ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*coincidence*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น coincidence, -coincidence-

*coincidence* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
coincidence (n.) การเกิดขึ้นพร้อมกัน Syn. simultaneity, simultaneousness, conjunction, concurrence, concurrency, coexistance, concomitance, concomitancy, contemporaneousness, synchronism
coincidence (n.) การสอดคล้องต้องกัน Syn. accord, accordance, consonance, unison, resemblance
coincidence (n.) เหตุการณ์บังเอิญ Syn. accident, luck, fate, fluke, chance, eventuality
English-Thai: HOPE Dictionary
coincidence(โคอิน'ซิเดินซฺ) n. ภาวะบังเอิญ,การเกิดขึ้นพร้อมกัน,ภาวะประจวบกัน,เหตุบังเอิญ,การสอดคล้องต้องกัน, Syn. concurence
English-Thai: Nontri Dictionary
coincidence(n) เหตุบังเอิญ,การพ้องกัน,การเกิดขึ้นพร้อมกัน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coincidenceความบังเอิญ [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's rather a coincidence, Mrs. Van Hopper.บังเอิญจริงๆ เลยครับ คุณนายแวน ฮอปเปอร์
You're not gonna mention the coincidence that you also live in Washington, D. C?คุณจะไม่บอกหน่อยเหรอ ว่าคุณบังเอิญอยู่ในวอชิงตันดีซีด้วย?
That's quite a coincidence. Did they know each other?บังเอิญทีเดียว พวกเธอรู้จักกันรึเปล่า?
Now, does that strike you as a fantastic coincidence, Mr. Dufresne, or is it just me?ตอนนี้ไม่ตีว่าคุณเป็นเรื่องบังเอิญที่ยอดเยี่ยมนาย Dufresne, หรือจะเป็นเพียงฉันหรือไม่
It's no coincidence that they're using primes. I don't get it.มันเป็นเรื่องบังเอิญที่พวกเขา กำลังใช้ช่วงเวลาที่ไม่มี
Is that a coincidence... or do these people have a racial commitment to crime?นั่นเป็นเพียงแค่เรื่องบังเอิญรึป่าว... . หรือคนพวกนั้น / มันมีข้อผูกมัดที่แท้จริงต่อการก่ออาชญากรรม?
Nothing's coincidence, baby.ไม่มีอะไรเกิดขึ้นพร้อมกันหรอก เด็กน้อย
When you walked out of the rain and into my club that wasn't just coincidence, was it?เมื่อเธอเดินออกจากถนน แล้วเข้ามาในคลับ ..มันไม่ใช่บังเอิญ// หรือว่าใช่?
Is it possible... there are no coincidences? Swing away, Merrill.เป็นไปได้ไหมว่านั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญ เหวี่ยงสุดชีวิต เมอร์ริล
Some might think this is a strange coincidence, but I do not.บางคนอาจเห็นเป็นเรื่องบังเอิญ แต่ไม่ใช่
Where some see coincidence, I see consequence.บางคนเห็นเป็นเหตุบังเอิญ ผมเห็นเป็นเหตุและผล
I don't believe in coincidence... these days I believe in miracles.ผมแทบจะไม่อยากเชื่อความบังเอิญนี้ วันนั้นผมคิดว่ามันเป็นปฎิหาิริย์

*coincidence* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刚巧[gāng qiǎo, ㄍㄤ ㄑㄧㄠˇ, 刚巧 / 剛巧] by chance; by coincidence; by good luck
碰巧[pèng qiǎo, ㄆㄥˋ ㄑㄧㄠˇ, 碰巧] by chance; by coincidence; to happen to
偶合[ǒu hé, ㄡˇ ㄏㄜˊ, 偶合] coincidence
巧合[qiǎo hé, ㄑㄧㄠˇ ㄏㄜˊ, 巧合] coincidence
恰巧[qià qiǎo, ㄑㄧㄚˋ ㄑㄧㄠˇ, 恰巧] fortunately; unexpectedly; by coincidence
神差鬼使[shén chāi guǐ shǐ, ㄕㄣˊ ㄔㄞ ㄍㄨㄟˇ ㄕˇ, 神差鬼使] the work of gods and devils (成语 saw); unexplained event crying out for a supernatural explanation; curious coincidence
鬼使神差[guǐ shǐ shén chāi, ㄍㄨㄟˇ ㄕˇ ㄕㄣˊ ㄔㄞ, 鬼使神差] demons and gods at work (成语 saw); unexplained event crying out for a supernatural explanation; curious coincidence

*coincidence* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一致[いっち, icchi] (n,vs) (1) coincidence; agreement; union; match; (2) conformity; consistency; (3) cooperation; (P)
不思議な縁[ふしぎなえん, fushiginaen] (n) quirk of fate; curious coincidence; happy chance
併発[へいはつ, heihatsu] (n,vs,adj-no) concurrence; coincidence; complication (in illness); (P)
吻合[ふんごう, fungou] (n,vs,adj-no) coincidence; anastomosis
奇縁[きえん, kien] (n) strange coincidence
契合[けいごう, keigou] (n,vs) coincidence of opinions, etc.; agreement
情意投合[じょういとうごう, jouitougou] (n,vs) (coincidence of) mutual sentiment; sharing the same sentiment with somebody; finding oneself on the same wavelength as somebody; seeing eye to eye
投合[とうごう, tougou] (n,vs) agreement; coincidence; congeniality
暗合[あんごう, angou] (n,vs) coincidence
符合[ふごう, fugou] (n,vs) agreeing; coincidence; (P)

*coincidence* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เหตุบังเอิญ[n. exp.] (hēt bang-oē) EN: accident ; accidental cause ; coincidence ; fortuitous circumstance FR: coïncidence [f] ; circonstance fortuite [f]
ความบังเอิญ[n.] (khwām bang-) EN: accident ; haphazard ; fortuity FR: hasard [m] ; coïncidence [f] ; accident [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *coincidence*
Back to top