ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bookcase

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bookcase*, -bookcase-

bookcase ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bookcase (n.) ตู้หนังสือ See also: ตู้หรือชั้นสำหรับใส่หนังสือ Syn. bookshelf
English-Thai: HOPE Dictionary
bookcase(บุค'เคส) n. ตู้หรือชั้นสำหรับใส่หนังสือ
English-Thai: Nontri Dictionary
bookcase(n) ตู้หนังสือ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตู้หนังสือ (n.) bookcase
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Is it behind this bookcase here?มันอยู่หลังตู้หนังสือนี่หรือเปล่านะ?
Italian bookcase in solid wood. First half of...ตู้หนังสืออิตาเลียนไม้เนื้อแข็งส่วนแรก...
Help me get the bookcase in front of the door.ช่วยกันเลื่อนชั้นหนังสือไปขวางประตูนะ
A bookcase with a key.ตู้หนังสือที่ล็อคไว้
The bookcase is 5 feet wide. I want to visualize it.ชั้นวางหนังสือกว้าง 5 ฟุต ฉันอยากนึกภาพมันออกมา
She's so prim and stiff,like a bookcase.It's unnatural.เธอดูติ๋มไป ไม่เป็นธรรมชาติเลย
MR. BENNET: In the den, the safe in the bookcase.และอะไรจะเกิดขึ้น ถ้าไม่มีการรักษา?
Ted, there's a safe in the bookcase.ผมจะฆ่าพวกเราทั้งหมด
HE MARKED UP ROSSI'S BOOKS. CHECK THE BOOKCASE.เขาคั่นหนังสือรอสซี่ไว้ ลองดูชั้นหนังสือ
A heavy bookcase,scaffolding,a ladder.ชั้นหนังสือหนักๆ นั่งร้าน บันได
In the library, behind a bookcase!ในห้องสมุด หลังชั้นวางหนังสือ!
Mr. Oldman! Would you help me with the bookcase?คุณโอลด์แมน ช่วยผมที่ตู้หนังสือหน่อย

bookcase ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
书柜[shū guì, ㄕㄨ ㄍㄨㄟˋ, 书柜 / 書櫃] bookcase

bookcase ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブックケース[, bukkuke-su] (n) bookcase
書箱[しょそう, shosou] (n) (obsc) bookcase
書架[しょか, shoka] (n) bookshelf; bookcase; (P)
本棚[ほんだな, hondana] (n) bookshelves; bookshelf; bookcase; (P)
本箱[ほんばこ, honbako] (n) bookcase; (P)

bookcase ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชั้นหนังสือ[n.] (chan nangse) EN: bookcase FR: bibliothèque [f] ; rayonnage [m] ; tablette [f]
ตู้หนังสือ[n. exp.] (tū nangseū) EN: bookcase FR: bibliothèque [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bookcase
Back to top