ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

alms

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *alms*, -alms-

alms ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
alms (n.) ของบริจาค See also: ของให้ทาน Syn. charity, donation
alms-seeking (adj.) ซึ่งดำรงชีวิตด้วยการขอทาน
almsgiver (n.) ผู้ให้ทาน See also: เจ้าของทาน
almshouse (n.) บ้านพักคนชรา
almshouse (n.) บ้านสงเคราะห์คนจน Syn. poorhouse, poverty
English-Thai: HOPE Dictionary
alms(อาล์มซ) n. ทาน,ของบริจาค,เงินบริจาค
almshouse(อาล์มซ' เฮาสฺ) n. บ้านสงเคราะห์คนจน, โรงทานสำหรับคนจน
almsman(อาล์มซ' เมิน) n., (pl. -men) ผู้รับทาน, ผู้รับของสงเคราะห์, ผู้ให้ทาน, ผู้ให้ของสังเคราะห์
almswoman(อาล์มซ' วูเมิน) n., (pl. -women) หญิงผู้รับทาน, หญิงผู้รับของสงเคราะห์,หญิงผู้ให้ทานผู้ให้ของสงเคราะห์
English-Thai: Nontri Dictionary
alms(n) ของบริจาค,ทาน
almshouse(n) โรงทาน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
almshouseสถานเคหสงเคราะห์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทักษิณาทาน (n.) giving alms to the dead See also: alms-giving
ทักษิโณทก (n.) water poured out while giving alms symbolical of donation See also: water poured into a hand as a token of an offering Syn. ทักขิโณทก
อุ้มบาตร (v.) hold an alms bowl
เลี้ยงพระ (v.) offer/present/give food alms to a Buddhist monk(s)
ใส่บาตร (v.) put food offerings in a Buddhist monk´s alms bowl Syn. ตักบาตร Ops. รับบาตร
การบริจาค (n.) alms See also: gift, donation, charity Syn. การให้, การแจก
การแจก (n.) alms See also: gift, donation, charity Syn. การให้, การบริจาค
การให้ (n.) alms See also: gift, donation, charity Syn. การบริจาค, การแจก
ทาน (n.) alms See also: gift, donation, charity Syn. การให้, การบริจาค, การแจก
ขันบาตร (n.) alms bowl Syn. บาตร
ทานบดี (n.) almsgiver See also: lord of alms, donator
ทานมัย (adv.) almsgiving
โรงทาน (n.) almshouse
การทำบุญ (n.) giving alms See also: giving in charity Syn. การสงเคราะห์
การสงเคราะห์ (n.) giving alms See also: giving in charity Syn. การทำบุญ
การให้ทาน (n.) giving alms See also: giving in charity Syn. การทำบุญ, การสงเคราะห์
ถลกบาตร (n.) removable alms-bowl sack with shoulder-strap Syn. ตลกบาตร
ทานศีล (adv.) usually give alms
ทาสทาน (n.) bad alms
บาตร (n.) monk´s alms-bowl
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Alms? Alms for the poor?ทำทาน ทำทานให้คนยากคนจน?
Bring that mantelpiece to the desk, and anoint the palms!เอาแผ่นเหล็กพวกนั้นมาคลุมด้วยในปาล์ม
I want you to let go of your gun, put your palms flat on the table and sit your ass down.ฉันต้องการให้คุณจะปล่อยให้ไปของปืนของคุณ ใส่ฝ่ามือของคุณแบนบนโต๊ะและนั่งตูดของคุณลง
A difficult poem, to flaunt his mastery of arcane poetic realms.บทกวีอันซับซ้อน เพื่ออวดว่าตัวเองเก่งในเรื่องกวี บทกวีอันซับซ้อน เพื่ออวดว่าตัวเองเก่งในเรื่องกวี
Please putyour hands out, palms together.ยื่นมือมาแล้วไพล่หลังไว้
Well, if you want to find him, you're gonna have to grease a few palms, if you get my drift.ถ้าคุณอยากหาเขา.. คุณต้องทำให้มือลื่น... ถ้าคุณมีของที่ผมต้องการ
Turn around, place your palms flat on the trunk.หันหลัง วางมือบนฝากระโปรง.
Do you remember when Chris came here first, and he had some serious qualms about riding?ยังจำตอนที่คริสมาที่นี่ครั้งแรกได้มั้ย เขากลัวการขี่ม้าแทบแย่ใช่มั้ย
By now my guy is probably back in his silver Beemer, parked outside 9321 Blossom Palms Lane.เย็นไว้ ลีซ ตอนนี้คนของผมคงกำลังนั่งอยู่ในรถบีเอ็ม ที่จอดอยู่หน้าบ้าน 9321 ซอนบลอซซั่มปาล์ม
Alongside... the hands of the clock... I stood watch as my happiness... slipped through the palms of my hands...ฉันเฝ้ามองดู ความสุขในชีวิต หลุดลอยไปจากฝ่ามือทั้งสองข้าง
Your palms were damp with the sweat you wiped off your forehead, and you use those same hands to press the tiger skins.ฝ่ามือของเจ้าเปียกเหงื่อที่เจ้าเช็ดจากหน้าผากของเจ้า แล้วเจ้าก็ใช้มือข้างเดียวกันนี้กดไปที่หนังเสือ ข้าเห็นหมดทุกอย่าง...
Okay, my palms are starting to sweat. I feel like I'm on a job interview.คุณทำผมเหงื่อแตก นี่ผมสัมภาษณ์งานอยู่เหรอ

