ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cheap

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cheap*, -cheap-

cheap ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cheap (adj.) ขี้เหนียว See also: ตระหนี่ Syn. chinchy, chintzy, miserly, stingy
cheap (adj.) คุณภาพต่ำ Syn. inferior, poorly made, shoddy
cheap (adj.) ถูก See also: ราคาประหยัด, ราคาย่อมเยา, ราคาต่ำ, ราคาถูก Syn. inexpensive, low-priced Ops. costly, dear, expensive, high-priced
cheap and flashy (adj.) ที่มีราคาถูกทำให้ขายได้ง่าย
cheapen (vt.) ทำให้ราคาถูกขึ้น
cheapen (vt.) ราคาถูกขึ้น
cheapening (n.) การลดค่าเงิน See also: การลดความสำคัญ Syn. depreciation
cheaper (adj.) ที่ราคาถูกกว่า See also: ที่ประหยัดกว่า
cheaply (adv.) ในราคาที่ต่ำ See also: ถูก
cheapness (n.) ราคาถูก
English-Thai: HOPE Dictionary
cheap(ชีพ) adj.,adv. ถูก,ขั้นต่ำ,หยาบคาย,ไร้ศีลธรรม,ขวยใจ,ขี้เหนียว,ซึ่งได้มาง่าย, See also: cheapness n., Syn. inexpensive
cheapen(ชี'เพิน) {cheapened,cheapening,cheapens} vt. ทำให้ถูก,ดูถูก,ลดคุณภาพ,ทำให้มีค่าน้อยลง,ต่อรองราคา. -vi. ถูกลง,ราคาตก, Syn. depreciate
English-Thai: Nontri Dictionary
cheap(adj) ถูก,ไม่แพง,ย่อมเยา,มีค่าน้อย,ด้อย,เลว
cheapen(vt) ทำให้ถูก,ลดราคา,ทำให้หมดราคา,ทำให้ด้อยค่า,ทำให้เสื่อมลง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถูกๆ (adj.) cheap See also: inexpensive, low-price, low-cost Syn. ถูกมาก
ถูกมาก (adj.) cheap See also: inexpensive, low-price, low-cost
ความถูก (n.) cheapness See also: inexpensiveness, low-cost, low-price Syn. ราคาถูก Ops. ความแพง, ราคาแพง
ราคาถูก (n.) cheapness See also: inexpensiveness, low-cost, low-price Ops. ความแพง, ราคาแพง
ถูก (v.) be cheap See also: be inexpensive, be low-price, be low-cost Syn. ราคาต่ำ, ไม่แพง
ราคาต่ำ (v.) be cheap See also: be inexpensive, be low-price, be low-cost Syn. ไม่แพง
ไม่แพง (v.) be cheap See also: be inexpensive, be low-price, be low-cost Syn. ราคาต่ำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I thought you were some cheap hustler Johnny was running in.ฉันคิดว่าคุณเป็นนักธุรกิจบางอย่างราคาถูกจอห์นนี่ได้รับการทำงานใน
Gonna stay alive and ante up, gonna play it cheap and be on welfare the whole winter.อยากมีชีวิตปกติสุขก็ต้องยอมจ่าย... ถ้าขี้เหนียวก็ได้ขอรัฐบาลกิน ทั้งหน้าหนาวเเน่
A cheap idea that only low class humans would think of.ไอเดียโง่ๆ เท่าที่มนุษย์จะคิดได้
Suck my fat one, you cheap dime-store hood.มาดูดหำฉันสิ ไอ้เด็กอัธพาลร้านโชว์ห่วย
Oh, it's just so cheap and tawdry.มันช่างดูราคาถูก แต่ก็ฉูดฉาด
And this color of hers, it's from that cheap black dye she's been using at home.แล้วที่ผมเธอสีแบบนี้ ก็เพราะใช้แต่ยาย้อมผมถูกๆที่บ้าน
But I will not have her buy you for such a cheap price.แต่แม่จะไม่ยอมให้เธอมาซื้อ ตัวลูกไปในราคาถูกๆหรอก
Okay, I know it was a cheap shot, but I feel so much better now.โอเค พอคุยเจ๊าะแจ๊ะเสร็จ ฉันรู้สึกดีขึ้นเยอะเลย
There's cops all over me, man, like a cheap suit.ตำรวจตอมผมยังกะแมลงวัน
Either I'm an artist... or I'm just some cheap drag queen trying to get laughs.หรือฉันแค่บางลากราชินีถูกพยายามที่จะได้หัวเราะ
We'll drink cheap beer... we'll ride on the roller coaster till we throw up.โลดแล่นไปบนรถไฟเหาะ จนอ้วกออกมา
Bambi´s a cheap regular girl.ก็บอกแล้วว่าแบมบี้เป็นสาว 91

