ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-conjecture-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น conjecture, *conjecture*,

-conjecture- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We're not supposed to conjecture about the identity of the victim.ไม่ เราไม่ควรถูกบังคับให้ทำการตรวจสอบหลักฐาน
Objection. Conjecture again.ขอคัดค้าน เป็นการคาดเดาสุ่มอีกครั้ง
You can certainly smother its ring under the dull roar of conjecture and lies.คุณสามารถกลบเสียงกระดิ่งได้
It's a mathematical conjecture from the 19th century that states that the Riemann zeta function zeroes all lie on the critical line.มันคือทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ แนวคิดในศตวรรษที่ 19 ทฤษฎีของรีแมน ซีต้า เกี่ยวกับฟังก์ชั่นศูนย์ ที่อยู่บนเส้นวิกฤต
It's just conjecture on my part.มันแค่การคาดเดาในส่วนของผม

-conjecture- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哥德巴赫猜想[Gē dé bā hè cāi xiǎng, ㄍㄜ ㄉㄜˊ ㄅㄚ ㄏㄜˋ ㄘㄞ ㄒㄧㄤˇ, 哥德巴赫猜想] the Goldbach conjecture in number theory

-conjecture- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
と言うことだ[ということだ, toiukotoda] (exp) (1) (indicates hearsay) I've heard that ...; rumour has it that ...; (2) (expresses conjecture about another person's feelings or mindset) it appears as if ...
予察[よさつ, yosatsu] (n,vs) (obsc) guessing beforehand; conjecture in advance
憶断;臆断[おくだん, okudan] (n,vs) jumping to hasty conclusions; conjecture
憶説;臆説[おくせつ, okusetsu] (n) hypothesis; speculation; surmise; conjecture
推して[おして, oshite] (exp) by conjecture (deduction)
臆見;憶見[おっけん, okken] (n) conjecture

-conjecture- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดา[v.] (dao) EN: guess ; estimate ; reckon ; size up ; suppose ; conjecture ; surmise FR: estimer ; évaluer ; supposer ; deviner ; flairer ; pressentir ; conjecturer
การเดา[n.] (kān dao) EN: view FR: conjecture [f]
การคาดเดา[n.] (kān khātdao) EN: conjecture ; anticipation ; assumption FR:
การคาดคะเน[n.] (kān khātkha) EN: conjecture ; anticipation ; expectations FR: conjecture [f]
การคาดคะเนของพองกาเร[xp] (kān khātkha) EN: Poincaré conjecture FR:
เก็ง[v.] (keng) EN: estimate ; guess ; assume ; conjecture ; predict ; speculate ; expect FR: spéculer ; deviner ; présumer ; conjecturer (litt.)
คะเน[v.] (khanē) EN: estimate ; approximate ; conjecture ; speculate ; guess ; anticipate ; expect ; predict ; forecast ; reckon ; surmise FR: supputer ; évaluer ; spéculer ; conjecturer (litt.)
คาดคะเน[v.] (khātkhanē) EN: estimate ; speculate ; guess ; presume ; conjecture ; approximate ; think FR: estimer ; présumer ; supposer ; spéculer ; conjecturer (litt.) ; présupposer
คิดเอาเอง[v. exp.] (khit ao ēng) EN: surmise ; conjecture ; suppose FR:
คิดฝัน[v. exp.] (khit fan) EN: dream ; imagine ; fancy ; conjecture ; conceive FR: rêver ; imaginer
ข้อความคาดการณ์[n. exp.] (khøkhwām kh) EN: conjecture FR: conjecture [f]
ความคิดล่องลอย[n. exp.] (khwāmkhit l) EN: autism ; imagination ; melancholy ; conjecture FR:
สันนิษฐาน[v.] (sannitthān) EN: presume ; assume ; conjecture ; guess ; suppose ; surmise ; infer FR: présumer ; supposer ; conjecturer ; inférer (litt.)
ทาย[v.] (thāi) EN: predict ; prophesy ; divine ; guess ; make a guess ; conjecture ; prognosticate FR: prédire ; faire des prédictions ; deviner ; pronostiquer ; annoncer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -conjecture-
Back to top