alms ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bō, ㄅㄛ, 砵] alms bowl
[bō, ㄅㄛ, 钵 / 缽] alms bowl; small earthenware basin
钵盂[bō yú, ㄅㄛ ㄩˊ, 钵盂 / 缽盂] alms bowl
金钵[jīn bō, ㄐㄧㄣ ㄅㄛ, 金钵 / 金缽] (gold) alms bowl (of a Buddhist monk)
[yú, ㄩˊ, 釪] an alms bowl; a small bell
[bō, ㄅㄛ, 钵 / 鉢] small earthenware plate or basin; a monk's alms bowl; Sanskrit paatra
[gài, ㄍㄞˋ, 丐] beg for alms; beggar
[zhōu, ㄓㄡ, 周 / 賙] bestow alms
[zhōu, ㄓㄡ, 赒 / 賙] to give to the needy; to bestow alms; charity
赒人[zhōu rén, ㄓㄡ ㄖㄣˊ, 赒人 / 賙人] to help the needy; to bestow alms; charity

alms ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
施し物[ほどこしもの, hodokoshimono] (n) alms
施入[せにゅう, senyuu] (n) (arch) giving something as alms or dispensation; alms
両部[りょうぶ, ryoubu] (n) (1) {Buddh} two parts; both parts; (2) both realms (i.e. the Diamond Realm and the Womb Realm); (3) (abbr) (See 両部神道) Shinto-Buddhist amalgamation
合力[ごうりょく(P);ごうりき;こうりょく, gouryoku (P); gouriki ; kouryoku] (n,vs) (1) (ごうりょく only) resultant force; (2) assistance; help; (3) donation; alms; almsgiving; (P)
合掌礼拝[がっしょうらいはい, gasshouraihai] (n,vs) join one's hands in prayer; pray with (the palms of) one's hands together
喜捨[きしゃ, kisha] (n,vs) almsgiving
四土[しど, shido] (n) {Buddh} four realms (in Tendai Buddhism or Yogacara)
塵浄水[ちりじょうずい, chirijouzui] (n) ceremonious clapping and rubbing of the palms (sumo)
思し召し[おぼしめし, oboshimeshi] (n) (1) (hon) thoughts; opinion; (one's) discretion; (2) however much money you wish to give (as alms, a fee at a museum, etc.); (3) fondness (for a significant other, etc.; often used teasingly); love; fancy; liking
拝む[おがむ, ogamu] (v5m,vt) (1) to assume the posture of praying; to press the palms and fingers of both hands together; to do reverence (e.g. before a statue of the Buddha); to pay one's respects; (2) to beg; to make a supplication; (3) (hum) (sometimes used sarcastically in modern Japanese) to see (something or someone of high status); (P)
施行[しこう(P);せぎょう;せこう;しぎょう, shikou (P); segyou ; sekou ; shigyou] (n,vs) (1) (しこう, せこう, しぎょう only) execution; enforcing; carrying out; (2) (せぎょう only) giving alms; giving food to the poor or monks; (P)
旦那(P);檀那[だんな, danna] (n) (1) master (of a house, shop, etc.); (2) husband (informal); (3) word used to address a male patron, customer, or person of high status (sir, boss, master, governor); (4) (See パトロン・1) patron of a mistress, geisha, bar or nightclub hostess; sugar daddy; (5) {Buddh} (original meaning; usu. written as 檀那) (See 檀越,檀家) alms; almsgiving; almsgiver; (P)
檀越[だんおつ, dan'otsu] (n) alms-giver; person who donates to a monk or a temple; dana-pati
気がとがめる;気が咎める[きがとがめる, kigatogameru] (exp,v1) to feel guilty; to suffer from a guilty conscience; to feel uneasy; to have qualms about; to have scruples about; to feel regret
疑感[ぎかん, gikan] (n) (feelings of) doubt; misgivings; suspicion; qualms
竹とんぼ;竹蜻蛉[たけとんぼ, taketonbo] (n) small wooden Japanese toy that flies when spun between the palms of one's hands
詩編;詩篇[しへん, shihen] (n) (1) book containing a collection of poems; (2) Psalms (book of the Bible)