cheap ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
把戏[bǎ xì, ㄅㄚˇ ㄒㄧˋ, 把戏 / 把戲] acrobatics; jugglery; cheap trick; game
便宜货[pián yi huò, ㄆㄧㄢˊ ㄧ˙ ㄏㄨㄛˋ, 便宜货 / 便宜貨] a bargain; cheap goods
便[pián, ㄆㄧㄢˊ, 便] advantageous; cheap
低廉[dī lián, ㄉㄧ ㄌㄧㄢˊ, 低廉] cheap; inexpensive; low
平价[píng jià, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄧㄚˋ, 平价 / 平價] cheap; cut-price; par value
廉价[lián jià, ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄚˋ, 廉价 / 廉價] cheaply-priced
铁公鸡[tiě gōng jī, ㄊㄧㄝˇ ㄍㄨㄥ ㄐㄧ, 铁公鸡 / 鐵公雞] cheapskate; stingy person
门槛[mén kǎn, ㄇㄣˊ ㄎㄢˇ, 门槛 / 門檻] doorstep; sill; threshold; fig. knack or trick (esp. scheme to get sth cheaper)
便宜[pián yi, ㄆㄧㄢˊ ㄧ˙, 便宜] small advantages; to let sb off lightly; cheap; inexpensive

cheap ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
せこい[, sekoi] (adj-i) petty; small-minded; stingy; cheap (as in cheap shot, cheating, skirting the rules, etc.)
チープ[, chi-pu] (adj-na) cheap
チープガバメント[, chi-pugabamento] (n) cheap government
チープシック[, chi-pushikku] (n) cheap chic
チープレーバー[, chi-pure-ba-] (n) cheap labour (labor)
チャラい;ちゃらい[, chara i ; charai] (adj-i) flashy; gaudy; wrapped in cheap flattery
どや[, doya] (n) cheap lodging or flophouse, especially in a skid row area or slum
パチモン[, pachimon] (n) cheap imitations of famous brands
ハンディムック;ハンディームック[, handeimukku ; handei-mukku] (n) (See ムック) small, cheap book in the style of a magazine (wasei
べんべら[, benbera] (n) worn-out silk clothes; cheap items
二足三文;二束三文[にそくさんもん, nisokusanmon] (n,adj-no) dirt cheap; very cheap
俗っぽい[ぞくっぽい, zokuppoi] (adj-i) cheap (reading); vulgar; worldly-minded
大衆魚[たいしゅうぎょ, taishuugyo] (exp) cheap fish for the masses (e.g. sardines, mackerel, pike)
安泊まり;安泊り[やすどまり, yasudomari] (n,vs) (1) staying somewhere cheaply; (n) (2) cheap inn
安物買いの銭失い[やすものがいのぜにうしない, yasumonogainozeniushinai] (exp) you get what you pay for; buying cheap goods is a waste of money (because the quality is always so poor)
廉価版[れんかばん, renkaban] (n) popular edition; bargain priced edition; cheap edition
悪酒[あくしゅ, akushu] (n) cheap liquor
捨て値[すてね, sutene] (n) priced dirt cheap
粗酒粗肴[そしゅそこう, soshusokou] (n) cheap wines and unpalatable dishes (a modest (self-deprecating) way of offering a meal to a guest)
貧乏旅行[びんぼうりょこう, binbouryokou] (n) budget travel; penniless travel; travelling on the cheap
けち[, kechi] (n,adj-na) (1) (also 吝嗇) stinginess; miserliness; penny-pinching; cheesparing; miser; pinchpenny; skinflint; cheapskate; tightwad; niggard; (2) shabby; cheap; mangy; poor; (3) petty; narrow-minded; quibbling; mean-spirited; (4) bad luck; ill omen; glitch
けちん坊;吝嗇ん坊[けちんぼう;けちんぼ, kechinbou ; kechinbo] (n,adj-na) miser; cheapskate; skinflint
ちゃち[, chachi] (adj-na) cheap; rubbishy; shoddy; roughly made
どけち[, dokechi] (n,adj-na) (uk) cheapskate; very miserly
ワゴンセール[, wagonse-ru] (n) wagon sale (bargain corner to sell off stock cheaply)
三文[さんもん, sanmon] (n) cheapness; farthing
低級[ていきゅう, teikyuu] (adj-na,n,adj-no) low grade; vulgar; low class; cheap; low level
値安[ねやす, neyasu] (n) cheapness
割安(P);割り安[わりやす, wariyasu] (adj-na,n,adj-no) economical; comparatively cheap; (P)
[やす, yasu] (pref,suf) (1) cheap; (pref) (2) (See 安請け合い) rash; thoughtless; careless; indiscreet; frivolous
安い(P);廉い[やすい, yasui] (adj-i) (1) cheap; inexpensive; (2) (安い only) calm; peaceful; quiet; (P)
安っぽい[やすっぽい, yasuppoi] (adj-i) cheap-looking; tawdry; insignificant; (P)
安上がり(P);安上り[やすあがり, yasuagari] (adj-na) (See 安い・1) cheap; economical; (P)
安価(P);案価(iK)[あんか, anka] (adj-na,n,adj-no) low price; cheapness; (P)
安売り[やすうり, yasuuri] (n,vs) discount; bargain sale; selling cheaply; (P)
戯作三昧[げさくざんまい, gesakuzanmai] (n) being absorbed in writing popular novels (cheap fiction); being absorbed in writing something to amuse oneself
手軽[てがる, tegaru] (adj-na,n) easy; simple; informal; offhand; cheap; (P)
激安[げきやす, gekiyasu] (n,adj-no) dirt cheap; bargain priced
薄っぺら[うすっぺら, usuppera] (adj-na,n) very thin; flimsy; cheap; shallow
薄っぺらい[うすっぺらい, usupperai] (adj-i) (See 薄っぺら・うすっぺら) very thin; flimsy; cheap; shallow
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
安い[やすい, yasui] Thai: ถูก English: cheap

