ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

concisely

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *concisely*, -concisely-

concisely ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
concisely (adv.) อย่างย่อๆ See also: อย่างสรุป Syn. inclusively
concisely (adv.) โดยสังเขป See also: อย่างสั้นๆ, อย่างย่อ Syn. in short
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กะทัดรัด (adv.) concisely See also: tersely Syn. กระชับ Ops. ฟุ่มเฟือย
รวบรัด (adv.) concisely See also: as soon as possible, briefly
รัดกุม (adv.) concisely See also: briefly, succinctly, carefully
สรุป (adv.) concisely See also: briefly, in brief

concisely ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดยย่อ[adv.] (dōi yø) EN: briefly ; summarily ; concisely ; in brief FR: en résumé ; en bref ; brièvement
รัดกุม[adv.] (ratkum) EN: concisely ; briefly ; succinctly ; carefully FR: succinctement ; brièvement
สังเขป[adv.] (sangkhēp) EN: in brief ; in short ; briefly ; shortly ; concisely ; in outline ; in essentials FR: dans les grandes lignes
สรุป[adv.] (sarup) EN: concisely ; briefly ; in brief FR: brièvement
อย่างรวบรัด[adv.] (yāng rūapra) EN: concisely ; in short FR:
ย่อ[adv.] (yø) EN: briefly ; shortly ; concisely FR: brièvement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า concisely
Back to top