alms ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บาตร[n.] (bāt) EN: monk's alms bowl FR: sébile [f] ; bol d'aumône des bonzes [m]
บิณฑบาต[n.] (binthabāt) EN: food offerings to a monk ; pindabat ; daily alms round FR: offrande de nourriture aux moines [f]
บิณฑบาต[v.] (binthabāt) EN: ask for a gift ; beg ; ask as a favour ; beg alms ; seek alms ; ask for as a gift ; FR: demander la charité ; demander l'aumône
การให้ทาน[n. exp.] (kān hai thā) EN: giving alms ; giving in charity FR:
โคจรคาม[n.] (khøjarakhām) EN: [a village where a monk goes for alms or obtains his food] ; alms-resort village FR:
โคจร[n.] (khōjøn) EN: suitable place ; resort for alms FR:
ของบริจาค[n.] (khøng børij) EN: alms FR: offrande [f]
ของทำบุญ[n. exp.] (khøng thamb) EN: alms FR:
กล่องรับบริจาค[n. exp.] (klǿng rap b) EN: collecting box ; alms box FR:
ภิกขาจาร[v.] (phikkhājān) EN: go around for alms FR:
ใส่บาตร[v. exp.] (sai bāt) EN: offer food to monks ; put food offerings in a Buddhist monk's alms bowl FR: donner l'aumône matinale
ตักบาตร[v.] (takbāt) EN: give food offerings to a Buddhist monk ; give food to the monks ; put food offerings into a Buddhist monk's bowl ; give alms to a Buddhist monk ; put food in the bowls of Buddhist priests in the morning FR: offrir de la nourriture aux bonzes
ทักษิณาทาน[n.] (thaksināthā) EN: giving alms to the dead FR:
ทำบุญตักบาตร[v. exp.] (thambun tak) EN: make merit by offering alms to monks FR:
ทำทาน[v. exp.] (tham thān) EN: donate ; give alms FR: faire une offrande
ทาน[n.] (thān) EN: alms ; gift ; donation ; charity ; liberality ; generosity ; benevolence ; benefaction FR: aumône [f] ; don [m] ; offrande [f]
ทานศีล[n.] (thānasīn) EN: usually give alms FR:
ทานบดี[n.] (thānnabodī) EN: almsgiver ; lord of alms ; donator ; master in liberality ; chief donor FR:
ทาสทาน[n.] (thātsathān) EN: bad alms FR:
อรูปภพ[n.] (arūppaphop) EN: the World of Spirits ; the World of the Brahma without form ; incorporeal realms of existence FR:
อรูปภูมิ[n.] (arūppaphūmi) EN: the World of Spirits ; the World of the Brahma without form ; incorporeal realms of existence FR:
ฟายมือ[v. exp.] (fāimeū) EN: scoop up with the palms of the hands FR:
การรดน้ำดำหัว[n. exp.] (kān rotnām ) EN: pouring flagrant water on the senior palms FR:
นมักการ[n.] (namakkān) EN: salutation ; act of paying homage ; homage ; veneration ; salutation with joined palms FR:
นมัสการ[n.] (namatsakān) EN: salutation ; act of paying homage ; homage ; veneration ; salutation with joined palms FR:
นิยาม[n.] (niyām) EN: law of nature ; norm ; certainty ; fixed method ; regular order ; state of certainty ; the five orders of processes which operate in the physical and mental realms ; natural and regular orders governing all things FR:
นบ[v.] (nop) EN: salute by raising the arms and pressing the palms together ; pay respect by clasping both hands together palm to palm ; pay respect to, to bend the head FR:
พนม[v.] (phanom) EN: put the palms of the hands together in salute ; press the hands together in respect ; press the hands together at the chest or forehead in sign of respect ; clasp palms together in the attitude of salutation or adoration FR: joindre les mains pour saluer
พนมมือ[v. exp.] (phanom meū) EN: put the palms of the hands together in salute ; press the hands together at the chest or forehead in sign of respect FR: joindre les mains pour saluer
ประนม[v.] (pranom) EN: make a gesture of respect [by pressing the palms of the hands together at the chest] ; bring both hands together in obeisance FR:
ซะกาต[n. prop.] (Sakāt ) EN: Zakāt ; Zakat ; alms-giving FR:
ถลกบาตร[n.] (thalokbāt) EN: removable alms-bowl sack with shoulder-strap ; bag with a sling (used for carrying an alms-bowl in) ; bowl-case ; bowl-bag FR:
ทานบารมี[n.] (thānbāramī ) EN: height of liberality ; height of generosity ; virtue of almsgiving ; virtue of liberality FR:
ทานบารมี[n.] (thānnabāram) EN: height of liberality ; height of generosity ; virtue of almsgiving ; virtue of liberality FR:
ทานมัย[n.] (thānnamai) EN: merit gained through almsgiving ; almsgiving FR:
ทายก[n.] (thāyok) EN: grantor ; almsgiver ; donor ; benefactor ; lay supporter of Bhikkhus ; lay giver FR:
เถรคาถา[n.] (thērakhāthā) EN: Psalms of the Brethren ; Verses of the Elders ; [name of the eighth division of the Khuddaka Nikaya] FR:
เถรีคาถา[n.] (thērīkhāthā) EN: Psalms of the Sisters ; Verses of the Women Elders ; [name of the ninth division of the Khuddaka Nikaya] FR:
ตบ[X] (top) EN: hit with the palm ; crush with the palms of both hands ; slap ; clap ; pat ; swat FR: frapper de la main ; taper ; claquer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า alms
Back to top