบล้างการเป็นพวกชอบคาดคะเนด้วยตัวเองไปบ้าง

guesswork ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
山勘[やまかん, yamakan] (adj-na,n) guesswork; speculation
当てずっぽう[あてずっぽう, atezuppou] (n) (See 当て推量) conjecture; guesswork; at random
当て推量[あてずいりょう, atezuiryou] (n) (See 当てずっぽう) conjecture; guesswork; at random

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า guesswork
Back to top