ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bulky

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bulky*, -bulky-

bulky ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bulky (adj.) เทอะทะ See also: ค่อนข้างใหญ่โต Syn. cumbersome Ops. delicate
English-Thai: HOPE Dictionary
bulky(บัล'คี) adj. ค่อนข้างใหญ่และเทอะทะ
English-Thai: Nontri Dictionary
bulky(adj) ใหญ่,โต,หนา,เทอะทะ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เทอะทะ (adj.) bulky See also: awkward, clumsy, unwieldy, ungainly, massive, big, cumbersome
โม่งโค่ง (adv.) bulky See also: ponderous, lumpish, cumbersome Syn. ใหญ่โตเกะกะ, ใหญ่โตไม่สมรูป
ใหญ่โตเกะกะ (adv.) bulky See also: ponderous, lumpish, cumbersome Syn. ใหญ่โตไม่สมรูป
ใหญ่โตไม่สมรูป (adv.) bulky See also: ponderous, lumpish, cumbersome Syn. ใหญ่โตเกะกะ
นางเลิ้ง (n.) bulky pot Syn. ตุ่ม, หม้อ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We got Italian bread, French bread, bulky rolls... different kinds of kaiser rolls, pita bread.มีขนมปังอิตาเลี่ยน ฝรั่งเศษ โรล มีโรลหลายแบบเลย แล้วก็ขนมปังปิต้าด้วย
That bulky one, can he fight?คนสูง ๆ นั่นต่อยเก่งมั้ย?
Microwave is for pizza rolls. The oven is for bulky storage.ไมโครเวฟไว้ทำพิซซ่าม้วน เตาอบใช้สำหรับของใหญ่
I checked every backstreet wide enough for a car five minutes from Lauriston Gardens and anywhere you could dispose of a bulky object without being observed.ฉันเชคทุกซอยแล้ว กว้างพอที่เค้าจะขับรถห่างจากสวนลอลิสตันได้ไม่เกิน 5 นาที และที่ไหนหล่ะ ที่สามารถทิ้งของขนาดใหญ่แบบนั้นได้ โดยไม่เป็นที่สังเกต
I checked every back street wide enough for a car within five minutes of Lauriston Gardens and looked for anywhere you could easily dispose of a bulky object without being observed.ฉันตรวจดูถนนทุกสาย ที่รถสามารถไปได้ ภายใน5นาที แถวลอริสตันการ์เดน และดูให้ทั่วทุกที่ที่สามารถ ทิ้งสิ่งของใหญ่ขนาดนั้นได้
It's bulky, but I consider it a carryon.ใหญ่ไปหน่อย แต่พกพาสะดวก
Le I work for,they don't like to deal in greenbacks; it's just too bulky.คนที่ฉันทำงานให้ พวกเขาไม่ชอบจ่ายเงินสด
Sure, it's a little bulky, tough to get on a plane.จริงอยู่นะ ตรงที่ว่ามันค่อนข้างเทอะทะที่จะเอาขึ้นมาบนเครื่องบิน
That's the atoms that we're made of have little negatively charged electrons whirling around a big, bulky, positive nucleus.มีอิเล็กตรอนน้อยประจุลบ วงรอบใหญ่เทอะทะ นิวเคลียสบวก และ อะตอมป้องกัน?
Since the corpses are bulky, they must use the wagons or something.เนื่องจากศพมีขนาดใหญ่ พวกเขาต้องใช้เกวียนหรืออย่างอื่น

bulky ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
どっしり[, dosshiri] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) bulky and heavy; massive; massy; substantial
バルキー[, baruki-] (adj-na) bulky
バルキーセーター[, baruki-se-ta-] (n) bulky sweater
大冊[たいさつ, taisatsu] (n) large or bulky book or volume
大著[たいちょ, taicho] (n) voluminous work; bulky volume; masterpiece
粗大ごみ;粗大ゴミ;粗大塵[そだいごみ(粗大ごみ;粗大塵);そだいゴミ(粗大ゴミ), sodaigomi ( sodai gomi ; sodai chiri ); sodai gomi ( sodai gomi )] (n) (1) oversize garbage; bulky rubbish; (2) (col) (derog) husband; useless man about the house
量感[りょうかん, ryoukan] (n) voluminous; massive; bulky
かさ高;嵩高[かさだか, kasadaka] (adj-na) (1) bulky; unwieldy; (2) haughty; high-handed
かさ高い;嵩高い[かさだかい, kasadakai] (adj-i) (1) bulky; unwieldy; (2) haughty; high-handed
嵩張る[かさばる, kasabaru] (v5r,vi) to be bulky; to be unwieldy; to grow voluminous
浩瀚[こうかん, koukan] (adj-na,n) bulky; voluminous

bulky ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขยะชิ้นใหญ่[n. exp.] (khaya chin ) EN: skip waste ; bulky waste FR:
นางเลิ้ง[n.] (nāngloēng) EN: bulky pot FR:
เทิ่ง = เทิง[adj.] (thoēng) EN: large ; bulky ; big ; of an awkward size FR:
เทอะทะ[adj.] (thoetha) EN: ponderous ; cumbersome ; lumpish ; bulky ; heavy ; big FR:
ใหญ่[adj.] (yai) EN: big ; large ; great ; bulky FR: grand ; large ; vaste ; gros ; volumineux
ใหญ่โตเกะกะ[adj.] (yai tō keka) EN: bulky FR:
ใหญ่โตไม่สมรูป[adj.] (yai tō mai ) EN: bulky FR:

bulky ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
klotzig {adj} | klotziger | am klotzigstenbulky | more bulky | most bulky
voluminös {adj}voluminous; bulky
Sperrgut {n}bulky goods
umfangreich {adj} | umfangreicher | am umfangreichstenbulky | bulkier | bulkiest
starkleibig {adj}bulky
unhandlich {adj}bulky

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bulky
Back to top