cheap ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ห้องบัดเจ็ท [n. exp.] (hǿng batjet) EN: budget room ; cheap room FR:
กระจอก[adj.] (krajøk) EN: shoddy ; poor ; inferior ; low ; base ; cheap FR: médiocre ; minable
น้ำเน่า[adj.] (nām nao) EN: junk ; trashy ; cheap ; bad ; ill FR:
น้อยหน้า[v.] (nøinā) EN: feel inferior (to) ; feel small ; feel cheap ; feel humiliated FR: avoir honte
ราคาไม่แพง[adj.] (rākhā mai p) EN: cheap FR: bon marché
ราคาถูก[adj.] (rākhā thūk) EN: low-priced ; cheap ; economical FR: à bas prix ; bon marché
ราคาถูกมาก[n. exp.] (rākhā thūk ) EN: knockdown price ; cheap as chips FR: prix très bon marché [m]
ราคาย่อมเยา[X] (rākhā yǿmya) EN: cheap ; inexpensive ; low-priced FR: bon marché ; pas cher ; prix modéré [m]
ซื้อได้ถูก[v. exp.] (seū dāi thū) EN: get (sth) cheap FR: acheter bon marché
ถูก[v.] (thūk) EN: be cheap ; be inexpensive ; have a low price FR: être bon marché
ถูก[adj.] (thūk) EN: cheap ; inexpensive ; low-cost, low-price FR: bon marché ; pas cher
ถูกจริง ๆ = ถูกจริงๆ[adj.] (thūk jing-j) EN: very cheap ; dirt cheat (idiom.) FR: très bon marché ; vraiment bon marché
ถูกเงิน[adj.] (thūk ngoen) EN: cheap ; low-priced ; inexpensive FR: bon marché
ราคาถูก[n. exp.] (rākhā thūk) EN: low price ; cheapness FR: prix modique [m] ; prix bon marché [m] ; prix juste [m]
ถูกกว่า[adj.] (thūk kwā) EN: cheaper FR: meilleur marché

cheap ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Billigkeit {f}cheapness
Tingeltangel {n}cheap night-club; honky-tonk
Trivialliteratur {f}cheap literature
billig; preiswert {adj} | billiger | am billigstencheap | cheaper | cheapest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cheap
Back to top